ދީން

ދައްޖާލާއިމެދު ހަނދުމަކޮށް ދިނުމެއް!

01 day 3 hours ago

"ދޮގުވެރި މަސީހާ" ނުވަތަ "ދޮގުވެރިޔާ" ގެ ނަމުން ވެސް ދައްޖާލު އެނގިފައިވެއެވެ. ދައްޖާލުގެ ފިޠުނަވެރިކަމާއި ދޮގުތަކުން އަދި އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ބާރުތަކުގެ ސަބަބުން…

ޝައިޠާނާ ރަނގަޅު މަގު ހުއްޓުވާނެ، ނުބައި މަގު ދައްކާނެ- އަޒީބެ

01 day 10 hours ago

ޝައިޠާނާ ނުވަތަ އިބިލީހުގެ ވަސްވާހުން ސަލާމަތްވުމަށާއި، އިންސާނުންގެ ބޮލުތެރެއަށް ޝައިޠާނާ ވަންނާނެ އެކިއެކި ގޮތްތައް އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އަޒީޒް (އަޒީބެ) ހަނދުމަކޮށް…

ފުއްޕާމޭގައި ނަގާފައި އިން ޓިއުމަރުގެ ފަރުވާއަކަށްވީ، މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު ޒަމްޒަމް ފެން

04 days 2 hours ago

ޒަމްޒަމް ފެނަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގެ މުސްލިމުންނަށް ވެސް ހުރި އެންމެ މާތް ފެނެވެ. ދުނިޔޭގައި އުފެދިފައިވާ ފެންތަކުގެ ތެރެއިން، ޒަމްޒަމް ފެނަކީ…

އެންމެ މުސްލިމަކަށް އަނިޔާ ލިބުނު ނަމަވެސް ޚަލީފާ އިން ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި ހަނގުރާމަތައް ކުރައްވާފަ: ޝައިޚް މަންޞޫރު

01 week, 1 day ago

އެންމެ މުސްލިމަކަށް އަނިޔާ ލިބުނު ނަމަވެސް އެކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާއިންނާއި ޞަހާބީން ވަނީ ބޮޑެތި ހަނގުރާތައް ކުރައްވާފައި ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު…

ހުވަފެނުގަ ރަސޫލާ (ﷺ) އަށް ދެންނެވި 2 ސުވާލަށް ދެއްވެވި ދެ ޖަވާބު!

11 week, 1 day ago

އަހަރެންނަކީ ޝެއިމާ ސަލާމް ސޫމަރ އެވެ. އަހަރެންނަކީ އެމެރިކާއަށް އުފަން އަންހެނަކީވެ. މިހާރު އަހަރެން ދިރިއުޅެނީ އުތުރު އިރާޤްގައެވެ. އަހަރެނގެ އުމުރުން 10 އަހަރުން…

އަނިޔާލިބެމުން އަންނަ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވާން އިމާމް ގޮވާލައްވައިފި

01 week 2 days ago

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަނިޔާލިބެމުން އަންނަ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އިމާމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އިމާމް މިކަމަށް ގޮވައިލެއްވެވީ މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައެވެ.

ރާކިން ސްޓޭޓް ފަޅުކޮށް ފުނޑާލަމުން އެދަނީ އެތަނުގައި އިސްލާމްދީން މަތިވެރިކުރުން ހުއްޓުވަން: ޝައިޚް މަންޞޫރު

01 week 2 days ago

ރާކިން ސްޓޭޓުން މުސްލިމުން ފައްސައި ހުސްކޮށް އެތަން ފަޅުކޮށް ފުނޑާލަމުން އެގެންދަނީ އެތަނުގައި އިސްލާމް ދީން މަތިވެރިކޮށް ކުރިއަރުވާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން ކަމަށް…

ކުރުން ހުއްޓާލެވެން ނެތް ދުޢާ- އަނިޔާކުރާ އަދުއްވުން ބަލިކުރައްވައި ނިކަމެތިކުރައްވާނދޭވެ!: ޚުޠުބާ

