ދީން

70% ރައްޔިތުން ރޯދަ ނުހިފާ ރަށެއް ރާއްޖޭގަ އެބައޮތް- ނަރަކައިގެ އަލިފާނަށް ބިރުވެތިވޭ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

181 yr 4 months ago

70% ރައްޔިތުން ރޯދަ ނުހިފައި ކައްކާ ކައި ހަދާ ރަށެއް މި ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި އެއީ ނަރަކައިގެ އަލިފާނަށް ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެ ކަމެއް…

އެންމެހައި ތަކެއްޗެއް އުފެއްދެވި ފަރާތެއް ވާނެކަން ޤަބޫލުކުރެވިގެން އިސްލާމްވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ވާހަކަ!

19 months 3 weeks ago

އެއްވެސް ދީނެއް ނުވާކަމާއި ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހައި ތަކެއްޗެއް އުފެދުނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ބައަކުވެސް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނައި ފިކުރުކުރީމާ…

ހާދަ ބިރުވެރިއޭ!: ނަމާދު ނުކުރާ އަންހެނަކާ ހުރިހާ ވަގުތުތައް މިޔުޒިކަށް ހޭދަކުރި އަންހެނަކު މަރުވުމުން ވީގޮތުގެ ވާހަކަ

78 months, 1 week ago

- ނަމާދު ނުކުރާ އަންހެން މީހާ:

6 ފިރިހެން ދަރިންގެ މަންމަ މަރުވުމުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ. ކޮނެފައިވާ ވަޅު ކައިރިއަށް ވަޅުލަން ގެންދެވުނެވެ.…

މަރުވި ޒުވާނަކު ވަޅުލިތާ 3 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޮނެ ބެލިއިރު ސިފަ ބަދަލުވެ ކަށިތައް މުގުރިފަ

09 months ago

އޮމާންގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވި 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ވަޅުލިތާ 3 ގަޑިއިރު ފަހުން މަހާނަ ކޮނުނެވެ. އެއީ އޭނާ މަރުވި ސަބަބު ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނި ބަލި ޒުވާނާގެ ބައްޕަ…

ލައިލަތުލްޤަދްރް ވިލޭރޭގެ އެންމެ ޢާންމު އެއް ޢަލާމާތް ރެއަކު ނުފެނޭ!

03 months 2 weeks ago

ލައިލަތުލްޤަދްރް ވިލޭރެއަކީ 27 ވިލޭރޭ ކަމަށް ބަލައި 27 ވިލޭރެއާއެކު ރަމަޟާން މަސް ނިންމައިލާ ބައަކުވެސް އުޅެއެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް ގިނައީ އެފަދަ މީހުން ކަމަށް ބުނުމަކީ…

ކީމޯތެރަޕީ އާ ރޭޑިއޭޝަނަށްވުރެ މުސްލިމުންގެ އަޤީދާ އާ ދުޢާގެ ބާރު ގަދަކަން ފެނި ޑޮކްޓަރުންތަކެއް އިސްލާމްވެއްޖެ

811 months 3 weeks ago

އަނީސާގެ ހަށިގަނޑުން ކެންސަރުގެ އަސަރު ފެނުނީ އުމުރުން އެންމެ 26 އަހަރުގައެވެ. ފެނުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އަނީސާ ހަށިގަނޑުން ކެންސަރު…

ރޭ އިބިލީހުން ސަލާމަތްވުމަށް 11 ޒުވާނުން ތިބީ މިސްކިތުގަ

18 months 3 weeks ago

ރެއަކީ އިބިލީސް އެންމެ އުފާކުރާނެ ރޭ ކަމަށް އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅައި އިބިލީހުގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވުމަށް 11 ޒުވާނަކު ރޭ މިސްކިތްތަކުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްފިއެވެ.…

ފިރިހެނުންނަށް ވަސް ދުއްވުމުގެ ނިޔަތުގަ ސެންޓް ޖަހައިގެން އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމަކީ ޒިނޭކުރުން ފަދަ ކަމެއް!: ޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު

01 yr 7 months ago

ފިރިހެނުންނަށް ވަސް ދުއްވުމުގެ ނިޔަތުގައި ސެންޓު ޖަހައިގެން އަންހެނުން ޢާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުމަކީ ޒިނޭ ކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު…

ހެޔޮލަފާ ފުރާނައެއް ހަށިގަނޑާއި ވަކިވެގެންދާހިނދު އެފުރާނައަށް ވަނީ ކިހިނެއްކަން އިނގޭތަ؟

610 months, 1 week ago

މިއީ އުސްތާޛް ބިލާލް އައްސަދުގެ ދަރުހެއްގައި އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

"ފުރިހަމައަށް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށް ތެދުމަގަށް…

މައްކާއަށް އެރި ވެލީގެ ތޫފާނަކަށްފަހު ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުގައި ހުރި ސިއްރު ދޮރުކޮޅެއް ހާމަވެއްޖެ

23 weeks 2 days ago

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުމަހަކީ މައްކާގައި ވަރަށް ގިނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިނގި ދުވަސްތަކެކެވެ.

އެގޮތުން ފަހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް…

ދެމަފިރިން ކަމުގައިވިޔަސް، މިއީ އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމް ކަންކަން!

09 months ago

ކައިވެނީގެ މަތިވެރި ގުޅުމުން ގުޅިފައިވާ ދެމަފިރިންނަށް ވެސް ޖިމާއުވުމުގައި ހަލާލް ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކާއި ހަރާމް ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައްވެއެވެ.

ނަމަވެސް…

މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށްފަހު ފެނުނު އުފާވެރި މަންޒަރު- އުފަލުން ރޮއްވާލައިފި

29 months 2 weeks ago

އެކުއްޖާގެ އުމުރުން ވާނީ ،6 7 އަހަރެވެ. ހުކުރު ނަމާދުނިމި ސަލާމް ދޭއިރު ފާޚާނާއަށް ދާންޖެހިފައިތިބޭ މީހުން އަވަސް އަވަހަށް ފައިބައިގެން ގޮސް ނިމި މިސްކިތުން ޖާގަ…

ހަރަމްފުޅުގެ އެތެރެ ފެނުމުގެ ނަޞީބު ލިބެނީ މަދު ބައަކަށް- ބައްލަވާލައްވާ!

08 months 2 weeks ago

މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅު ނުވަތަ ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން މީހުން ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަދު މީހަކަށް ނޫނީ ޙަރަމްފުޅުގެ އެތެރެ…

ނިދާފައި އޮންނަ އިރު ފުރާނައަށް ވާގޮތް އިނގޭތަ؟

011 months ago

މަރުވުމަށްފަހު މާތް ﷲ އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ފުރާނަ އަނބުރާ ގެންދަވާނެކަން ކީރިތި ޤުރްޢާނުންނާއި ރަސޫލާ صلّى الله عليه وسلّم ގެ ހަދީޘްފުޅުތަކުން ހާމަ ވެގެންދެއެވެ.…

ނަރަކަ ހާދަ ބިރުވެރިއޭ- ވަންނަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނަށް މިދަރުސް ފުދޭނެ!

08 months 3 weeks ago

މާތް ﷲ ނަރަކަ އުފެއްދެވުމަށްފަހު އެތަން ބައްލަވައިލެއްވެވުމަށް މާތް ﷲ ޖިބްރީލްގެފާނަށް އެންގެވިއެވެ. ޖިބްރީލްގެފާނު ވަޑައިގެން ނަރަކަ ބައްލަވައިލެއްވެވުމަށްފަހު…

 1 2 3 >  Last ›