ޚަބަރު

ރާއްޖެ އައި ދެ ޕަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި

01 yr 7 months ago

ރާއްޖެއައި ދެ ޕެސެންޖަރެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނީ…

"ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކެމްޕޭން 2017" އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި

01 yr 7 months ago

ރާއްޖޭގައި ކުށް މަދު އަމަން އޮމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އާއި އެހެނިހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގުޅިގެން "ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން…

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ޓަރފް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

01 yr 7 months ago

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ތަރައްޤީކުރި ޓަރފް ދަނޑު ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައުި މިރޭ އެ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު…

ރަސްފަންނުގަ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

01 yr 8 months ago

ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ގޮތައް މިސަރުކާރުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރަސްފަންނުގައި އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ތައާރަފްކުރި…

ހީވާގި ކަނބަލުން އެކްސްޕޯއަށް ފަތުރުވެރިންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

01 yr 7 months ago

"ހީވާގި ކަނބލުން އެކްސްޕޯ 2017 އަށް ފަތުރުވެރިންގެ ބޮޑު ތރުޙީބެއް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

ފަތުރުވެރިންނަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު ހުޅުވައިލި ފުރުޞަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ…

ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު މުސްލިމުންގެ ކިއްލާތައް ވާހުށީ ޣޫޠާގަ- ޙަދީޘް

07 months 2 weeks ago


"ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު މުސްލިމުންގެ ކިއްލާތައް ވާހުށީ ޣޫޠާގައެވެ. އެއީ ދިމިޝްޤްއެވެ ކިޔޭ ރަށުގެ ކައިރީގައިވާ ތަނެކެވެ. އެއީ ސާނުގައިވާ އެންމެ ހެޔޮ އެއް ރަށެވެ."…

ޤައުމު ނޮޅާ ލޭބޯއިރު އެތަން ބަލަން ޤާސިމް އާ ޖޭޕީ މަޑުން ތިބޭނެ ކަމަށް ދެކޭނީ ބޮޑެތި މޮޔައިން: އަމީން

08 months 3 weeks ago


ދިވެހި ޤައުމު ނޮޅައި ލޭބޯއިރު އެތަން ބަލަން ޤާސިމް އިބްރާހީމް އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) މަޑުން ތިބޭނެކަމަށް ދެކޭނީ ބޮޑެތި މޮޔައިން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް…

ޤާސިމްގެ ވަކީލުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާތައް ބަލައެއް ނުގަތް- އިތުރު އަޑު އެހުމެއް 27 ގަ

01 yr 6 months ago


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އާއިމެދު ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އުފުލާފައިވާ 3 ދައުވާ އާއި ގުޅިގެން ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ…

ނައްޝި މިއީ ތަފާތު ކަނބަލެއް. ދިގުދުވުން ދުވާ ކަނބަލުންނަށް ނަމޫނާއެއް..

01 yr 6 months ago


އައިޝަތު ނަހުޝާ ޢަލީ ނުވަތަ ނައްޝި މިއަހަރުގެ ކޮކާކޯލާ ޓީއެފްޖީ ލޯންގރަންގައި ދުވާ އިރު، މިއީ ދިގުދުވުން ދުވާ ކަނބަލުންނަށް ނަމޫނާއަކަށްވާނެއެވެ.

ޢާންމުގޮތެއްގައި…

އަނގައަށް ޖެހޭ ކެންސަރުން ސަލާމަތްކުރަން އެސްޓީއޯ އިން ކުރިމަތިލައިފި

01 yr 6 months ago

އަނގައަށް ޖެހޭ ކެންސަރުން ދިވެހިން ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިމަތިލައިފިއެވެ.

މިގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކެންސަރު…

މަންމ ކޮށްދިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާން ދުވަހަކުވެސް ނުނެތޭނެ: ޢާމިނަތް ޝިމްލާ ޙުސައިން

01 yr 7 months ago

ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި މަންމަ ކޮށްދިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާން ދުވަހަކުވެސް ނުނެތޭނެ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ދެމިހުންނާނީ މަންމަގެ ޚިދުމަތުގައި ކަމަށް ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް…

ރަހަ ދައްކާނެ ކަމަށް ބުނުމުން މެންދުރު ނުކައި ބަންގާޅީން ދިއުމުން ކުޑަކުދިން ބާކީވެއްޖެ!

21 yr 10 months ago

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކަންކަމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށެވެ. އެކުދިންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާ ހޯދައި ދިނުމަށެވެ. އެކުދިން…

ޞައްޙަ ނޫން އެގްރިމަންޓެއް ދަމަހައްޓަން ހުކުމް ކުރުމުން ހިތާމަކުރަން: ޖުނައިދު

131 yr 10 months ago

އެމްޕީއެލްއަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަށް މިއަހަރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ޞައްޙަ ނޫން އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ޞައްޙަ ނޫން އެއްބަސްވުމެއް ދަމަހައްޓަން ސިވިލް…

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވެސް ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވަނީ ހިތްވަރުކުރަން!

01 yr 6 months ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކުވެސް މިއަދު ބުނީ އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ހިތްވަރު ކަމަށެވެ.

ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި…

މެޑަމް ފާތުން އިސްނަންގަވައިގެން 11،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕީޕީއެމް އަށް އިތުރު ކޮށްފި

01 yr 7 months agoފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް އިސްނަންގަވައިގެން، ސަރުކާރު ހިންގަވާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް އަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް، ފެއްޓެވި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން…

 < 1 2 3 4 >  Last ›