ޚަބަރު

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަޔާންތަކުގަ ސޮއިކޮށްފި

016 mins 21 secs ago

23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާޠިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީނު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިކަމުގައި…

ޙުސެއިން ޢަލީ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު

01 hour 31 mins ago

މުރަނގަމާގެ / ނ.މާފަރު ، ޙުސެއިން ޢަލީ (81 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުން ހިފިދާނެ ހެކި ނައްތާލުމުގެ ކުށަށް ލިބޭ އަދަބު ބޮޑުކުރަންޖެހޭ: މާރިޔާ

02 hours 16 mins agoރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން އަށަގެންފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުން ހިފިދާނެ ހެކި ނައްތާލައިފިނަމަ އެ ކުށަށް ލިބޭ އަދަބު މިހާރަށްވުރެ…

ދައުލަތުގެ މުދާ ހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ: ޓޯޕީ

02 hours 54 mins agoވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ ފައްތަރުމަތީގައި ދައުލަތުގެ މުދާ ހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޙްމަދު ތައުފީޤް (ޓޯޕީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރީޖަނަލް…

ދިވެހިންގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނަމުގަ ރައީސް ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ ދެމިހުންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޞިއްދީޤް ކުރައްވައިފި

03 hours 53 mins ago


"އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ހެޔޮނޭދޭ އަވައްޓެރިޔާގެ ނުފޫޒު. މިފަދަ އަވައްޓެރިންގެ…

މާޒީއަށް ބަލާއިރު ރައީސް ޔާމީނުގެ އިއްޔެގެ ވާހަކަފުޅަކީ ނަގަން އޮތް ރާޅުގެ ބޮޑުކަން ކަމަށް ވެދާނެ!

03 hours 54 mins ago


ރައީސް ޔާމީނު ޤައުމާއި މުޚާޠަބް ކުރައްވައި އިއްޔެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ބަލި ޤަބޫލު ކުރެއްވިކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހާމަކުރެއްވުން ކަމަށް އެއްބައަކު ދެކޭއިރު…

ރައީސް ޔާމީނަށް ފިއްލެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ ޒިންމަދާރުކުރުވޭނެ: ޢަލީ ޒާހިރު

013 hours 57 mins ago

"ބޮޑެތި އެތައް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާއިރު އެކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެ ބާރުވެރިކަމުގެ ނުފޫޒުން ފިލައިގެން ދެވިގެން ނުވާނެ، އަލަށް އުފެދޭ ސަރުކާރުން އެވަނީ…

ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކުވެގެން ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

015 hours 28 mins ago

ދ. އަތޮޅު ރިނބުދޫ ކައިރީގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ "މާގާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކު ވުމުގެ ސަބަބުން ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް…

އަނިޔާވެރިންނަށް މާފުދިނުމަށްވުރެ ޙައްޤު އަދަބު ދިނުން މާ މަޞްލަޙަތު ބޮޑު!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

016 hours 27 mins ago

"ޛުލްޤަރުނައިނި ރަސްގެފާނުވެސް ވަޑައގެން އަނިޔާވެރި ޤައުމުގެ މީހުންނަށް އަދަބު ދެއްވެވި! ބައެއްފަހަރު ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އަނިޔާވެރިންނަށް މާފު ދިނުމަށްވުރެ…

އެޗްޑީސީގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެންދުން ހުޓުވުމަށާ ހަރު މުދާ ވިއްކާތީ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަނީ

016 hours 36 mins ago

އެޗްޑީސީގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެންދުން ހުޓުވުމަށާއި ހަރު މުދާ ވިއްކާތީ އެޗްޑީސީ ކައިރިއަށް ބައަކު އެއްވެ މުޒާހަރާކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

އެމީހުން ބުނަނީ އެޗްޑީސީގެ…

ވަކި މީހަކަށްވީތީ އިންޞާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޒިރު ނުކުރެވި ދޫކުރެވިގެން ނުވާނެ: ޝައިޚް އަނީލް

016 hours 37 mins ago

ވަކި މީހަކަށްވީތީ އިންޞާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޒިރު ނުކުރެވި ދޫކުރެވިގެން ނުވާނެކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޚް އަނީލް ވިދާޅުވީ…

ރައީސް ޔާމީން ފުރުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

016 hours 38 mins ago

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފިއްލަވަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ…

ޗެނަލް 13 ޖަވާބުދާރީ ވާން ބްރޯޑްކޮމް އިން އަންގައިފި

020 hours 43 mins ago

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސާއި މެމްބަރުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ޗެނަލް 13 އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން،…

ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓުލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެގެން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކު އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ނުލާނެ: ޑރ. ޙުސައިން

020 hours 48 mins ago

އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓުލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުނު ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކު އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ނުލާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޯޓަކަށް…

ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލި ޤަބޫލު ކުރައްވައިފި، މިފަހަރުވެސް އިޙްތިރާމެއްތޯ؟

020 hours 51 mins ago

ރިޔާސި އިންތިޙާބު ނިމުމުން ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ބަލި ޤަބޫލުކޮށް، އިންތިޙާބީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްއާ ބައްދަލުކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް،…

 1 2 3 >  Last ›