ޚަބަރު

ރައީސް މައުމޫން އާއި ފާރިސް މިނިވަން ކޮށްދިނުމަށް ހައިކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

02 days 3 hours ago

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަގުތުން…

އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިނިވަން ކުރުމާމެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

02 days 3 hours ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިނިވަން ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު…

ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް މަޖުބޫރުވީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއާއި ދަރިފުޅަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމުން: މާނިއު

02 days 4 hours ago

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ދިޔަ މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށާއި ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުޅުމުން އަނބިމީހާއަށާއި އެއް އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ދަރިފުޅު…

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އީސީ އިން އިއުލާން ކޮށްފި

02 days 4 hours ago

އިއްޔެ ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 އަދި މިހާރު…

ތައުބާވެ އަނިޔާކުރި މުވައްޒިފުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެންޖެހޭނެ- ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެޙައްޤު ކެނޑޭނީ އެއިރުން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

02 days 5 hours ago


މުވައްޒިފުން މަޤާމުން ވަކިކޮށް ތަފާތު އަނިޔާތައް ކުރި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އަނިޔާލިބުނު މުވައްޒިފުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދުމަށް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސް…

އިއްޔެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކޮށްފިން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

02 days 5 hours ago

އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގައި ރައްޔިތުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް…

ބަލި ޤަބޫލުކުރައްވަމުންވެސް އިއްޔެ އިންތިޚާބީ ރައީސަށް ވޯޓު ދިނީ ހަދިޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގެ ތުހުމަތު!

02 days 5 hours agoއިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 134616 ރައްޔިތުން އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވޯޓު ދިނީ ހަދިޔާ ބޭނުންކޮށްގެން…

ޑރ. ޝަހީމް، އިންތިޚާބީ ރައީސަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ވިދާޅުވެއްޖެ

02 days 7 hours agoޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައިފިއެވެ. ޑރ. ޘަހީމްގެ މެސެޖުގައި ވަނީ އިންތިޚާބީ…

ޢައިޝަތު ނަހުލާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

02 days 7 hours ago


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލު މެންބަރު އައިޝަތް ނަހުލާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާ އާއި ޤާސިމް އިބްރާހިމް އަށާއި، ސިޔާސީ…

އިންޑިއާ އާ އެމެރިކާއަށް އިންތިޚާބީ ރައީސަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

02 days 8 hours ago


އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާއަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި އެވެ. މަރުޙަބާގެ މެސެޖު ފުރަތަމަ ފޮނުވީ އިންޑިއާ އިންނެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައިސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފި

02 days 8 hours agoއިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ…

ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ސައިޒުކޮށްލުމުން ބަލި ޤަބޫލުކުރާކަން ދުނިޔެއަށް އަންގައިފި

02 days 8 hours ago


އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ސައިޒުކޮށްލުމުން ބަލި ޤަބޫލުކުރާކަން ދުނިޔެއަށް އަންގައިފިއެވެ.

ފޮރިން…

އަބޫބަކުރު މޫސާ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު

02 days 9 hours ago

ހއ.ހޯރަފުށި / ރަންކޮކާގެ / އަބޫބަކުރު މޫސާ (95 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އަނިޔާވެރިކަން ނިމުނީ ބަލި ޤަބޫލުކުރައްވާ!: ފައިޞަލް

02 days 16 hours ago

ރާއްޖޭގައި އަނިޔާވެރިކަން ނިމުނީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންތިޚާބުގައި ބަލިވެއްޖެކަން ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްވުމަށް އިންތިޚާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ރައީސް ޔާމީނަށް…

އިބޫގެ ކާމިޔާބީ ސަޕޯޓަރުން މަގުތަކުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

02 days 17 hours ago

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން އުފާ ފާޅު ކުރުމަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެއްޖެއެވެ.…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›