ޚަބަރު

ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

014 hours 44 mins ago

ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު މިއަދު ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށް، ކޮމިޝަންގެ…

އިންތިޙާބުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބެލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް

014 hours 58 mins ago

މާދަމާ ބޭއްވޭ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް މޮބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކީ ބެލުމަށް، "އިންތިހާބު ޕެކް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް…

އައިޑީކާޑު ވިއްކި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރަތަފަންދޫއިން އެމްޑީޕީ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

015 hours, 1 min ago

އައިޑީ ކާޑު "ވިއްކި" ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގދ. ރަތަފަންދޫ އިން އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ…

މާމެންދޫ ގިނަ ބައަކު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީ ﷲ ގެ ގެކޮޅު ބިނާކުރަން ޚަރަދުކުރި ފަރާތް އޮޅުވާލުމުން: އަބޫބަކުރު ޙުސައިން

015 hours 8 mins ago

ހައްދުންމަތި މާމެންދޫ ގިނަ ބައަކު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީ މާމެންދޫގައި މިސްކިތް، "ﷲގެ ގެކޮޅު" ބިނާކޮށް މިސްކިތް އަޅަން ޚަރަދުކުރި ފަރާތް އޮޅުވާލުމުން ކަމަށް…

ދިވެހި ރައްޔިތުން ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނަށް އޯގާތެރިވެ އަޅާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: އަމީން އިބްރާހިމް

015 hours 13 mins ago

ދިވެހި ރައްޔިތުން ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނަށް އޯގާތެރިވެ އަޅާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މި ސަރުކާރުގައި ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ އަމީން…

މިއަދު ހަވީރު 6 ގެ ފަހުން ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ

015 hours 34 mins ago

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު 18:00 ގެ ފަހުން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

ހައްދުމަތި މާމެންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ހުޅުވައި ވޯޓު ފޮށްޓާބެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފި.

015 hours 46 mins ago

ހައްދުމަތި މާމެންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ހުޅުވައި ވޯޓު ފޮށްޓާބެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފިއެވެ.

މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ…

ވޯޓުލުމާބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސބަހުން ނެރުނު ބަޔާނުގަ އޮތް އެއްޗެއް ދިވެހިބަހުން ކިޔައިދޭން ބޭނުމެއް ނޫން: އިލެކްޝަންސް

015 hours 58 mins ago

ވޯޓުލުމާއި ބެހޭގޮތުން އިނގިރޭސބަހުން ލިޔެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ނެރުނު ބަޔާނުގައި އޮތް އެއްޗެއް ދިވެހިބަހުން ކިޔައިދޭން ބޭނުމެއް…

ވައްކަމާ ނާއިންޞާފާ އަނިޔާވެރިކަމަށް އިސްލާމް ދީނުގެ އެއްވެސް އީލްމުވެރިއަކު ތާއީދެއް ނުކުރާނެ: ކާނަލް ނާޒިމްގެ ޢާއިލާ

015 hours 58 mins ago

ވައްކަމާއި ނާއިންޞާފާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް އިސްލާމް ދީނުގެ އެއްވެސް އީލްމުވެރިއަކު ތާއީދެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް (ރޓ) މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ…

ޝައިޚް އިލްޔާސަށް ވޯޓު ލެއްވޭނީ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯއްދަވައިފިނަމަ: އިލެކްޝަންސް

015 hours 59 mins ago

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިނަށް ވޯޓު ލެއްވޭނީ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯއްދަވައިފިނަމަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް އިން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުގައި…

ޙަސަން މުޙައްމަދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު

016 hours 20 mins ago

އޯކިޑްވިލާގެ / ހއ. މާރަންދޫ ޙަސަން މުޙައްމަދު (82 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު ފުރްޤާން މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަސުރު ނަމާދަށްފަހު

016 hours 24 mins ago

މއ. ޖަންބުމާގެއާގެ / ކ. މާލެ ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު (68 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަސުރު ނަމާދަށްފަހު ބަންޑާރަ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވޯޓުލުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނިކޮށް ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

017 hours 44 mins ago

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސެއިން، މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓުލުން ރާއްޖެއިން…

ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ނުވެސް އަންގައި ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓީ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން: ޑރ. އިޔާޟް

018 hours 15 mins ago

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން މެލޭސިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވުމުން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓީ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް…

ގާކޮށްޓާއި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ކޮށިން ފްލެޓް އަތުލާފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ފްލެޓް ދޭން ނިންމައިފި

01 day 5 hours ago

ވެށިފަހިމާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ގާކޮށި އަދި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުން ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިއުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ…

 < 1 2 3 4 >  Last ›