ޚަބަރު

ސިފައިންގެ ޢާއިލީ ހަވީރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

01 yr 4 months ago

ސިފައިންގެ 125 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ސިފައިންގެ ޢާއިލީ ހަވީރަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ނިޝާން…

އިންޑިއާގެ ޘަޤާފީ މަރުކަޒުން ދެ ޤައުމުގެ ޘަޤާފީ ހެދުން ދައްކާލައިފި

01 yr 4 months ago


ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ޘަޤާފީ މަރުކަޒުން ދެ ޤައުމުގެ ހެދުން ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.،

މިއަދު ހެނދުނު އެމަރުކަޒުގައި…

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި ގުޅުން އުފައްދަން ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ފަށަނީ

01 yr 4 months ago


އިންޑިއާގެ އަންހެނުންނާއި ދިވެހި އަންހެނުންނާއި ދެމެދު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކަެއް ފަށްޓަވަން ޤަޞްދުކުރައްވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި…

ނަރަކައިގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބިރުގަންނާނީ ﷲ އަށް އީމާންވާ ބައެއް: ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް

01 yr 4 months ago

ކަންކަމާއި ގުޅުވައިގެން ނަރަކައިގެ ވާހަކަ ދެއްކިމާ ބިރުގަންނާނީ މާތްﷲ އަށް އީމާންވެ އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވާ ބައަކު ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކަމޮޝަނަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް…

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި އެމްއެންޔޫ އާއިދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

01 yr 5 months ago

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްކޫލް އޮފް ހެލްތު ސައިންސް އާއި ދިވެހި ޤައުމި ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއިދެމެދު ސިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ފަހުމުނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގަ ވިއްކާ ސްޓޯބަރީން އާދައާ ޚިލާފު ފޮނެއް އަރަނީ ކީއްވެ؟ މިއީ ޞިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ ފޮނެއްބާ!

01 yr 8 months ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯ އިން ތިއަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިދިއަ ބުދަ ދުވަހު އަމިނީ މަގު ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގަނެފައިވާ 2 ފޮށި ސްޓޯބަރީއެވެ.
އެދުވަހު ގަތީ 3 ފޮށްޓެވެ. މީރު…

ރައީސް ނަޝީދުގެ އަމިއްލަ ކެންޕޭނަށް ޖާގަ އޮތް ފަދައިން ޖޭޕީގެ އަމިއްލަ ކެންޕޭނަށް ވެސް ޖާގަ ލިބެންވާނެ: ޑރ. ޖަމީލް

03 months ago

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަމިއްލަފުޅު ކެންޕޭނަށް ޖާގަ އޮތް ފަދައިން ޖޭޕީގެ އަމިއްލަ ކެންޕޭނަށް ވެސް ޖާގަ ލިބެންވާނެ ކަމަށް މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނާއިބު ރައީސް،…

ޒަކާތް ނުދައްކާނަމަ އިސްލާމްކަން ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

01 yr 9 months ago

ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ރުކުނެއް ކަމަށާއި ޒަކާތް ނުދައްކާނަމަ އެމީހާގެ އިސްލާމްކަން ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު…

ބީއެމްއެލް އިން ހޯރަފުށްޓާއި އިހަވަންދޫގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗް ހުޅުވައިފި

01 yr 7 months ago

ބީއެމްއެލް އިން ހއ ހޯރަފުށި އަދި އިހަވަންދޫގައި އެ ބޭންކުގެ ބްރާންޗް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު މި ދެ ބްރާންޗް ހުޅުވީ ބޭންކް އޮފް…

ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 4 އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ބުދު ދީނަށް: ބެލެނިވެރިން

01 yr 8 months ago

މިއަހަރު ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 4 ގެ ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ފޮތް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ބުދު ދީން ނުވަތަ ބުދިޒަމް ކިޔަވައިދިނުމަށް…

ﷲއަށް ވަކީލުކޮށް 16 އަހަރުގަ ބައްޕައަށް ފުއްޕާމޭ ހަދިޔާކުރި ދިވެހި ކަމަނާ، ޢަރަބި ޕްރިންސެއްގެ އަންބަކަށް!

01 yr 10 months ago

އެއިރު ޝިޔާމާގެ އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރެވެ. ބައްޕަގެ ފުއްޕާމޭ އެކުގައި ފެއިލްވީއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އެކި ގޮތް ގޮތުން ހޯދި އެއްވެސް ފުއްޕާމެއެއް ބައްޕައަކާ ދިމައެއް…

ގުދަނެއްގެ ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލައިގެން ވައްކަން ކުރަން އުޅުން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

01 yr 4 months ago

ޢިއްޒުއްދީން މަގުގައި ހުރި ގުދަނަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެމައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން…

މަސްވެރިންގެ ބޭނުންތައް ފުދެމުންދާތީ ތިބީ އުފަލުން: ޑރ. ޝައިނީ

01 yr 6 months ago

މަސްވެރިންގެ ބޭނުންތައް ފުދެމުންދާތީ މިހާރު ތިބީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ޝައިނީ ވިދާޅުވީ…

ފަސް ދަރިވަރަކު ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ހާފިޡް ކަމުގެ ސަނަދު ހާޞިލުކޮށްފި

01 yr 11 months ago

ފަސް ދަރިވަރަކު ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޡް ކަމުފެ ސަނަދު ހޯދައިފިއެއެވެ.


ޙާފިޡް ކަމުފެ ސަނަދު ހޯދި ދަރިވަރުންނަކީ ބައްސާމާ ސުލައިމާން ފުނަކުރި…

ރާއްޖެ އައި ދެ ޕަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި

01 yr 6 months ago

ރާއްޖެއައި ދެ ޕެސެންޖަރެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނީ…

 1 2 3 >  Last ›