ޚަބަރު

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި 7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

010 hours 6 mins ago

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ތާޑް އިންޖިނިއަރިންގ ބިޔުރޯ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި 7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.…

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

010 hours 32 mins ago

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ…

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގަ ބަންގްލަދޭޝްގެ 1240 މީހުން ނެތުމަކީ މައްސަލައެއް!

010 hours 42 mins ago

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބިކަމަށް ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 124 މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މަދުވެގެން 1240 މީހުން ނެތުމަކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބައަކު ފާހަގަކުރެއެވެ.

ހިސާބާ ގުޅުން ހުރި އެހެން މާއްދާތަކުންވެސް ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމް

019 hours 4 mins agoހިސާބާ ގުޅުން ހުރި އެހެން މާއްދާތަކުންވެސް ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.…

ޑރ. ބަސިލް އަލްތާމީ ހެނދުނު ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއް- އިރުއޮއްސުމުން ކޮފީ ހަދައިދޭ

019 hours 6 mins ago


ސައުދިއަރަބިޔާގެ ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ބަސިލް އަލްތާމީ އަކީ އާދައާ ޚިލާފް ޑޮކްޓަރެކެވެ. ހެނދުނު އޭނާމަސައްކަތް ކުރަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިނޮތެރަޕީ…

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 3 ގެ ޓްރެވެލް ޕާޓްނަރއަކަށްވެސް މޯލްޑިވިއަން..

019 hours 30 mins agoމޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 3 ގެ ޓްރެވެލް ޕާޓްނަރއަކަށްވެސް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މޯލްޑިވިއަން ހަމަޖައްސާ އެކަމުގެ ފަހުމުނާމައިގާ މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.…

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ ޑީން ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

020 hours 2 mins ago

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ ޑީން ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ ފެކަލްޓީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ. ޝަޒްލާ ޑީންގެ…

ނެޝަނަލް ލިޓްރަސީ އަދި މެތަމެޓިކްސް ސްޓްރެޖީ އިފްތިތާޙުކޮށްފި

021 hours 8 mins ago

ނެޝަނަލް ލިޓްރަސީ އަދި މެތަމެޓިކްސް ސްޓްރެޖީ އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ސްޓެލްކޯ މާލަމުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި…

ތިބާގެ ދަރިފުޅުގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހާ ނާށިގަނޑު ފަޅާލާ އެއްލޯ ދުއްވާލީމާވެސް ބުނާނީ އެކަން ކުރީ މާތްމީހެއް ކަމަށްތަ؟

021 hours 37 mins ago


އުމުރުން 12 އަހަރުގެ މަރްޔަމް ސާމިރު ނިޞްބަތްވަނީ މޯސުލްއަށެވެ. އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ވަށައިގެން ތިބެ ބަޑިޖަހަން ފެށީމާ ސަލާމަތްވުމަށް އޮށޯތީ ބިންމަތީގައެވެ.…

ނިއުޒީލޭންޑުން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް އީގޭޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

021 hours 43 mins ago


ނިއުޒީލޭންޑުން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް އީގޭޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނެއް ދަނީ ނިއުޒީލޭންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންނެވެ. ތަފާތު…

މަކީޓާ 42 ވަނަ ގައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

022 hours 20 mins agoމަކީޓާ 42 ވަނަ ގައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

ބީއެމްއެލް މާލޭ ސްވިމިންގ…

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

022 hours 24 mins ago

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި…

ފުލުހުންނާއި މިލަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ހިންގި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

022 hours 26 mins ago

ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ށ. މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން ހިންގި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ…

ނެޝަނަލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިނުވާކަމަށް ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި

023 hours 48 mins ago

ނެޝަނަލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިނުވާކަމަށް ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ނެޝަނަލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުމަށް…

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށްއިތުރު ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމް އިން ބުނެފި

01 day 10 hours ago

ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށްއިތުރު ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމް އިން…

 1 2 3 >  Last ›