ދީން

ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ މީހުންނާ މާތްﷲ ގުޅުން ކަނޑުއްވަވާނެ: ޝައިޚް ސަމީރު

01 yr 7 months ago

މީސްތަކުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ގުޅުމަކީ މާތްﷲ އާއި އެމީހަކާއިމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކަމަށާއި އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ މީހުންނާއި މާތްﷲ ގުޅުން ކަނޑުއްވަވާނެ…

އުޚުއްވަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވެސް ވާޖިބެއް: ހުކުރު ޚުޠުބާ

01 yr 7 months ago

އުޚުއްވަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވެސް ވާޖިބެއް ކަމަށާއި އުޚުއްވަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސަމާލުވުމަށް މިއަދުގެ…

އިލްމުވެރިންގެ ގޮވާލުންތަކަށް އަމަލުނުކުރާނަމަ އިލްމުވެރިންގެ "އަނގަ ގޮއްވުމުގެ" ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

01 yr 7 months ago

ދިނީ އިލްމުވެރިންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ހާމަކޮށްދެއްވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރު އެންމެ ފަހުންވެސް ވިދާޅުވީ ދީނީއިލްމުވެރިންނަކީ މުޖުތަމައު…

ﷲގެ ލަޢުނަތުން ސަލާމަތްވޭ- ޖިންސާ ނުގުޅޭ ހެދުން ލުން ހުއްޓާލާ!: ޝައިޚް މަންޞުރު

01 yr 6 months ago

އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ހެދުން ލުމާއި ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ހެދުންލުމަކީ މާތްﷲ ލައުނަތް ލެއްވެވި ކަމެއް ކަމަށްވާއިރު އެފަދަ ނުބައިކަން ބޮޑު އަމަލުތައް ނުކުރުމަށް…

5 އިރަށް ބަންގި ގޮވާއިރު ހަނދުބަލަނީ ފުރައްސާރަކުރަންތޯ؟ ނޫނީ ޑްރާމާ ކުޅެންތޯ؟

53 months 2 weeks ago

ހަނދު ބަލަނީ ހަނދު ބެލުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާތީ ކަމަށްވާނަމަ ހަނދު ނުފެނުމުން ވެސް އަދި ފެނުމުންވެސް އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އެކަން ކުރުމަށް އިސްލާމް…

ކައްވަޅުގައި ވިހައި ބޮޑުވުމުން ބައްޕަ އާއި ޙަވާލުކުރެއްވެވި ކުއްޖާގެ ވާހަކަ - ޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ހުސައިން

05 months ago

ޢުމަރުގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ދަރިއަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ހާޒިރުވިއެވެ. އެ ކުއްޖާ އާއި ބައްޕާ އާއި ދެބަފައިން ވައްތަރުކަން ބޮޑުކަމުން އުމަރުގެފާނު ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރެއްެވެވުމުން…

އޭނާގެ 2 ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބުމުން ކްރިސްޓިއަން އަންހެނަކު އިސްލާމްވި ގޮތް!

110 months ago

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކްގެ ދަރުސަކަށް އޭނާ ދިއައެވެ. ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި 2 ސުވާލުކުރިއެވެ. ދެ ސުވާލުގެ ޖަވާބާއިއެކު އޭނާ ޝަހާދަތް ކިޔައި އިސްލާމްވިއެވެ.

މި ވީޑިއޯގައި…

ދަރަންޏާއި ލޯނުން ސަލާމަތް ވެވޭނެ ދުޢާ

210 months 3 weeks ago

މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ލޯނެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ދައްކަން ޖެހިފައި އިނުމަކީ ވަރަށް ވެސް ނޭދެވޭ އަދި ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ އިންސާނާ އަމިއްލައަށް މަރުވާން…

މަންމައަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންކަން ކުރުމުން މަރުމަތީގަ ޝަހާދަތް ނުކީގެން އުޅެންޖެހުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު މީހެއްގެ ވާހަކަ

02 days 17 hours ago

އަލްދީން ވަރަށް ތުއްތުއިރު ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރީ މަންމަ އެވެ. އާއިލާގެ ނިކަމެތިކަމުން އަލްދީން ގެންގުޅެ ބޮޑުކޮށް ކިޔަވައިދީ މީހަކަށް ހެދީ މަންމަ އެކަމަށްޓަކައި…

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އަނބިމީހާ އާ ވަކިން ކޮޓަރިއެއްގަ ނިދުމަކީ ފާފަވެރިވާނެ ކަމެއް: ޑރ. އިޔާޟް

03 weeks ago

ދީނީ ގޮތުން އެކަން ކުރުން ހުއްދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި ތަންމަތި ވަކިކޮށް އަނބިމީހާ އެކަނިވެރިކޮށްލައި ވަކިން ކޮޓަރިއެއްގައި ފިރިމީހާ ނިދުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮށްގެންވާނެ…

ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަކީ އިސްލާމް ދީން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން - މުހިންމު ދެ ސުވާލު: ޑރ. އިޔާޟް

01 month 3 weeks ago

"ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަކީ އިސްލާމް ދީން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމް ދީން ގޮވާލަނީ އަވަހަށް ކައިވެނިކުރުމަށެވެ."

މިއީ "ފިރިހެނަކާ ރައްޓެހިވެގެން ގޯސްކަމެއް…

ސިގިރެޓް ލޮނުމެދަށްވުރެ މާވަސްނުބައި - ސިިރެޓް ބޮއިގެން ޖަމާއަތަށް އެރުން ހުއްދައެއް ނުވާނެ!

02 months ago

"ލޮނުމެދަކީ އެއިގެ ޒާތުގައި ހުއްދަ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ލޮނުމެދު ކައިގެން މިސްކިތަށް ޖަމާއަތަށް ނާރަން އަންގަވާފައި އޮންނަނީ އެއިގެ ވަސްގަނޑުގެ ސަބަބުން އެހެން…

ދިވެހި ޒުވާނުންކޮޅެއް ރަމަޟާން މަހު ކުރި އަޅުކަމުން ގިނަ ބައަކު ލަދުގަންނަވާލައިފި!

03 months, 1 week ago

ރޯދަ މަސް ކައިރިވީމާ އެއްބައަކު އުޅެނީ ސައިކަލް މަރާމާތުކުރުމުގައެވެ. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވުމަށްޓަކައެވެ. އަނެއް ބައަކު އުޅޭނީ ސީރީޒް ބަލާށާއި ގޭމްކުޅެން ގޭގެ ޓީވީގެ…

ހިފަން ބޭނުން ނުވި ނަމަވެސް ދައުލަތުން މުލަ ރޯދަ ދުވަސް ކަނޑައެޅީމާ ޖެހޭނީ ރޯދަ ހިފަން: ދީނީ އިލްމުވެރިން

04 months, 1 week ago

"މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި އެޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ވެރިކަމުން ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދާއި އަދި ޢީދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނީ އަމަލުކުރާށެވެ.…

ވައްޟުޙާ: ޑިޕްރެޝަންގެ ޙާލަތުގާ ﷲ ރަސޫލާ (ޞޢވ) އަށް ދެއްވި ފަރުވާ- އެންމެންނަށްވެސް ފަރުވާއެއް!

18 months ago

މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ކަންކަމަށް އެދި ދަންނަވަމުންދާއިރުވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އަދި ތަކުރާރުކޮށް ދެރަގޮތްތައް އެމީހަކަށް މެދުވެރިވަމުން ދާނަމަ…

 < 1 2 3 4 >  Last ›