ދީން

ރޯދަ ވީއްލުމަށް އަނގައަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަދުރު: ޝައިޚް އިބްރާހީމް

02 yrs 3 months ago

ރޯދަވެރިން ރޯދަ ވީއްލުމުގައި އެންމެ އިސްކުރަންޖެހެނީ ކަދުރުކަމަށް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ…

ރޯދަ ރޯދައަކަށް ވާނީ ﷲ އެންގެވި ގޮތުގައި ރޯދަ ހިފުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކޮށްގެން: ޝައިޚް އިލްޔާސް

02 yrs 3 months ago

ރޯދަ ރޯދައަކަށް ވާނީ މާތްﷲ އެންގެވި ގޮތުގައި ރޯދަ ހިފުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު ރޯދަ ހިފުމުން ކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ރޯދަ ހިފުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ތަކްލީފެއް ނޫން- އުފަލެއް

02 yrs 3 months ago

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުން ރޯދަ ހިފުމަކީ ތަކުލީފެއް ކަމަށް ދައްކަން މުސްލިމުންގެ އަދާވާތްތެރިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ރޯދަވެރިންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ…

ﷲ އަކްބަރު! ލޯފަން ޠާރިޤް ތައުބާ ހަރަމްފުޅު އަރިހު ސަޖިދައަށް އޮއްވާ ލޮލުގެ ފެނުން ދެއްވަވައިފި

02 yrs 3 months ago

މިޞުރުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ޠާރިޤް ތައުބާ އުމުރާއަށް ދިއައީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދެމުންނެވެ. ހަރަމްފުޅުގެ އަރިއަހުގައި ކުރާ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވަވާ…

ރަމަޟާން މަހަކީ ސުންނަތް އަޅުކަމަކަށް ފަރުޟު އަޅުކަމެއްގެ ޘަވާބު ލިބޭ މައްސަރެއް: ޝައިޚް ހަައިޝަމް

02 yrs 3 months ago

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ކުރާ ކޮންމެ ސުންނަތް އަޅުކަމަކަށް ފަރުޟު އަލުކަމެއް ކުރުމުގެ ޘަވާބު ﷲ ދެއްވަވާ މައްސަރެއް ކަމަށް ޝައިޚް ހައިޝަމް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކެއުމުގެ މިންގަނޑު އަންގައިދޭ ޙަދީޘް: ހަމަ މުޢުޖިޒާތެއް

02 yrs 3 months ago

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން އެއްބަސްވާގޮތުގައި ރޯދަ ހިފާމީހާ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައި އެއް ފަހަރާ ގިނައިން ކެއުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގިނަ ފަހަރު…

ހެޔޮ އަމަލު ނުކޮށް ސުވަރުގެ އެދުމަކީ ހިޔަންޏަށް މުޑިނެގުން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

02 yrs 3 months ago

ސުވަރުގެ ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހެޔޮ އަމަލުތައް ނުކޮށް ސުވަރުގެ އެދުމަކީ ހިޔަންޏަށް މުޑިނެގުން ކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޚް…

މުޖުތަމައުގައި ހުރި ހުރިހައި މައްސަލަތަކެއްގެ އަސްލަކީ ނަމާދާ ދުރުހެލިވުން: ޝައިޚް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

02 yrs 3 months ago

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައިގައި ހުރި ހުރިހައި މައްސަލަތަކެއްގެ އަޞްލަކީ ނަމާދާއި ދުރުހެލިވުން ކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ކައިވެނިކުރިތާ 9 އަހަރު ފަހުން އަންހެނަކު އިސްލާމްވެ މިއަހަރު ރޯދަވެސް ހިފަނީ

02 yrs 3 months ago

މިޞުރުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޙުސައިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އޫޅޭތާ 9 އަހަރުވީއިރުވެސް އޭނާގެ އަންހެނުން އިސްލާމް ދީނަށް ބަދަލުވުމުގެ…

ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ﷲ އާއި އޮންނަ ރުހާނީ ގުޅުން ކެނޑި ޝައިޠާނާގެ މަގަށް އެނބުރޭނެ: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

02 yrs 3 months ago

ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ﷲ އާއި އޮންނަ ރުހާނީ ގުޅުން ކެނޑި ޝައިޠާނާގެ މަގަށް އެނބުރިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު…

ހުޅުމާލޭ ފެރީގަ ޤްރްއާން ކިޔެވި ނަމަވެސް މަހަކު ޚަޠިމެއް ކުރެވޭ: ޝައިޚް ނަޞްރުﷲ

02 yrs 3 months ago

ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީމަތީގައި ކީރިތި ޤްރްއާން ކިޔެވިނަމަވެސް މަހަކު ޚަޠިމެއް ކުރެވޭ ވަރާއި ގާތަށް ކިޔެވޭ ކަމަށް އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ބާއްޖަވެރިންނަކީ ދެ ފިޔަ ބޭނުންކޮށް އުދުހޭ މީހުން: ޝައިޚް ނިމާލް

02 yrs 3 months ago

ބާއްޖެވެރިންނަކީ ދެ ފިޔަ ބޭނުންކޮށް އުދުހޭ މީހުން ކަމަށް އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު ބިން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޚް ނިމާލް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ…

އުމުރާވުމުގެ ފުރުޞަތު އެހެން މީހުންނަށް ނުދިނުމަކީވެސް ފާފަވެރިވެދާނެ ކަމެއް: އިސް މުފްތީ

02 yrs 3 months ago

އުމުރާވުމުގެ ފުރުޞަތު އެހެން މީހުންނަށް ނުދިނުމަކީ ވެސް ފާފަވެރިވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ސައުދިއަރަބިޔާގެ އިސް މުފްތީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އައްޝައިޚް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ނަރަކައިގަ މަދު ސިކުންތުކޮޅެއް ހޭދަކުރަން ނުޖެހުމަކީވެސް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އުފަލަކަށްވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް: ޝައިޚް ނިމާލް

02 yrs 3 months ago

ނަރަކައިގައި މަދު ސިކުންތުކޮޅެއް ހޭދަކުރަން ނުޖެހުމަކީވެސް ދުނިޔެގެ ހުރިހައި އުފަލަކަށްވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު ބިން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ރޯދައަށް ހުންނަ ވަގުތު އެހޭދަކުރެވެނީ މަލަކޫތިއްޔަ ޢާލަމުގަ: ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

02 yrs 3 months ago

އިންސާނުން ރޯދައަށް ތިބޭ ވަގުތު ބިންމަތީގައި ތިބި ނަމަވެސް އެވަގުތު ހޭދަކުރެވެނީ މަލަކޫތިއްޔަ ޢާލަމުގައި ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›