ޚަބަރު

އެމްޑީއޭ އިން އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

01 day 23 hours ago

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން އެމަނިކުފާނަށް…

ރައީސް މައުމޫން އާއި ސީޕީ އަރީފް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

02 days ago

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފް ވެސް މާފުށީ ޖަލުން މާލެ ގެނެސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފިއެވެ.

ޝައިޚް އިމްރާން ބޭނުންފުޅުވަނީ އަނިޔާކުރީ ކުށެއް ކުރައްވައިގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅިގެން މިނިވަންވެވަޑައިގަންނަވަން!

02 days ago

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބޭނުންފުޅުވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން އެމަނިކުފާނު ބަންދުކޮށް އަނިޔާކުރީ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރައްވައިގެންކަން…

ދެ ފަނޑިޔާރުން ވެސް މާލެ ގެނެސްފި

02 days ago

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ބަންދާއިމެދު ވެސް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މާފުށީ ޖަލުން މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިނިވަން ކޮށްފި

02 days, 1 hour ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިނިވަން ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދާދި ދެންމައަކު އަމުރު…

އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް އިބޫއަށް!

02 days 2 hours ago

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް އެތައް ހާސް ބައަކު އެއްވެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ޙޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައިފިއެވެ.

އެތައް ހާސްބައަކު…

ސިނާންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

02 days 2 hours ago

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން، ގެ ބަންދާއިމެދު ވެސް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު…

ސީޕީ އަރީފު ވެސް މިނިވަން ކުރުމުގައި މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

02 days 2 hours ago

ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފު މިނިވަން ކުރުމާމެދު ވެސް މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

ސީޕީ އަރީފްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު…

ޕީޖީ ބިޝާމް، އަނިލް، އާޒިމާ ޝުކޫރަކީވެސް ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިން - ތަޙްޤީޤް ލިސްޓުން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ!

02 days 2 hours ago

ޚިޔާނާތްތެރިވިކަމަށްވަނީ ހަމައެކަނި ފައިސާ އާއި މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމަކުން ނޫނެވެ. ނުވަތަ ފައިސާ އާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކުން ނޫނެވެ. ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި…

މަހްލޫފް އާއި ސިރާޖުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

02 days 2 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު…

މަޓީ އިންވެސް އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

02 days 2 hours ago

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީސް (މަޓީ) އިން ވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިން މުހައްމަދު ސޯލިހް އަށް މަރުހަބާ ކިޔާފިއެވެ.

ޒުލައިޚާ (ދަލޭކައްތަ) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު

02 days 2 hours ago

ދުންނިކަގެ / ސ.ފޭދޫ، ޒުލައިޚާ (ދަލޭކައްތަ) (74 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް އަމާން އޮންނާނެއެވެ.

ރިޔާސީއިންތިހާބު ކުރިއަށް ދިޔައީ މިނިވަން ކަމާއި އިންސާފު ވެރިކަމާއި އެކު: އެޗްއާރުސީއެމް

02 days 3 hours ago

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަކު ހޮވުމަށް ކަންކަން ކުރިޔަށް ދިޔައީ މިނިވަން ކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު…

ރިޔާޒް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފި، ނަދީމު ވެސް ހާޒިރު ކުރަނީ

02 days 3 hours ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޖަލު ބަންދުން މިނިވަން ކުރުމަށް އެދި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް…

ޝައިޚް އިމްރާން މިނިވަންކުރުމަށާ ޤާސިމް އިބްރާހީމް އާ ރައީސް ނަޝީދަށް ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވޭނެ ގޮތް ހަދަން ވައްޑޭ ގޮވާލައްވައިފި

02 days 3 hours ago

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު…

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›