ދީން

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީކަމަށް ހީފުޅުކުރައްވައި ޖިބްރީލްގެފާނު ބިރުފުޅުން ކުޑަވެވަޑައިގެންނެވި - ތިބާ ބިރުން ކުރަނީ ކީއް؟

17 months 3 weeks ago

ޖިބްރީލްގެފާނު ކައު އިތުރު ރަސުލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ގެ އަރިއަހަށް ވަޑައިގެން ޔާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެ 5 ނަޞޭޙަތްފުޅެއް ދެއްވެވިއެވެ.

ވަޙީ އާއިގެން ވަޑައިގެން…

ދައްޖާލު އެރުން ދާދި ގާތްވެއްޖެ! ދައްޖާލު ވާނެ ބުނި އެއްކަންތައް ވެއްޖެ- ދެވަނަ ކަންތައް ވެނިމެނީ!

08 months 2 weeks ago

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ދައްޖާލާއި ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދެއްކުނުކަން އެނގިފައިވަނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ. އޭނާ އާއި ދައްޖާލު ދެ ސުވާލެއް ކުރިއެވެ.

ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ…

ވައްޟުޙާ: ޑިޕްރެޝަންގެ ޙާލަތުގާ ﷲ ރަސޫލާ (ޞޢވ) އަށް ދެއްވި ފަރުވާ- އެންމެންނަށްވެސް ފަރުވާއެއް!

18 months 4 weeks ago

މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ކަންކަމަށް އެދި ދަންނަވަމުންދާއިރުވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އަދި ތަކުރާރުކޮށް ދެރަގޮތްތައް އެމީހަކަށް މެދުވެރިވަމުން ދާނަމަ…

މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން މަދުވާ މުހިންމު ބައިތައް

29 months, 1 week ago

"ލޮބުވެތި ބެލެނިވެރިންނޭވެ. ދަރިންނަށް 7 އަހަރުވުމުން ނަމާދުކުރުމަށް ބާރުއަޅަންޖެހެއެވެ. 10 އަހަރުވުމުން ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަކަށްނުވާ…

އަނބިން ޝަކުވާކުރާތީ ރުޅި އަންނައިރު, ޝަކުވާކުރާނެ އިތުރު މީހެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ: މުފްތީ މެންކް

09 months, 1 week ago

ބައެއް މީހުންނަކީ އަނބިން ކަންކަމުގައި ޝަކުވާ ކުރުމުން އިންތިހާއަށް ރުޅި އަންނަ ބައެކެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް، އެމީހުންގެ އަނބިން ޝަކުވާކުރާނެ އިތުރު މީހަކު ދެއްކިދާނެ…

ދުނިޔެ ހޯދަން ބޮޑެތި ފޮތްތައް ހިތުދަސްކޮށްގެން ހުންނައިރު "ސަމިޢަﷲ ލިމަން ހަމިދާ"ގެ މާނަ ނޭނގޭ ކަަމަށް ބުނަން ލަދެއް ނުގަނޭތަ؟

110 months, 1 week ago


ދުނިޔަވީ ޢިލްމުގެ ބޮޑެތި ފޮތްތައް ތިބާ ހިތުދަސްކުރަމުއެވެ. އިމްތިހާނުތަކުން މޮޅަށް ފާސްވުމަށެވެ. ރަނގަޅު ވަޒީފާ އާއި ޤަދަރު ހޯދުމަށެވެ. ބޮޑު މުސާރަ ހޯދުމަށެވެ.…

ހަގީގީ ހާދިސާ: އާދަޔާ ޚިލާފު ނުބައި ވަހެއް ދުވި، މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއްގެ ވާހަކަ

010 months 3 weeks ago

އަހަންނަކީ މަރުވެފައިވާ ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑު ދޮވެ ހިނެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. އެކަމުގައި އަހަންނާއިއެކު އިތުރު ތިން މީހަކުވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.…

1300 އަހަރު ފަހުން 2 ޞަހާބީންގެ މަހާނަފުޅު ކޮނުނުއިރު ހަށިކޮޅަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ- ލޯފުޅުގައި ވެސް ނޫރު ހުރި!

