ދީން

ރަޖަބު މަހަކީ ވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަހެއް.

04 hours 8 mins ago

ރަޖަބު މަހަކީ ހިޖްރީ މަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ މަހެކެވެ. އަދި ހިޖްރީ މަސްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަގުނަ ސަވާބާއި ދަރުމަ އެކުލެވިގެންވާ މިމަހަކީ އެންމެ މާތް ހަތަރު…

ލިޔަމުން ލިޔަމުން އިސްލާހުވި ޚަދީޖާ!

121 hours 26 mins ago

ޚަދީޖާ އަކީ ކުރިން ދީނުގެ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިން މީހެއް ނޫނެެވެ.

ޔޫރަޕު މީހުން ފަދައިން ހެދުން އެޅުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި…

"ނަރަކައަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަންނާނެ ތިން މީހުން"

11 day 3 hours ago

"ސަޙީޙް މުސްލިމް ގައާއި ތިރްމިދީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. ހިސާބު ބައްލަވާ ދުވަހު ތިން މީހަކު ކުރިއަށް ގެންނަވާނެއެވެ.

އެކަކަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރި (އާލިމް)…

އާޔަތުލް ކުރުސިއަކީ ކީރިތި ޤްރްއާނުގައިވާ އެންމެ މަތިވެރި، ބާރުގަދަ އާޔަތް- ބޭނުންކުރަނީ ކިތައް މީހުން؟

01 day 3 hours ago

އާޔަތުލްކުރުސި އަކީ ކީރިތި ޤްރްއާނުގައިވާ އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ މާތް އާޔަތެވެ. ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ އާޔަތެވެ.

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު…

ތައުބާ ވާނީ ނަރަކައިގެ ދޮރުމައްޗަށް އަރަންޖެހުމުން ހެއްޔެވެ؟

11 day 22 hours ago

ފަހުން ތައުބާވެ، ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރަން ފަށަން މަޑުކުރަން ބޭނުން މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެބުނާ ފަސް އައިސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ދުނިޔެ ދޫކުރަންޖެހޭ މީހުންވެސް މަދެއް…

ޙައްޖުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ގިނަބައަކު މަރުވަނީ ﷲ އެންގެވި ގޮތްދޫކޮށް އަމިއްލަ ގޮތްތައް ނެރޭތީ: ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕް

01 day 22 hours ago

ކޮންމެ އަހަރަކު ތަފާތު ކަންކަން މެދުވެރިވެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހައްޖުގައި ގިނަ ބައަކު މަރުވެއެވެ. މަރުވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މާތް އަންގަވާފައިވާ…

ޖުހޭމާން ނަމަކަށް ކިޔާ ޓެރަރިސްޓަކު މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން ކައުބަތު ﷲ ގެފުޅަށް ދިން ހަމަލާގެ ވާހަކަ

02 days 3 hours ago

އެއީ މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން 20 ނޮވެމްބަރ 1979 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމުން، ސަތޭކަ ހާހެއްހާ މީސްތަކުން މަސްޖިދުލް…

މުސްލިމް ނޫން ސްކޫލަކަށް ދަރިން ފޮނުވުމަކީ ޙަރާންކަމެއް- އެއީ ރޫހާނީ ދަންޖެހުމެއް: ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްް

02 days 4 hours ago

އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ނޫނީ މުސްލިމް ނޫން ސްކޫލަކަށް ކިޔަވަން ދަރިން ފޮނުވުމަކީ ޙަރާންކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ރޫހާނީ ދަންޖެހުމެއް ކަމަށް ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްް…

ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިވާން ބޭނުންހެއްޔެވެ؟ ﷲ އަށް ޛިކުރު ކުރުމުން ދުވަސް ފަށައި ދެމިހުރޭ: މުފްތީ މެންކް

02 days 20 hours ago

އަހަރެމެން އެންމެން އެދޭ ކަމަކީ ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިވުމެވެ. ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިވުމަށް އެދޭނަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރެއެވެ.

ތައުބާވާން ބޭނުން…

ހެޔޮލަފާ ފުރާނައެއް ހަށިގަނޑާއި ވަކިވެގެންދާހިނދު އެފުރާނައަށް ވަނީ ކިހިނެއްކަން އިނގޭތަ؟

63 days 4 hours ago

މިއީ އުސްތާޛް ބިލާލް އައްސަދުގެ ދަރުހެއްގައި އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

"ފުރިހަމައަށް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށް ތެދުމަގަށް…

މިޔުޒިކަކީ ޝައިޠާނާގެ "ކިޔެވެލި"- ހުއްދަވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް: ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕް

03 days 4 hours ago

މިޔުޒިކާއިމެދު ބައެއް އިލްމުވރިން ސިފަކުރައްވަނީ މިޔުޒިކަކީ ޝައިޠާނާގެ "ކިޔެވެލި" ކަމަށެވެ. ޝައިޠާނާ، މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް މިޔުޒިކް ވައްދާވަރުން އެ ހިތްތަކުގައި…

ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއެކު ނަމާދުކުރުމަށް މިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަ ބައްލަވާށެވެ!

03 days 8 hours ago


ނަމާދު ނަމާދަކަށް ވަނީ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއިއެކު ނަމާދުކުރުމުންނެވެ. އެކަން ގިނަ ބައަކަށް އެނގެއެވެ. ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވެނީއެވެ. ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާސްތަކުގެ…

ޤިޔާމަތް ދުވަހު އަޅުކަމަށް "ކޮލިޓީ" ސަވާބު ލިބޭނީ ހޭދަކުރި މިންވަރަށް ބަލައިގެން: މުފްތީ މެންކް

03 days 20 hours ago

ތިބާ ދުނިޔޭގައި ހުރެ އަޅުކަން ކުރަމުއެވެ. ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތެވެ. ތިބާ ކުރާ އަޅުކަމަށް ސަވާބު ލިބޭނީ އެ އަޅުކަކުރި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.…

ވީޑިއޯ: ކޮންމެ މުޞީބާތެއް ލިބިގަންނަނީ އަމިއްލަ އަތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުން- ކޮންމެ މުޞީބާތަކީ "ވޭކަޕްކޯލެއް!"

04 days 3 hours ago

އެއްގަމާއި ކަނޑުތަކުގައި ފަސާދަކުރުން ޢާންމުވެގެންދާނެއެވެ. ކުށްކުރުން އެ ހާލަތަށް ދިއުމުން އަޒާބުގެ ތެރެއިން ކުޑަމިންވަރެއް އަހަރެމެންނަށް މާތްﷲ ފޮނުއްވަވައެވެ.…

ލޯބިން ފުރިގެންވާ، އިސްލާމީ ރިވެތި ހަގީގީ ވާހަކައެއް

14 days 3 hours ago

މިއީ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ޞޢޥ) ގެ ދަރިކަނބަލުން ޒައިނަބު ބިންތު މުޙައްމަދު އާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަބޫ އެލްއާސް އިބްނު ރަބީ ގެ ހަގީގީ ލޯބީގެ ވާހަކައެވެ.…

 1 2 3 >  Last ›