ޚަބަރު

ޓްރެފިކް ޕޮލިސް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ޕްރޮބޭޝަނަރީ ފުލުހުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

03 yrs 2 months ago

ފުލުހުންގެ ބޭސިކް ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޕްރޮބޭޝަނަރީ މުއްދަތުގައި ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތުގައި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި…

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

13 yrs 2 months ago

ފޮޓޯއިންފެންނަ، ބަނގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ހަބީބުއްރަޙްމާނަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް…

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ސެކިއުރިޓީ އެން ލޯ އެންފީސްމެންޓު ސްޓަޑީސް އިން ހިންގި 2 ކޯހެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި

03 yrs 2 months ago

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓު ސްޓަޑީސް (އައިލްސް) އިން ހިންގި ދެ ކޯހެއް ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ

ބުދަ ދުވަހު ނިމިފައިވަނީ…

ބަނޑިދޫގައި މަދިރި އުފެދޭ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ބެލުމަށް ފުލުހުންނާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ދޮރުން ދޮރަށް

03 yrs 2 months ago

ދ.ބަނޑިދޫގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަން ބެލުމަށް ދ.ބަނޑިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި ބަނޑިދޫގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރު މުއްސަސާތައް ގުޅިގެން ދޮރުން ދޮރަށް…

އުމުރާއަށްދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވަނީ

03 yrs 2 months ago

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އުމުރާއަށް ދަތުރުތަކާއި ގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެކަމަށްޓަކައި "ޙައްޖު ރޯގާ ކްލިނިކް"ގެ ނަމުގައި ކްލިނިކެއް…

ﷲ އާއި ރަސޫލާއަށް ލޯބިކުރުމަކީ ﷲ އެންގެވި ގޮތުގައި ސާބިތުވެ އަމަލުކުރުން: ޝައިޚް އިލްޔާސް

03 yrs 2 months ago

ﷲ އާއި ރަސޫލާއަށް ލޯބިކުރުމަކީ ﷲ އެންގެވި ގޮތުގައި ސާބިތުވެ ދެމިތިބުމާއިއެކު ﷲ އެންގެވި ގޮތުގައި އަމަލުތައް ކުރަމުން ގެންދިއުން ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއް…

ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

03 yrs 2 months ago

ސަރުކަރާއި އެމްޑީޕީ އާއި ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާއިމެދު މަޝްވާރާކޮށްފިއެވެ.

މިމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ…

މަޝްވަރާގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި

03 yrs 2 months ago

ސަރުކަރާއިއެކު އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެމްޑީޕީން…

މައުމޫނަށް ރައީސްކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަނީ

03 yrs 2 months ago

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަށް ގެއްލޭ ގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު…

"ކިޔަވާ ލޯނު" ކިޔަވައި ނިމެންދެން ދޫކުރަން ބީއެމްއެލް އިން ނިންމައިފި

03 yrs 2 months ago

ބޭންކް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރާ "ކިޔަވާ ލޯނު" ކިޔަވައި ނިމެންދެން ދޫކުރަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު އާންމުކުރި ނޫސްބަޔާނެއްގައި…

އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ އަގު ބޮޑު ނުކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓޭކަން: ޔާމީން އިދްރީސް

03 yrs 2 months ago

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕޮރޭޝަނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީއަކީ ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުނުކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުން އަންނަކަން ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް…

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ގުޅުމަކީ ތައުލީމީ ގުޅުން: ރަޖީވް ޝަހާރޭ

03 yrs 2 months ago

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ މެދުގައި އޮތް އެންމެ ޒަމާންވީ ގުޅުމަކީ ތައުލީމީ ގުޅުން ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރ ރަޖީވް ޝަހާރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ޑރ ޖަމީލަށް އަދީބުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް

03 yrs 2 months ago

ނައިބު ރައީސް ކަމުން ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވަކިކުރުމަކީ "ގާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން ގެންނަ ބަޣާވާތެއް"ގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ބޭރުގެ…

ހުކުރު ވިލޭރޭގެ އިހްޔާ ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވަވާނީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

03 yrs 2 months ago

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާ ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ހޯމަވިލޭރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ…

ދުވާރުމަތީގައި ވިޔަފާރި ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

03 yrs 2 months ago

ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ދުވާރުމަތީގައި މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

 < 1 2 3 4 >  Last ›