211 months, 1 week ago

1929 ވަނަ އަހަރު އިރާޤުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ވެރިޔާއަށް ތަކުރާރުކޮށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަމުން ދިއަ ހުވަފެން ފުޅަކާއި ގުޅިގެން ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ)ގެ…

ކަށްވަޅުގެ އަޒާބާއި ބެހޭ އިބްރަތްތެރި ވީޑިއޯ އެއް!

011 months 4 weeks ago

ކޮންމެ އިންސާނެއް ވެސް މަރުވުމަށްފަހު ދެން ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ ކަށްވަޅުގެ އިމްތިހާނު ތަކާއެވެ. ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކޮށް ދުނިޔެމަތީގައި ސީދާ ވެގެންވާ ތެދުމަގަށް އުޅުނު…

ހިތާމަހުރި ކަމެއް: ކައު އިތުރު ރަސޫލާ (ﷺ) އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ދޭނެ ޢުޤޫބާތެއް (ރާއްޖޭގަ) ކަނޑައެޅޭކަށް ނެތް: ޝައިޚް ޝުއައިބް

01 yr 4 months ago

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯބި މާތް ﷲ ފިޔަވައި އެފަރާތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ކައު އިތުރުު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ﷺ) އަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފުރައްސާރަކުރި ނަމަވެސް…

ﷲ އަށް ބިރުން ހަށި ނުވިއްކަން ހަށިވިއްކާގެއަކުން ފިލި އަންހެންކުއްޖަކު ބިލިއަނެއްގެ އަންބަކަށް!

01 yr 5 months ago

އާދައާއި ޚިލާފަށް ރީތި ނަސްރީނާ އަކީ އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ގުންޑާއިންގެ ބައަކު އޭނާ ވަގަށް ނެގީ އޭނާގެ އަވަށުގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ…

ﷲ އަށް އިތުބާރުކުރި އަންހެންކުއްޖަކު ދުޢާކުރުންމަތީގަ އިންދާ ވަގުތުން އިޖާބަކުރެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ!

02 months 3 weeks ago

މީހަކު ހައްޖަށްދާން ޤަޞްދުކުރިއެވެ. އެޒަމާނުގައި ހައްޖަށް ދިއުމަކީ ބޮޑުކަމެކެވެ. އެތައް މަސް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ގޭގައި ކާނެ މާގިނަ އެއްޗެއް ނެތެވެ.…

ކާމިޔާބަށް އެދޭނަމަ ގެއިން ނުކުންނައިރު މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެންޖެހޭ

27 months 3 weeks ago

"ގެއިން ނުކުންނައިރު ކިޔަންޖެހޭ ދުޢާ ކިޔައިގެން ނުކުމެގެންދާއިރު ޝައިޠާނުން ބުނާނެއެވެ. އޭނާއާއި ހަމައަށް އަހަރެމެންނަށް ވާސިލްވެވޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ…

ސުވަރުގެ ވަންނަ އަންހެނުންނާއި ހޫރަލްޢީނުންގެ މެދުގައި ހިނގާނެ "ޒުވާބެއްގެ" ވާހަކަ- ކުރި ހޯދާނީ ދުނިޔެއިން ގޮސް ވަންނަ އަންހެނުން!

08 months 3 weeks ago

ދުނިޔެ ބޭނުންވެގެން ސުވަރުގޭގެ ޙޫރަލްޢީނުން ބޭނުން ނުވާބައަކު އެބައުޅެއެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ސުވަރުގެއާއި ޙޫރަލްޢީނުންނެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ވަގުތީ…

ރަސޫލާ (ޞޢޥ) ވަރަށް ބޮޑަށް ކީރިތި ކުރެއްވެވި ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ

09 months ago

މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ޞޢޥ) ވަރަށް ބޮޑަށް ކީރިތި ކުރެއްވެވި ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބު ބޭކަލުން ވިދާޅުވެދެއްވާފައިވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›