ޚަބަރު

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ އިލްތިމާސް: ހޮވޭ ރައީސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ ދީނީ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް!

08 hours 55 mins ago

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކު އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަންވީ އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށާއި އެކަން ހަރުދަނާ…

ބީފާނު ޙުސައިން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު

014 hours 49 mins ago

ތ.މަޑިފުށި/ އަނބުގަސްދޮށުގެ ބީފާނު ޙުސައިން ( 73 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އިބޫއަކީ ހަޤީޤީ ލީޑަރެއްކަން ޔަޤީންކުރެވުނީ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ލައްވާ ވެސް މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ލައްވުވާތީ: އަހްމަދު މުޙައްމަދު

014 hours 52 mins ago

"އިބޫއަކީ ހަޤީޤީ ލީޑަރެއްކަން ޔަޤީންކުރެވުނީ މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ލައްވާ ވެސް މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ލައްވުވާތީއެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ވަރަށް…

ރަތަފަންދޫއިން އައިޑީކާޑު ވިއްކިކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

014 hours 57 mins ago

އައިޑީ ކާޑު "ވިއްކި" ކަމަށް ބުނެ ގދ. ރަތަފަންދޫ އިން މިއަދު ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީ ގެ ހަތަރު ޒުވާނުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ…

އީސީ ގެ ސާވާ ހުއްޓުވުމަށް ހަމަލާ ދޭކަކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި

015 hours ago

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ސާވާ ހުއްޓުވުމަށް ދުވާލަކު 280،000 އަށް ވުރެއް ގިން ހަމަލާ ދެމުންދާކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މިމައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި…

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ކުށްވެރިންތަކެއް ގޭބަންދަށް

015 hours 28 mins ago

ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުން ކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގިކަމުގެ މައްސަލައިގައާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑެތި ހުކުމްތަކެއް އިއްވާފައިވާ ބަޔަކު ކުއްލިއަކަށް ގޭ…

މާފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި- އިބޫގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

015 hours 39 mins ago

މާފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ދާދި ދެންމެއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ގޮތުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ރިޒާއަށް ބިރުދެއްކި…

ކޯލިޝަންގެ ކުލަތަކާއެކު، އިދިކޮޅުގެ ފަހު ކެމްޕެއިން ހިނގާލުން ފެށިއްޖެ

015 hours 41 mins ago

އަޕްޑޭޓް: އިދިކޮޅު ކެމްޕެއިން ނިންމާލީ އިބްރާހިމް މުޙައްމަފު ސޯލިހަށް ކާމިޔާބު ލިބުން އެދި ދުޢާ އަކާއެކު.

އަޕްޑޭޓް: ފުކުހުންގެ އިރުޝާދާއެކު ކޯލިޝަން ހިނގާލުން…

ތިން މަސް ފަހުން ޔުމްނާގެ ޓްވީޓެއް- ހިތްވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއްދޭ ފޮޓޯއެއް

017 hours 3 mins ago

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން، ވަރަށް ވެސް ސާދާ މެސެޖުތަކެއްދޭ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޓްވިޓާގައި ވަރަށް…

ﷲ ވާގިފުޅާއެކު ބޮޑުތަނުން މޮޅުވާނެ - ޞައްޙަ ނަތީޖާ ދެ ފަރާތުންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ: ފައިޞަލް

017 hours 11 mins ago

މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން މާތް ﷲ ވާގިފުޅާއެކު ބޮޑުތަނުން މޮޅުވާނެ ކަމަށާއި އިންތިޚާބުގެ ޞައްޙަ ނަތީޖާ ދެ ފަރާތުންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ…

އިބޫއަށް ލާ ފާހަގަ ފޮހެވޭނެކަމަށް ދައްކަނީ ދޮގުވާހަކަ - އެއީ މާޔޫސް ކުރުވައިގެންވެސް 1 ނަމްބަރަށް ވޯޓު ލެއްވޭތޯ ދައްކާވާހަކަ: ޢަލީ ޒާހިރު

017 hours 32 mins ago

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ) އަށް ލާ ފާހަގަ ފޮހެވޭނެކަމަށް ބުނެ ދައްކަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތައް ކަމަށް އަދާލަތު…

ރައީސް ޔާމީނު ހޮވައިފިނަމަ ޝައިޚް. އިލްޔާސަށްވެސް ހަދާނީ ޝައިޚް. އިމްރާނަށް ހެދި ގޮތް- ޝައިޚް. އިލްޔާސްގެ ސަލާމަތަށް އެދޭ އެންމެން އިބޫއަށް ވޯޓު ދެއްވާ!: ޑރ. އިޔާޟް

017 hours 32 mins ago

"މާދަމާގެ ވޯޓުން ޔާމީން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ޝައިޚް އިލްޔާސް އާއިމެދުގައި ވެސް ކަންކުރައްވާނީ ޝައިޚް އިމްރާން އާއިމެދު ކަންކުރެއްވި ގޮތަށް.

ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ…

ވޯޓުލާ ތަން ދެން ބަދަލު ކުރެވޭނީ ކޯޓު އަމުރެއް ލިބިގެން- ޝަރީފް

017 hours 32 mins ago

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާއިރު ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ވޯޓުލުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭނީ ކޯޓުން އެކަމަށް އަމުރު ކުރުމުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ…

ކޯލިޝަނާމެދު ނަފުރަތު އުފައްދަން މާދަމާ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދޭން ރާވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ: ޢަލީ ޒާހިރު

017 hours 36 mins ago

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނާއިމެދު ފުލުހުންގެ ހިތުގައި ނަފުރަތު އުފައްދަން މާދަމާ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދޭން ރާވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް…

ބްރިޖު ދަށުން ކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރުން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އަންގައިފި

017 hours 40 mins ago

މާލެއާއި ހުޅުލެ ގުޅާލާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ދަށުން ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރުން އަދި ދަތުރު ނުކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން މިއަދު…

 1 2 3 >  Last ›