ޚަބަރު

އިހްމާލުން ބަލިމީހަކަށް ގެއްލުން ލިބުމަކީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން: ހެލްތް މިނިސްޓަރ

01 yr 7 months ago


ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަވެގެން އިހުމާލުން ބަލިމީހަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބުމަކީ ސަރުކާރުން ބައލިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތް…

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ ސަލާމަތާ ބެހޭ ސިމްޕޯޒިއަމެއް ފަށައިފި

01 yr 7 months ago


ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަން ސިމްޕޯޒިއަމެއް ފަށައިފިއެވެ.…

ފައިން ޓެކްސީގެ ދަތުރުތަކަށް އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ- މަހަކު 1000 އެމްބީގެ ޑާޓާ ވެސް ހިލޭ!

01 yr 7 months agoފައިން ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް އެކަން މިއަދު އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ…

ދިވެހި ސަރުކާރު ދެކެނީ ސަރުކާރަކީ އެންމެ މޮޅު ފަނޑިޔާރުކަމަށް- އިންޑިއާ ހަމަހިމޭނުން އޮވެގެން ނުވާނެ: ބީޖޭޕީ

07 months 2 weeks ago


ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާއިމެދު އިންޑިއާ ހަމަހިމޭނުން އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޔަޝްވަތް ސިންހާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިމޭރުމުން…

އަލްޙާފިޛް އަހްމަދު ނަބީހަށް އެސްޓީއޯ އިން ހަދިޔާ ދީފި

01 yr 6 months ago

ދާދިފަހުން ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކުރެއްވި އަލްޙާފިޛް އަޙްމަދު ނަބީޙަށް އެސްޓީއޯ އިން ހަދިޔާ ދީފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް "ރަމަޒާން…

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްޞާދާރަކީ ދިވެހި ސިފައިން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

01 yr 5 months ago

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްޞާދާރަކީ ސިފައިން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިންގެ…

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ފެއާރއެއް މިމަހުގެ 14 އަދި 15ގައި ބާއްވަނީ

01 yr 5 months ago

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ފެއާރއެއް މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 14 ވާ ހުކުރު އަދި 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭގެ…

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

01 yr 6 months ago

ފުލުހުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސލައެއްގެ ތަޙްޤީޤަށް" ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ފޮނުވި ޗިޓާއިއެއްގޮތަށް…

ރޯގާއަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

01 yr 6 months ago

ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބ. އޭދަފުށި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ…

އަންހެނުން ބާރުވެރިވާނީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލައި މަސައްކަތްކޮށްގެން: އިރްތިޝާމް

01 yr 6 months ago

އަންހެނުން ބާރުވެރިވާނީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލައި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ކޮށްގެން ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އިރްތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގަ ބަލިތައް މަދުވުމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: ހެލްތް މިނިސްޓަރ

01 yr 6 months ago

ރާއްޖޭގައި ބަލިތައް މަދުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތރުުވެރިކަމަށް އެކަމުން ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯގަ 4000 މުވައްޒިފުން އެބަތިބި- އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަންދޭނީ ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް: ޝަހީރު

01 yr 6 months ago

އެސްޓީއޯ އަކީ 4000 މުވައްޒިފުން ތިބި ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ…

މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ކަރާ ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ތޮއްޑޫއިން ފަށައިފި

01 yr 6 months ago

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަސް ގާތްވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަނދާނަށް އަންނާނީ އއ. ތޮއްޑޫ ކަރާގެ މަތިންނެވެ.

ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު ކަރާ ފަނި ތައްޓެއް…

އުސްތާޛުންގެ ބަސް ޤަބޫލުކުރުން: ދަރިވަރުންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު: ޑރ. ޝަހީމް

01 yr 6 months ago


ދަރިވަރުން ކިޔަވަން މަސައްކަތްކުރާއިރު އުސްތާޛުންގެ ބަސް ޤަބޫލުކޮށްގެން އުސްތާޛުން ދެއްވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ދަރިވަރުންނަށް…

އެސްޓީއޯޯ ސްޕަމާޓް ކޭކް އެންޑް ވެފަރސް ފެސްޓް 2017, 200 އައިޓަމާއިއެކު ފަށައިފި

01 yr 6 months ago


އެސްޓީއޯޯ ސްޕަމާޓް ކޭކް އެންޑް ވެފަރސް ފެސްޓް 2017, ތަފާތު 15 ބްރޭންޑުގެ 200 އައިޓަމާއިއެކު ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުގައި މިއަދު ހެނދުނު…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›