ދީން

މުސްލިމް ނޫން މީހަކު ހަދިޔާގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލެއް މުސްލިމަކަށް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންވޭތޯ؟

020 hours 29 mins ago

"މުސްލިމް ނޫން މީހަކު ހަދިޔާގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލެއް މުސްލިމަކަށް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންވޭތޯ؟"

ޖަވާބު: މުސްލިމް ނޫން މީހަކު ހަދިޔާގެ ގޮތުން…

ދަރަނި ދިން މީހާ، ދަރަންޏަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެ!

01 day 13 hours ago

"މީހަކު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފައިސާ ދިނީ 2 އަހަރު ފަހުން އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް އެއްބަސް ކުރުވާފައެވެ. މިހާލަތުގަ ފައިސާ ދިން ފަރާތުން ފާއިތުވެގެންދާ 2 އަހަރުގައި…

ނަމާދާ ބެހޭ މުހިންމު ބައެއް ސުވާލާ ޖަވާބު

01 day 13 hours ago

ސުވާލު: ރާއްޖޭގަ ހުކުރު ނަމާދަށް 2 ބަންގި ދޭތީ ކަމަށް ބުނެ ހުކުރަށް ނުދިއުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

"2 ބަނގި ގޮވުމަކީ ހުކުރު އެޅުމަށް (ނުކުރުމަށް) ލިބޭ އުޒުރެއް…

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދުނުކުރާ ނަމަ އެއްދާންކުރުމުން އެއްކިބާވެވިދާނެތޯ؟

01 day 20 hours ago

ކައިވެންޏަށްފަހު، ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ފިރިމީހާ އަދާކުރަންޖެހޭ އަނބިމީހާގެ ޙައްޤެކެވެ. އެއީ ފިރިމީހާގެ ވާޖިބެކެވެ. އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ ފިރިމީހާ…

ދަރިން ކުޑައިރު ނަމާދުކުރުމުގެ ތަރުބިއްޔަތު ދީފައި ނުވާނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން މައިން ބަފައިންނަށް ޖެހޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

02 days 13 hours ago

"ބޮޑުވެ ތަޝައްރަފް ފުދިފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ގާތު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުނި ނަމަވެސް ނަމާދަށް ނާރާނަމަ އެކަމުގެ ފާފަ މައިން ބަފައިންގެ ބޮލުގައި އެޅޭނެތޯ؟" މިއީ ގިނަ ބައަކު…

ޒިނޭ ކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އޮތް ޢުޤޫބާތަކީ ރަޖަމްކުރުން: ޑރ. އިޔާޟް

02 days 14 hours ago

ކައިވެނިކޮށްގެންހުރެ ހިލޭ ފިރިހެނަކާ ގައިގޯޅީވެ އުޅުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. ޒިނޭކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އޮތް ޢުޤޫބާތަކީ ރަޖަމްކުރުމެވެ.

ގައިގޯޅީވެ އުޅުން…

ފަރުޟް ނަމާދުތަކުގެތެރެއިން، ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ނަމާދެއް ދިގުކޮށް ކުރުމަށް ސުންނަތުން ސާބިތުވާން އެބައޮތްތޯ؟

02 days 14 hours ago

ފަރުޟް ނަމާދުތަކުގެތެރެއިން، ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ނަމާދެއް ދިގުކޮށް ކުރުމަށް ސުންނަތުން ސާބިތުވާން އެބައޮތްތޯ؟ ދަލީލާއިއެކު މިކަން ސާފުކޮށްލަ ދެއްވުން އެދެމެވެ.…

ލިބޭނެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ޕެންޝަން ބޭނުންތަ؟

02 days 19 hours ago

ކީރިތި ޤްރްއާން އަކީ ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ޖައުހަރެވެ. ނުވަތަ ޖަވާހިރެވެ. އެއަށްވުރެ އަގު ބޮޑު އެއްވެސް އެއްޗެއް މިދުނިޔެއަކު ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ…

ބޭނުމީ ގެންގުޅޭ ގަހަނާއިން ޒަކާތް ދައްކަން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު އަލިފާނުން ހަދާފައިވާ އެތަކެތި އަޅައިގެން އުޅެން ހެއްޔެވެ؟

03 days 13 hours ago

ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަންހެނެއްގެ ގައިގައި އަޅާ ގަހަނާއިން ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭނެތޯ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟، މިކަންކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވެއެވެ.…

ފިރިމީހާ ނަމާދު ނުކުރާނަމަ އިނދެގެން އުޅުން މުސްލިމް އަންހެނަކަށް ހުއްދައެއް ނޫން: ޑރ. އިޔާޟް

04 days 13 hours ago

"ނަމާދު ނުކުރާ ފިރިއަކާ އިނދެގެން އުޅުން މުސްލިމް އަންހެނަކަށް ހުއްދަވެގެނެއް ނުވެއެވެ."

ޑރ. މުޙައްމަދި އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ،

އަލަށް ސައިކަލު ހޯދާ ކުދިން މިދުޢާ ކިޔަމުތަ؟

04 days 13 hours ago

ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އެތައް ބައިވަރު ކުދިން އަލަށް ސައިކަލު ހޯދާ ދުވަހެކެވެ. ގަނެގެންނާއި އިންސްޓޯލްމަންޓަށެވެ. ބައެއްފަހަރު ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއް ލިބުމުން އޮފީހަށް…

ލޮނުމަދު ކެއުން ހުއްދަތަ؟

04 days 13 hours ago

"ލޮނުމަދަކީ އެއިގެ ޒާތުގައި ހުއްދަ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ކައިގެން މިސްކިތަށް ޖަމާއަތަށް ނާރަން އަންގަވާފައި އޮންނަނީ އެއިގެ ވަސްގަނޑުގެ ސަބަބުން އެހެނއ މީހުންނަށް…

ސަލާމަތްކަން ލިބޭނީ ތައުބާވުމުން، އިބިލީހުގެ މަގަށް ގެންދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ސާބިތު ކަމާއެކު ނޫނެކޭ ބުނި މީހާއަށް: މުފްތީ މެންކް

04 days 15 hours ago

"ތިބާގެ މާޒީ އައިސް ތިބާގެ ދޮރުގައި ޓަކިތަޅާނެއެވެ. އެކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދޭށެވެ. ތިބާ ކުރިން ހިނގި މަގުން އަލުން ހިނގުވަން ކުރެވުނުހައި މަސައްކަތެއް އިބިލީސް ކުރާނެއެވެ.…

ކީރިތި ޤްރްއާން ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބިސްމިކިޔުން

04 days 16 hours ago

މިއީ ކީރިތި ޤްރްއާން ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބިސްމިކިޔުމާއިމެދު ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމެކެވެ.

އަޑުއެހުން މުހިންމު ދަރުސެއް!- މަގުމަތިންނާ ގެދޮރަށް ވަދެ މީހުން ކަތިލުން ހުޓުވެން ޖެހޭ: ޝައިޚް މަންޞޫރު

05 days 8 hours ago

"މަގުމަތިންނާ ގެދޮރަށް ވަދެ މީހުން ކަތިލުން މިވަނީ ޢާންމުވަފައެވެ. ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު އެއްވެސް ތަނެއް ޤައުމަކު ނެތެވެ. މި ބޮޑު ޖަރީމާ ހިންގުން ހުއްޓުވެން…

 1 2 3 >  Last ›