ޚަބަރު

މެލޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް ފަހުމީ އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

03 yrs 2 months ago

ދިވެހި ރާއްޖެއިން މެލޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް،…

ޖެނެރަލް އިބްރާހިމްދީދީގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

03 yrs 2 months ago

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުށުގައި މާލޭ އޭރިއާގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު އަދި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެންބަރު ރިޓަޔާޑް ބްރިގޭޑިއަ…

ޕްރިންސް އަލްވަލީދުގެ ހުރިހައި މިލްކިއްޔާތު ޞަދަޤާތް ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

03 yrs 2 months ago

ކިންގޑޮމް ޙޯލްޑިންގްސްގެ ޗެއަރމަން ޕްރިންސް އަލްވަލީދް ބިން ޠަލާލް އަވަހާރަވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރިނަމަ ހުރި ހުރިހައިއެއްޗެއް "ޗެރިޓީ"ގެ…

"މަދަހަ މުބާރާތް 1436" ފަށައިފި

03 yrs 2 months ago

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ އެމްވީޓީވީގެ މަދަހަ މުބަރާތް 1436 ފަށައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން ބުނީ ނޭޝަނަލް އާރޓް ގެލެރީގައި…

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

03 yrs 2 months ago

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު ސަރުކާރުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން…

މިދުވަސްވަރު ފެތުރެމުންދާ ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

03 yrs 2 months ago

މިދުވަސްވަރު ފެތުރެމުންދާ ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.…

ފިލީ ފޮރުވާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން: އަދީބް

03 yrs 2 months ago

"ފިލީ ފޮރުވާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން" ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިޤްޠިޞަދީ ކޮމިޓީގެ ކޯޗެއަރ އަހްމަދު އަދީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އާފަތުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަގުވިޔަފާރި މުޅިން ހުއްޓިގެން

03 yrs 2 months ago

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އާފަތުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަގުވިޔަފާރި މުޅިން ހުއްޓިގެން ކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލޮބުވެތި ފަސްގަނޑަށް އެ އެތެރެކުރިއަ ނުދީ،…

ހައްޖު ކޯޕޮރޭޝަނުގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް އުމުރާއަށް ފުރައިފި

03 yrs 2 months ago

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕޮރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު އުމުރާއަށްދާ 311 މީހުންގެ ތެރެއިން 207 މީހުން މިއަދު ހެނދުނު ޖިއްދާއަށް ދިއުމަށް ފުރައިފިއެވެ.

"ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް"ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެ

03 yrs 2 months ago

އ.ދ. ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާ (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ. ސީ.) ގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްއަށް ގެނައުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އިޞްލާޙް…

މިދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއްޗަކީ ކީރިތި ޤްރްއާން: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

03 yrs 2 months ago

މިދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި އެންމެ ފައިދާހުރި އެއްޗަކީ ކީރިތި ޤްރްއާން ކަމަށާއި އެ ޙަޤީޤަތް އެއްވެސް ބައަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް…

ހަނގުރާމަކުރަން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކޮށް، ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ އާ ބިލު އެކުލަވާލައިފި

03 yrs 2 months ago

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ އާ ބިލު ބަންޑާރަ…

ފެރީއަކާއި ޑައިވިން ދޯންޏެއް ޖެހި ދެ އުޅަނދަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

03 yrs 2 months ago

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފެރީއަކާއި ޑައިވިން ދޯންޏެއް ޖެހިގެން ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ އުޅަނދަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ…

ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި ވަރުން އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވިސްނަންޖެހޭ: ސީޕީ

03 yrs 2 months ago

ފުލުހުންނަށް ވަސީލަތްތައް ލިބި ހުރި މިންވަރުން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުޅައުދާއިރާއެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވިސްނައި އެގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވޭނެ…

މަދިރިން ސަލާމަތް ވުމަށް ހުކުރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ

03 yrs 2 months ago

ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ މަދިރިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޑެންގޫ އިން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›