01 week 2 days ago

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެންމެހައި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ކާމިޔާބު ދެއްވައި އަނިޔާކުރާ އަދުއްވުން ބަލިކުރައްވައި ނިކަމެތިކުރެއްވެވުން…

އަހަރެންނަށް ރޮވެނީ ނަރަކައަށް އަހަރެމެން ވަންނަނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށްވާތީ: މުފްތީ މެންކް

01 week 2 days ago

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އިސްމާޢީލް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވަނީ އޭނާއަށް ކީރިތި ކުރެއްވެވެނީ މީސްތަކުން ނަރަކައަށް ވަންނަނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.…

މިޔުޒިކާ މިޔުޒިކް ކުޅޭތަކެތި އިންސާނުންނަށް ތަޢާރަފްކުރީ ސިދާ އިބިލީސް: މުފްތީ މެންކް

01 week 2 days ago

މިޔުޒިކާއި މިޔުޒިކް ކުޅޭ ތަކެތި އިންސާނުންނަށް ތައާރަފްކޮށްދިނީ ސީދާ އިބިލީހެވެ. މިޙަޤީޤަތަށް ދެބަސްވުމެއް ނެތެވެ. އިބިލީސް އެކަންކުރީ މީސްތަކުން މާތްﷲ އާއި ދުރުކުރުވުމަށެވެ.…

އަހަރެން އިސްލާމްވި ސަބަބަކީ ހުވަފެނުގަ މުޙައްމަދު (ﷺ) ފެނުން: ޢުމަރު

01 week 4 days ago

މުސްލިމުން އެންމެ އެދޭނެ އެއްކަމަކީ އެމީހަކަށް ހުވަފެނުގައި ކައުއިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ﷺ) ފެނުމެވެ. އެކަން ޙާޞިލުވަނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ.

މެކްސިކޯއަށް…

ކުޑަކުދިންގެ އުމުރު ކަނޑައަޅައިގެން އުޅެނީ މަގުފުރައްދަން- ބާލިޣް ވުމަށްފަހު ޤިޔާމަތް ދުވަހު ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ!

21 week 5 days ago

ބާލިޣްވުމަށްފަހު ކުރާ ކުށްތަކަށް މާތް ﷲ ޖަޒާ ދެއްވަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބާލިޣްވާ އުމުރަށް އެޅިގެންދާއިރު މާތް ﷲ ހަރާމް ކުރެއްވެވި ކަންކަން ކުދިންނަށް އަންގައިދޭންޖެހެއެވެ.…

އިސްލާމް ދީނަށް އެންމެ ގިނައިން ވަންނަނީ އަންހެނުން- އެކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: މުފްތީ މެންކް

01 week 5 days ago

މުސްލިމުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކުރަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާވައިގެން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރާވަރުން ގޮތް ހުސްވެގެން ކަމަށް…

ޤިޔާމަތް ކައިރިވެއްޖެ ކަމުގެ ކުދިކުދި އަލާމާތްތައް

01 week 6 days ago

ހަނދުމަ ކުރުމާއި، ހަނދުމަ ކޮށްދިނުމަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލެކެވެ. އަދި މިއީ މާތް ﷲ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىހުރިހާ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރްޢާނުގައި އަމުރު…

ކައްވަޅުގައި އަޒާބުދެވޭ މަރުތެޔޮ އެންމެހައި އިންސީންނާއި ޖިންނީން އެކުގައި އުފުލަން އުޅުނު ނަމަވެސް އެންމެ މިލިމީޓަރަކަށްވެސް ނުއުފުލޭނެ!

02 weeks ago

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯގައި އިލްމުވެރިޔާ ވިދާޅުވަނީ ކައްވަޅުގައި މީހާ ވަޅުލެވުމުން ކުރެވޭ 3 ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދެވޭ މީހުންނަށް އަޒާބު ދެއްވުމަށް މަލާއިކަތް ބޭކަލުން…

 1 2 3 >  Last ›