ޚަބަރު

ﷲއަށް ވަކީލުކޮށް 16 އަހަރުގަ ބައްޕައަށް ފުއްޕާމޭ ހަދިޔާކުރި ދިވެހި ކަމަނާ، ޢަރަބި ޕްރިންސެއްގެ އަންބަކަށް!

01 yr 10 months ago

އެއިރު ޝިޔާމާގެ އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރެވެ. ބައްޕަގެ ފުއްޕާމޭ އެކުގައި ފެއިލްވީއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އެކި ގޮތް ގޮތުން ހޯދި އެއްވެސް ފުއްޕާމެއެއް ބައްޕައަކާ ދިމައެއް…

ކެންސަރު ހުރިކަން އެނގުނީވެސް 4 ވަނަ ސްޓޭޖްގަ- ދުޢާއިން ރަނގަޅުވުމުން ޑޮކްޓަރުންގެ ހައިރާންކަން އިންތިހާއަށް!

01 yr 9 months ago


ދުބާއީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭންކަރެއް ކަމަށްވާ ރަޝީދާއަކީ މަޤާމުގައި ކުރިއެރުން ހޯދަމުން އައި އަންހެނެކެވެ. އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ވަނީ ކޮންސަލްޓަންސީ ފާމެއް…

3 ބިޓުން ކެޓުމުން ހަކުރުުބޯން ވިސްނި ޒުވާނާ ފަތިސް ނަމާދުކުރަންފެށިތާ 3 މަހުން މިލިއަނަރު އަންބެއް!

02 yrs ago


3 ބިޓުން ކެޓުމުން ހަކުރުުބޯން ވިސްނި ޒުވާނަކު އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފަތިސް ނަމާދުކުރަންފެށިތާ 3 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މިލިއަނަރު އަންބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.…

ބަންގްލަދޭޝްގަ ''މަރުވީއޭ" ބުނި ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރާކަށް ނުވާނެ!

01 yr 5 months ago

ބަންގްލަދޭޝްގައި މީހަކު "މަރުވީއޭ" ބުނި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރަން ނުވާނެ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅަކު…

ގެއިން ބޭރުކުރި މަރީ- އޮސްޓްރޭލިއާގަ މާސްޓަރ ޝެފަކަށް- އުންމީދަކީ ވަރަށް ގިނައިން މަންމައަށް އުމުރާކޮށްދިނުން!

01 yr 6 months ago

އަހަރެންގެ ޒުވާން އިރަކީ ވަރަށް އެހެން ގޮތަކަށް ދިރިއުޅެވުނު ދުވަސްތަކެކެވެ. އަބަދުހެން އުޅެވުނީ ގެއިން ބޭރުގައެވެ.

ރައްޓެހިންނާއިއެކުގައެވެ. މައިން ބަފައިންގެ…

ހޮސްޕިޓަލް ބިލަށް 20،000 ރުފިޔާ އެރުމްން ގޮތް ހުސްވެ ﷲގެ އެހީއަަށް އެދި މަގުމައްޗަށް ނުކުތްތަނާ ބިލްދައްކައިފި

01 yr 8 months ago


"އޭނާގެ އަންހެނުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށް ފަރުވާދީ ނިމިގެން ގެއަށް ދާންޖެހުމުން ބިލް ދައްކަން ބަލައިލިއިރު ބިލަށް 20،000 ރުފިޔާ އަރައެވެ.…

ޝީޝާ ބުއިމުން 3 ބާވަތުގެ ކެންސަރުޖެހޭ- ފަހަރަކު 25 ސިގިރޭޓް ބޮވޭ

02 yrs 2 months ago


ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާރު އިންތިހާއަށް ފެތުރެމުންދާ އާދައެއް ކަމަށްވާ ޝީޝާ ނުވަތަ ގުޑުގުޑާ ބުއިމުން 3 ބާވަތެއްގެ ކެންސަރު، ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންނަށް ޖެހޭ ކަން ހާމަވެއްހެއެވެ.…

ވީޑިއޯ: ކީރިތި ޤްރްއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތައި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށް ވަން އަންހެނަކު ނުކުތީ ޝައިޠާނެއްގެ ސިފައިގަ!

