ޚަބަރު

ފަސް ދަރިވަރަކު ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ހާފިޡް ކަމުގެ ސަނަދު ހާޞިލުކޮށްފި

01 yr 11 months ago

ފަސް ދަރިވަރަކު ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޡް ކަމުފެ ސަނަދު ހޯދައިފިއެއެވެ.


ޙާފިޡް ކަމުފެ ސަނަދު ހޯދި ދަރިވަރުންނަކީ ބައްސާމާ ސުލައިމާން ފުނަކުރި…

ރާއްޖޭގެ 95 އިންސައްތަ މީހުންގެ ކަންފަތަށް އިބިލީސް ކޮންމެ ރެއަކު ކުޑަކަމުދޭ!

01 yr, 1 month ago


ރާއްޖޭގެ 95 އިންސައްތަ މީހުންގެ ކަންފަތަށް އިބިލީސް ކުޑަކަމުދާކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަމުތޯއެވެ؟ ޤަބޫލުކުރައްވަން އުނދަގޫފުޅުވި ނަމަވެސް އެއީ ހަމަ އެކަން އޮތް…

ބައްޕައިން ޒިންމާ އުފުލުމުން ސްކޫލަށް ގޮތް ހުސްވި 13 ކުދިންގެ ތެރެއިން 11 ކުދިން ބަސްއަހާ ކުދިންނަށް ބަދަލުވި!

02 yrs ago


އަހަރަކީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވި އަހަރެވެ. އެ ސްކޫލް ހުޅުވީ ކަލާފާނު ސްކޫލާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ފަދަ ސްކޫލުތަކުން ގްރޭޑް 6 އަށް ދިއަ ދަރިވަރުން ގެންގޮސްގެން…

މަންމަ ހައްޖަށް ފޮނުވަން 20 ރުފިޔާ އެއްކުރަނިކޮށް މަންމަ މަރުވުމުން ހައްޖަށްދިއަ މީހާއަށް ބޯނަސް ހައްޖެއް ލިބިއްޖެ!

02 yrs ago

އެއީ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެންނަށް ލިބޭ މުސާރައަކީ މަހަކު 3000 ރުފިޔާއެވެ. މަންމަ މެންނާއި ކޮއްކޮމެންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވެން ކައިރިވެސް ނުވެއެވެ.

މަންމަގެ ފަރުވާއަށް އަތްމަތި ހުސްކޮށްލައި ފުރައިގެން ދިއަ ދިވެއްސަކަށް ގިނަ ފައިސާތަކެއް!

01 yr 3 months ago


މަންމަ ބަލިވެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވުމުން އަތުގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޭދަކޮށް މަންމަ ގޮވައިގެން ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ހުރި ދިވެއްސަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ…

ޒާހިލް ގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތް، އާއިލާއިން އެދެނީ ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދިނުމަށް.

61 yr ago

ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއް ޖެހި، އިންފެކްޓް ވުމުގެ ސަބަބުން ނުކެވި އެތަކެއް ވޭނެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ހދ. ނެއްލައިދޫ އަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޒާހިލް ގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސްވެ،…

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ޒައުއްކޮ ނިޔާވެއްޖެ

410 months ago

ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެކެވެ. އެންމެންނާއިވެސް ގުޅޭ، އުފާވެރިކަމާއި ލޯބިން އެންމެންގެ ހިތްތައް ފުރާލި ކުއްޖެކެވެ.

ޒައުރާ މުޙައްމަދު ވާފިރު (ޒައުއްކޮ) އަކީ ހިތްވަރުގަދަކަމާއި…

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިއަކު ދީފަ ޗުއްޓީގަ ދިއަތަނާ މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު އެހެން ޤައުމަކުން ފެނިއްޖެ.

01 yr 5 months ago

ދިވެހި އަންހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް 4 އަަހަރުގައި ޗުއްޓީއަކަށް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ދިޔަތަނާ މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު އެހެން ޤައުމެއްގައި އުލެނިކޮށް…

ޤްރްއާން އަތުގަ އޮއްވާ ފެނުނީމާ އެމެރިކާއަށް އަހަރެންމީ ޝައިޠާނެއް. ޤްރްއާން ދުލެއް ނުކުރާނަން: ލިންޑްސޭ!

01 yr 8 months ago


އެމެރިކާގެ ފިލްމީ ތަރި ލިންޑްސޭ ލޮހާން ބުނީ ކީރިތި ޤްރްއާން އޭނާގެ އަތުގައި އޮއްވާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަވުމުން ރައްޓެހިންގެ ކިބައިން ވަނީ ޒަލްޒަލާއެއް…

އެކްސެލް އިން ލައިޝާ މަޅީގައި ޖައްސައި ދިވެހިންގެ ޞިއްޙަތު "ކަތިލަނީ"!

01 yr 9 months ago


ދިވެހި ފަންނާނުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްހަތަށް ގެއްލުންދޭ ބާވަތްތައް ޕްރަމޯޓް ކުރާ ބައަކަށް ވާނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު…

ބައްޕަ ނިޔާވީ ބޮޑުބޭބެ އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން، އެދުވަހު ދޮގު ބުނެވުނަސް މިހާރު ބޮޑުބޭބެއަށް ހުރީ އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހިފަ!

05 months 3 weeks ago

މިއީ މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހިނގި ހަގީގީ ހާދިސާއެކެވެ.

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ވަރަށް ޅައުމުރުގައި ކުރިމަތިވި ހިތްދަތި ހާދިސާތަށް "މިއަދުނޫހަށް"…

އުފަންވީ ދަރިމައިނުވަން މަންމަ ބޭނުން ކުރި ޑިވައިސް މުށު ތެރެއަށް ލައިގެން

01 yr 4 months ago


ކުޑަކުޑަ ޑެކްސްޓަރ އުފަންވީ އޭނާގެ މަންމަ ެ ބަނޑު ތެރެއިން "ސަޕްރައިޒް" އެއް ހިފައިގެންނެވެ.
ދަރިމައިވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ލޫސީ ހެލެން، މިކުޑަ ޑިވައިސް…

ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 4 އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ބުދު ދީނަށް: ބެލެނިވެރިން

01 yr 8 months ago

މިއަހަރު ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 4 ގެ ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ފޮތް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ބުދު ދީން ނުވަތަ ބުދިޒަމް ކިޔަވައިދިނުމަށް…

އިއްފަތް ގެއްލުމުން ނަފުސް ޠާހިރުކުރަން ބްލީޗުން ފެންވެރި ކްރިސްޓިއަން އަނާތީއަށް އިލާހީ ނޫރު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!

11 yr 2 months ago


އަނާތީއަކީ ކްރިސްޓިއަން ޢާއިލާއަކަސް ނިޞްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން ވަރަށް ހަގު ދުވަސްވަރު "ބޯއި" ފްރެނޑް ކުޅިވަރު ފެށި ކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން 19 އަަހަރުގައި ލޯބިވެރިޔާ…

އައިޑީކާޑު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއަކީ އަލިފާންކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާ: ޑރ. އިޔާޟް

01 week 2 days ago

"ނަމަނަމަ ފައިސާކޮޅެއްގެ ބޭނުމުގައި އައިޑީކާޑު ދޫކޮށް ނުލައްވާށެވެ. އެގޮތުން (އައިޑީކާޑު ވިއްކައިގެން) ލިބޭ ފައިސާއަކީ އަލިފާންކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާށެވެ."

 < 1 2 3 4 >  Last ›