ޚަބަރު

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ އެންމެ ފަހު ކެންޕޭން އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި

01 day 13 hours ago

ގުޅިފައި ވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ އެންމެ ފަހު ކެންޕޭން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ގުޅިފައި…

ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލް އަށް ޖަޒީރާ ރައްޖެ ފިލްޓަރ ލި ފުލުހަކު ޑީމޯޓް ކޮށްފި

01 day 17 hours ago

ފުލުހަކު ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލް ފޮޓޮއަށް "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ގެ ފިލްޓަރ ލުމުން ޑިމޯޓް ކޮށް ހަތަރު އަހަރަށް ޕްރޮމޯޝަން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ…

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނަން: އިބޫ

01 day 18 hours ago

ކޯލިޝަނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު…

ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ވާނޭހެން ފުވައްމުލަކުގައި 500 ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލެއް އަޅަނީ

01 day 18 hours ago

ޏ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި 500 ކޮޓަރީގެ ކޮންފަރެންސް ފެސިލިޓީއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމިނިސްޓްރީގައި…

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެނެސްފި

01 day 20 hours ago

މިސަރުކާރުގެ ދެވަނަ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު އަދީބު، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެނެސްފައިވާ…

ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

01 day 20 hours ago

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ގައި ގާއިމް ކުރެވުނު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުގައި ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖައްސައިފިއެވެ.

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް އެފްލައިޓު ޖައްސާފައިވަނީ…

ގަރލްފްރެންޑް ފޯނެއް ބޭނުންވީމާ މަގުފޭރުން ހުއްދަވީތޯ؟

01 day 20 hours ago

ގަރލްފްރެންޑް ފޯނެއް ބޭނުންވީމާ މަގުފޭރެންވީތޯ؟ ސުވާލުކުރާ މީހުން ގިނަވެއްޖެއެވެ. ބައެއް މީހުން ގެންދަނީ ތަފާތު މޭރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށް ދާދި ފަހުން އަންހެނެއްގެ…

މަސައްކަތްކުރަން ގެންނަ ބިދޭސީންގެ ވަރކްޕަރމިޓް ދޫކުރުން އިމިގްރޭޝަނުން ބޭރުކުރަން ޖެހޭ: އިބޫ

01 day 20 hours ago

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން ގެންނަ ބިދޭސީންގެ ވަރކްޕަރމިޓް ދޫކުރުން އިމިގްރޭޝަނުން "ބޭރުކުރަން" ޖެހޭ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި އެކަން ކުރައްވާނެ…

ފައިސާ ބޭނުންވާ ހާލަތުގަ ވައްކަން ކުރަން ފައުޅުގަ ގޮވާލި މީހަކު ޤައުމުގެ ވެރިއަކަށް ހޮވަން ވޯޓެއް ނުދޭނަން: ޙުސްނުއްސުޢޫދު

01 day 20 hours ago

"ފައިސާ ބޭނުންވާ ހާލަތުގަ ވައްކަން ކުރަން ފައުޅުގަ ގޮވާލި މީހަކު ޤައުމުގެ ވެރިއަކަށް "ވަލިއްޔުލް އަމްރް" އަކަށް ހޮވަން މަށެއް ވޯޓެއް ނުދޭނަން. ވައްކަން ކުރުމަކީ ﷲ…

ޕާކުކުރާނެތަން ނުދައްކާ ސްޓިކަރއެއް ނުޖަހާނަން: އިބޫ

01 day 20 hours ago

މާލެ މިހާރު ވަނީ ވެހިކަލްތަކުން ތޮއްޖެހިފައި ކަމަށާއި ޕާކުކުރާނެތަން ހަދައި އެތަންތަން ނުދައްކައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކަރ "ސްޓިކަރ…

މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުކުރާތީ ފާރިސް ދައުވާ ކޮށްފި

01 day 20 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން، މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުކުރާތީ،…

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 ގެ މެނިފެސްޓޯގަ، އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތް - ކަންބޮޑުވޭ!: ޝައިޚް އަނީލް

01 day 21 hours ago

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ،1 ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މެނިފެސްޓޯގައި، އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތް ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅޭ ކަންތަކުގައި މިހިނގަމުންދާ…

ވެރިކަން ލިބުނީމާ ޤާނޫނު އަސާސީ އެއްފަރާތުގަ ބާއްވާފަ ވެރިކަން ނުކުރާނެ ވެރިއަކު ބޭނުންނަމަ އޮތީ އިބޫއަށް ވޯޓުލުން: މާރިޔާ

01 day 21 hours ago

ވެރިކަން ލިބުނީމައި ޤާނޫނު އަސާސީ އެއްފަރާތުގައި ބާއްވާފައި ވެރިކަން ނުކުރާނެ ވެރިއަކު ބޭނުންނަމަ އޮތީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓް…

ވަޒީފާގެ ވައުދު ނުފުއްދަވައި ޒުވާނުންނަށް ވައްކަންކުރަން ހިއްވަރު ލިބޭގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުން ހިތާމަކުރަން: މަލީޙް

01 day 21 hours ago

މިސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގެ ވައުދު ނުފުއްދައި ޒުވާނުންނަށް ވައްކަންކުރަން ހިއްވަރު ލިބޭގޮތަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުން ހިތާމަކުރައްވާކަމަށް މިސަރުކާރުގެ…

ގާރލްފްރެންޑް އެދުނީމާ "ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް" މޯބައިލް ފޯން ހޯދައިދޭން މަޖުބޫރު ވާނެ: ރައީސް ޔާމީން

01 day 22 hours ago

ގާރލްފްރެންޑް އެދުނީމާ "ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް" މޯބައިލް ފޯން ހޯދައިދޭން މަޖުބޫރު ވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމުން ރޭ ސްޓޭޑިއަމް…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›