ޚަބަރު

އަޅުގަނޑު ބުނީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގަ ހުންނެވި ހައި ދުވަހަކު އިސްލާމް ދީނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާނޭ - މަފްހޫމް އޮޅުވާނުލާ!: ޑރ. ޝަހީމް

04 hours 57 mins ago

"އަޅުގަނޑު ބުނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ދެމިހުންނެވިހައި ދުވަހަކު އިސްލާމް ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަވާނެއޭ. އެހެން އެއްވެސް ދީނަކަށް ޖާގައެއް ނުދެއްވާނޭ.…

މޮންދުލް ހިލާލް ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު

010 hours 7 mins ago

ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ މޮންދުލް ހިލާލް (33) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލޭ ޕަވަރމިކްސް ޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

010 hours 17 mins ago

އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި ހުޅުމާލޭ ޕަވަރމިކްސް ޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް މިހާރުވެސް ޕަވަރމިކްސް…

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ ބަސް ޓާމިނަލްތަކުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކަށް ޗެކްއިން ކުރެވޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

010 hours 22 mins ago

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމާއި އެކު އެމްއީއެލް އިން ހަދާ ބަސްޓާމިނަލްތަކުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކަށް ޗެކްއިން ކުރެވޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް…

ބ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

010 hours 29 mins ago

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅާއޮ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިތް އެލާރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް…

އީސީ އިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މުލިއާގޭގައި އެބަކުރޭ – ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ޝިފާޒް

010 hours 33 mins ago

ސެޕްޓެމްބަރ 23 ގައި ބާވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މުލިއާގޭގައި ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް…

މާފަރު އެއާޕޯޓުގައި ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

010 hours 47 mins ago

ނ. މާފަރު އެއާޕޯޓަށް މިއަދު މޯލްޑިވިއަންގެ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފިއެވެ.

އެރަށު އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގައި ޓުރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި…

ވޯޓަރސް ލިސްޓް ސިއްރުކުރަނީ އޮޅުވާލަން!: ސިއްރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއްގައި ސޮއެއް ނުކުރާނަން: އިބޫ

012 hours 50 mins ago

ވޯޓަރސް ލިސްޓަކީ ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިސްޓެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނަނީ އެއީ ހާމަކުރާ ލިސްޓެއް ނޫން ކަމަށް ކަމުގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް…

ހދ އަތޮޅުގަ ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރަން ދޫކުރި ރަށްތައްވެސް ހުރީ ތަރައްޤީ ނުކުރެވި - ތަރައްޤީ ކުރުވާނަން: އިބޫ

012 hours 51 mins ago

ޓޫރިސްޓް ރިސސޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރަން ހދ އަތޮޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައްވެސް ހުރީ ތަރައްޤީ ނުކުރެވި ކަމަށާއި އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައި…

އިންތިޚާބަށްފަހު ދައުވަތުގެ މަސައްކަތް އެކުގަ ނުކުރެވޭވަރަށް "ހަނގުރާމަ ހޫނު ނުކުރަން" ޝައިޚް އަނީލް ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ގޮވާ ލައްވައިފި

113 hours 4 mins ago

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ދައުވަތުގެ މަސައްކަތް ޢިލްމުވެރިން ގުޅިވަޑައިގެން އެކުގައި ނުކުރެއްވޭވަރަށް "ހަނގުރާމަ…

އިބޫ ހދ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

013 hours 17 mins ago

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ) ހދ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.

ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ ފަހު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުން…

ސަލާންކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީން އަމުރުކުރާ ކަމެއް ނަަމަވެސް އަޅުގަނޑާ ސަލާންކުރާ އުތުރުގެ މުވައްޒިފުން އެބަ ދެކުނަށް ބަދަލުކުރޭ: ފައިޞަލް

113 hours 21 mins ago

މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުވުމުން ސަލާންކުރުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި އަމުރު ކުރައްވަވާފައިވީނަމަވެސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނާއި ސަލާންކުރާ…

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރާނީ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހު: އިބޫ

013 hours 28 mins ago

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރައްވާނީ ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް…

ހުރިހާ އެއާޕޯޓްތަކެއް ހުރިހާ އެއާލައިންތަކަށް ހުޅުވާލައި ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ އަގުގަ އުދުހެވޭނެ ގޮތް ހަދާނަން: ފައިޞަލް

013 hours 45 mins ago

ހުރިހާ އެއާޕޯޓްތަކެއް ހުރިހާ އެއާލައިންތަކަށް ހުޅުވާލައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި އެއާޕޯޓްތަކަށް އުދުހެވޭނެ އިންތިޒާމް ކޯލިޝަނުގެ ސަރުކާރެއްގައި ހަމަޖައްސާނެ…

"ތަރިކަ" މަޝްރޫޢުގެ ލޯގޯ ބޭނުންކުރައްވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ހަމަޖައްސަވައިފި

013 hours 47 mins ago


ދިވެހީންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި، ޤައުމީ ރޫޙު އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 6 މާރިޗު 2017 ގައި އިފްތިތާޙު ކުރައްވާފައިވާ [ތަރިކަ] މަޝްރޫޢަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ…

 1 2 3 >  Last ›