ޚަބަރު

ކޮންމެ ކުއްޖަކީ އިޤްތިޞާދީ ރައުސުލްމާލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ: ރައީސް

035 mins 22 secs ago

މިއަދު ކޮންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކީ އިޤްތިޞާދީ އެސެޓެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމުގައި…

1000 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 414 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

036 mins 3 secs ago

1000 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 414 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފައިވަނި…

ބްރައިޓް ޖާނީ އައި ކޭމްޕްގެ ދަށުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސްކުރީން ކޮށްފި

01 hour 54 mins ago

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ ޕްލޭނިންގ ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީއާއެކު "ބްރައިޓް ޖާނީ އައި ކޭމްޕް 2017"ގެ ނަމުގައި…

މަކުނުދޫ ފަޅުތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 8 ފޫޓުގެ މިޔަރެއް ފެންނާތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

12 hours 27 mins ago

ހދ.މަކުނުދޫ ފަޅުތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް އަށް ފޫޓުގެ ދިގުމިން ހުރި ބޮޑު މިޔަރެއް ފެންނާތީ، ސަމާލުވާން އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ.

މަކުނުދޫ…

ސައުދި އަރަބިއާގެ 87 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

02 hours 41 mins ago

ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ 87 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ޚާއްސަ ފަރިއްކޮޅެއް ސައުދި އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ…

ފަރުވާ ނުނިމެނީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް މާލެ ގެނައުމަކީ ފަރުވާއަށް ހުރަސްއެޅުން

02 hours 45 mins ago

ފަރުވާ ނުނިމެނީސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މާލެ ގެންނަން އުޅުމަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ހުރަސްއެޅުން ކަމަށް އާއިލާއާއި ހެޔޮއެދޭފަރާތްތަކުން…

ޔޫ.އޭ.އީގެ ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޮއި ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

03 hours 21 mins ago

ޔޫ.އޭ.އީގެ ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޮއި އަދި ޔޫ.އޭ.އީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެނާރޖީ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސުޙައިލް މުޙައްމަދު ފަރަޖު އޭ މަޒްރޫޢީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ…

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައި ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެއަތުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

09 hours ago

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައި ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެއަތުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނީ އެމީހާއަކީ ޢުމުރުން 31 އަހަރުގެ…

ޒާހިލްގެ ސިކުނޑި އިއްޔެ މަސައްކަތްކުރި، ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން ބުނަނީ ކުރިއެރުމެއް ނުފެންނަކަމަށް

09 hours 14 mins ago

ގޮތްނޭނގޭ ބައްޔެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، އިންފެކްޓްވެ އެވޭން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ހދ. ނެއްލައިދޫ އަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޒާހިލް ގެ ސިކުނޑި އިއްޔެ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށާއި،…

އަލިފާންރޯވި އެޕާޓްމެންޓުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ޢާއިލާއަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ: ޑިޒާސްޓަރ

09 hours 25 mins ago

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާންރޯވި ހ. ފަހާގޭގެ އެޕާޓްމެންޓުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ޢާއިލާއަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ނެޝަނަލް…

ބިލެތްފައްސަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފޭދޫއިން ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެވޭތޯ ބަލަނީ

010 hours 15 mins ago

ށ. ބިލެތްފައްސަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއަތޮޅު ފޭދޫއިން ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ބިލެތްފަހީ…

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް ޑޮކްޓަރ ފަޟީލް ނަޖީބް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

010 hours 18 mins ago

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް މާފަންނު ފަށަލަ ޑޮކްޓަރ ފަޟީލް ނަޖީބް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަސްޕެންޑްކުރި ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ވަކީލުން ޑީޖޭއޭ އާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފި

010 hours 19 mins ago

ސަސްޕެންޑްކުރި ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ވަކީލުން ޑީޖޭއޭ އާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓް ކައިރިއަށް އެއްވި ކަމަށް…

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

010 hours 42 mins ago

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ޖަމާޢަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހެއް ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމަތު…

އދ. ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހައި-ލެވަލް ރައުންޑް-ޓޭބަލް އިވެންޓުގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

010 hours 53 mins ago

އދ. ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހައި-ލެވަލް ރައުންޑް-ޓޭބަލް އިވެންޓުގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެކަމަނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ…

 1 2 3 >  Last ›