ޚަބަރު

ފެންނަމުން މިދަނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެނެވުނު ބޮޑު ބަދަލު: ހެލްތް މިނިސްޓަރ

04 hours 8 mins ago

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން މިއަދު ފެންނަމުން މިދަނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިސަރުކާރުން ގެނައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް…

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް ދިނުމަށް ޖާގަ އާއި ތަމްރީނު ބޭނުން: ޑރ. އަސީލް

04 hours 24 mins ago

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް ދިނުމަށްޓަކައި ޖާގަ އާއި ތަމްރީނު ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަސީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުވަސް ނުފުރާ އުފަންވާކުދިންގެ…

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ކޯ ސްޕޮންސަރ ޕްލަސްއަކަށް މި އަހަރުވެސް ވިލާ ކޮލެޖު

04 hours 30 mins ago

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ކޯ ސްޕޮންސަރ ޕްލަސްއަކަށް މި އަހަރުވެސް ވިލާ ކޮލެޖު ހަމަޖައްސާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ…

މަޖީދީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ

04 hours 32 mins ago

މަޖީދީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޖަރުމަން އަންހެނެއްގެ އަތުން ދިވެހި ފިރިހެނަކު އަތުލި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

04 hours 33 mins ago

ޖަރުމަން އަންހެނެއްގެ އަތުން ދިވެހި ފިރިހެނަކު އަތުލި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މާރިއޯ ނަމަކަށް ކިޔާ…

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

05 hours 51 mins ago

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފ. ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެކަމަނާ އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވީ އިއްޔެއެވެ.

ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ހެދި މަކަރުތަކުގައި މޮރިޝަސްގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަން ހާމަވެއްޖެ

07 hours 37 mins ago


ސްޓެލްކޯ އަށާއި ފެނަކަ ކޯޕޮރޭޝަނަށް މަކަރު ހަދައި 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖހިފައިވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް އިން ކުރި ހީލަތްތެރި މުޢާމަލާތުތަކުގައި ރާއްޖޭގައި…

39 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

07 hours 40 mins ago


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 39 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސުރާޤަތުގެމައްޗަށްކުރާ ކަށުނަމާދު މިއަދު ޢަޞުރުނަމާދަށްފަހު..

07 hours 56 mins agoހއ. ހޯރަފުށި، ނިލަންފަރުގެ ސުރާޤަތު (56 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު މިއަދު(22 ނޮވެމްބަރ 2017) ޢަޞުރު ނަމާދަށް ފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައިއޮންނާނެއެވެ.

އޭސް ހާރޑްވެއަރ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ..

08 hours agoއޭސް ހާރޑްވެއަރ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އާރޓްކްލާސް ވިތް ޝިމްހާ އާއެކު ބާއްވާ މި ހަވީރު އޮންނާނީ ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި…

ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ނުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ނުދިނުމަށް ޢާމިރު ގޮވާލައްވައިފި

08 hours 22 mins ago


ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ނުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ނުދިނުމަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޢާމިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.…

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ 2 ކޯހެއް ލަންކާގެ ކޮލެޖެއްގައި ހިންގަނީ..

08 hours 26 mins agoއެވިޑް ކޮލެޖުގެ ދެ ކޯހެއް އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ހިންގުމަށް އެ ޤައުމުގެ ކޮލެޖަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެވިޑް ކޮލެޖުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

08 hours 29 mins ago

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް 21 ނޮވެންބަރު 2017 ގައި…

ބަޖެޓު ބަހުސް ނިންމާލައިފި‍ ވޯޓަތަށް އެހުން 1:30 ގަ

08 hours 35 mins ago


ޢަބްދުއްލަޠީފް
މި ފެށޭ 2018 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުހަލާ ނިންމާލައިފިއެވެ.

ގެރިގާޑިޔަލަކީ މީހަކު ފައިބާހުރެ ދަމަންޖެހޭ އެއްޗެއްތަ؟

09 hours 16 mins ago


ގެރި ގާޑިޔަލަކީ ގެރި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޖަނަވާރެއް ލައްވ ދަމާ އެއްޗެކެވެ. ގާޑިޔަލުގެ ފަހަތު ބައިގައި މީހުންވެސް ތިބެއެވެ. މުދާ އުފުލަންވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.

 1 2 3 >  Last ›