110 months 3 weeks ago


ވީޑިއޯ ބުނާ ގޮތުން މިއީ ހަމަ ސައުދިއަރަބިޔާގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަންހެނަކު ކީރިތި ޤްރްއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތައި މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރަމުން ހިފައިގެން…

ރާއްޖޭގަ ވިއްކާ ސްޓޯބަރީން އާދައާ ޚިލާފު ފޮނެއް އަރަނީ ކީއްވެ؟ މިއީ ޞިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ ފޮނެއްބާ!

01 yr 8 months ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯ އިން ތިއަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިދިއަ ބުދަ ދުވަހު އަމިނީ މަގު ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގަނެފައިވާ 2 ފޮށި ސްޓޯބަރީއެވެ.
އެދުވަހު ގަތީ 3 ފޮށްޓެވެ. މީރު…

ކުނިކަހައިގެން މަަހަކު 15،000 ރުފިޔާ ލިބޭ! ލިބޭ ފައިސާގަ ނުހުރޭ ކުނިކަހައިގެން ހޯދިކަމަށް ލިޔެފައެއް: ޒުވާނެއް

01 yr 8 months ago


އަހަރެންނަކީ ހަމަ މިމާލޭގެ ޒުވާނެކެވެ. ކުޑައިރު ނުކިޔެވުމުގެ ސަބަބުން ތައުލީމު ލިބިފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިދަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ. ކްލާހަކަށް ދަމެވެ.

އެންމެ 4 ކަމެއް ކޮށްލައިގެން އަންހެނުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ބޭނުން ދޮރުކޮޅަކުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ވަދެވޭނެ!

01 yr 7 months ago

އެންމެ 4 ކަމެއް ކޮށްލައިގެން އަންހެނުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ބޭނުން ދޮރުކޮޅަކުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ވެދެވޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ޅަ އުމުރު ހޭދަކުރީ ދަރިންނަށްޓަކައި، މުސްކުޅިވުމުން އެދަރިން އޭނާ އެއްލާލައިފި

01 yr 5 months agoއާދައިގެ މަތިން ފޭސްބުކް ބަލާލީމެވެ. އެކި މީހުން ލިޔެފައި ހުރި ހެއްވާ މަޖާ އެއްޗެހި ފެނުމުން އަހަންނަށް ވެސް ހެވުނެވެ.

ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ…

ގޮތްދޫނުކުރާ ޖިންނިއަކާއި ރުޤްޔާ ކޮށްގެން ހަނގުރާމަ ކުރާ ވީޑިއޯ އެއް

010 months 2 weeks ago

މިއީ ރުޤްޔާ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފަރާތް ކަމުގައިވާ އަޖުނާދު ޢަލީ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކަށް ބިނާކޮށް، ރުޤްޔާ ކުރުމަށް ޚާއްސަކޮށްލައިގެން…

ދިރި ނުހުންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމުގަ މަންމައަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރި ޒުވާނާ ގަދަ ބަދަވިކޮށް ދިިރިއުޅޭތާ 27 އަހަރު!

01 yr 10 months ago

ޚާލިދު ކޮލެޖު ނިންމައި ވަޒީފާއަށް ނުކުތްތާ ދެ އަހަރެއްހައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚާލިދަށް ކުރިމަތިވީ ހަޔާތުގައި އިންސާނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު މަޔޫސްކަމެވެ. ވަރުބަލިވާތީ…

މަންމައަށް ސިއްރުން ރޯދަ ހިފަން ފެށީ ސުވަރުގެދާން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާތީ- 7 އަހަރުގެ އާރިޒް

01 yr 3 months ago


އުމުރުން 7 އަހަރުގެ ޢާރިޒް ތަލްހާ ފުރިހަމަ ރޯދައެއް ހިފި މިއަހަރުއެވެ. މިހައިތަނަށް އޭނާ ހިފަނީ ބައި ރޯދައެވެ. އޭނާގެ ަމައިން ބަފައިން ބުނަނީ ފުރިހަމަ ރޯދައެއް…

 1 2 3 >  Last ›