ދީން

އުޟްޙިޔާއަށް ކަތިލެވޭ ތަކެތީގައި ހުންނަ އިސްތަށްޓާއި އެއް އަދަދަށް ސަވާބު ދެއްވަވާނެ!

04 hours 56 mins ago

ޢީދު ދުވަހު މީސްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޢަމަލަކީ ޢުޟްޙިޔާ ކަތިލުމެވެ. އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަކީ ގަދަވެގެންވާ…

ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހަކީ އީމާންކަން ތާޒާކޮށްލަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް!

04 hours 57 mins ago

ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހަކީ އީމާންކަން ތާޒާކޮށްލަން އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތު ލިބޭ 10 ދުވަސް ކަމަށް ވުމުން އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފަންވާނެއެވެ.…

ނޭނގި ހުރެ އޫރުމަސް ކެވިއްޖެނަމަ ހޮޑުލައި ބޭރުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

010 hours 13 mins ago

"ނުއެނގި ހުރެ އޫރު މަސް ކެވިއްޖެ ނަމަ، ހޮޑުލެވޭނެ ނަމަ ހޮޑުލާނީ. ދެން ފަހަރަކުންވެސް ކެއުމުގެ ކުރިން އެއީ ކޮންކަހަލަ މަހެއްތޯ ބަލާނ.ީ"

މިއީ ނުއެނގި ހުރެ އޫރުމަސް…

ވާރޭވެހޭ ހިނދު، އެއީ ރަޙުމަތުގެ ވާރޭ ކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަންވާނެ: މުފްތީ މެންކު

013 hours 12 mins ago

ވާރޭ ވެހޭ ހިނދު އެއީ ރަޙުމަތުގެ ވާރޭ ކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަންވާނެ ކަމުގައި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކު ވެސް ނަސޭޙަތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

ފާހިޝް އަމަލުތައް ތިއަކުރަނީ ގުނަވަނާ މޭމަތީގަ ބޮޅު ހަރުކުރެވިފައިވާ ޗޭނެއްގައި އެލުވިގެން އޮވެ ނަރަކައިގަ އަންދަން ހެއްޔެވެ!

01 day 3 hours ago

ފާހިޝް އަމަލު ކުރާ މީހުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު ނަރަކައިގައި ތިބޭނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އެލުވިގެންނެވެ. ގުނަވަނާއި މޭމަތީގައި ބޮޅު ހަރުކުރެވިފައިވާ ޗޭނެއްގައި…

ހައްޖު މަހުގެ 9 ރޯދަ މާނަކުރަނީ ބޭނުންހައި ދުވަހަކު ހިފާ ރޯދައަކަށް ނޫން - ފުރަތަމަ 9 ދުވަހު ހިފާ ރޯދައަށް!

01 day 9 hours ago

ޙައްޖު މަހުގެ 9 ރޯދަ ކަމަށް މާނަކުރަނީ ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 9 ދުވަހު ހިފާ ރޯދައަށެވެ. ޙައްޖު މަސް ފެށުނީންސުރެ ޢަރަފާތު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހިފާ ރޯދައަށެވެ.

ޙައްޖުމަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ބޭނުން މީހާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޖަމާއަތުގައި ފަތިސް ނަމާދުކުރަން ފަށާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

02 days 4 hours ago

މިއީ އަމަލުތައް އިޞްލާޙްކުރަން މަސައްކަތްކުރަން އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްތަކެވެ. އަހަރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަރަޖަ އުފުލިގެންވާ، ރަޙްމަތުން ފުރިގެންވާ ޙައްޖު މަހުގެ…

ތިމާ ހުރީ ހައްޤުގެ މަގުގަކަން ކަށަވަރުކުރަން އަމިއްލަ ނަފުސާ ކުރަން ޖެހޭ ދެ ސުވާލު

02 days 4 hours ago

އާޚިރަތް ދުވަހު ސަލާމަތް ކަމަށް އެދޭ މީހާ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ތިމާ ހުރީ ހައްޤުގެ މަގުގައިކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކުރަން އަމިއްލަ…

ހައްޖުވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބި ޙައްޖު ނުވެ ހުރެ ކުރާ އެހެން ހެޔޮކަން ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވަވާނެ ކަމަށް ރިޢާޔަތް އެބަހުރި: ޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް

02 days 13 hours ago

ހައްޖުވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބި ޙައްޖު ނުވެ ހުރެ ކުރާ އެހެން ހެޔޮކަން ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވަވާނެ ކަމަށް ހުރި ރިޢާޔަތް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން ހައްޖުވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން…

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 9 ދުވަހު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ބައެއް ރޯދަ ނުހިފުނު ނަމަވެސް ރޯދަ ހިފި ފަދަ: ޑރ. އިޔާޟް

03 days 3 hours ago

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 9 ދުވަހު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ބައެއް ރޯދަ ނުހިފުނު ނަމަވެސް ރޯދަ ހިފި ފަދަ ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ޞަދަޤާތް ދިނުމުން ސަވާބު 10 ގުނައިން 20 ގުނައަށް އިތުރުވާކަން އެނގޭތަ؟: މުފްތީ މެންކް

03 days 4 hours ago

މީހަކު މަރުވެދާނެއެވެ. ކޮންމެވެސް ބައަކު ޖަނާޒާގައިވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ. ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަވެސް ކުރާނެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭތާ މާފަހުން މަރުވީ، ވަޅުލެވެނީ…

ﷲ އެންމެ މާތް ކުރެއްވެވި 4 ބޭކަނބަލުންގެ ތެރޭގަ ފިރުއައުނުގެ އަނބި އާސިޔާ ހިމެނިވަޑައިގަތުން - ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާއެއް!

03 days 10 hours ago

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތްކަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 4 ބޭކަނބަލުން ކަމަށް ބުނެވެނީ މަރްޔަމްގެފާނާއި، އާސިޔާ އާއި ޚަދީޖަތުގެފާނާއި ފާޠިމަތުގެފާނެއެވެ.

ހައްޖުމަހު ތަކްބީރުކިޔަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި މިސްކިތަކު ނޫން - މަސްފެށުމާއިއެކު ތަކްބީރުކިޔުން ގިނަކުރަންވާނެ: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބް

03 days 10 hours ago

ހައްޖުމަހު ތަކްބީރުކިޔަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި މިސްކިތްތަކުގައި ނޫން ކަމަށާއި މަސްފެށުމާއިއެކު ތަކްބީރުކިޔުން ގިނަކުރަންވާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބް…

އެމީހަކު ދައްކާ ވާހަކައަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ!

03 days 10 hours ago

"ދުލަށް އަންނަ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ގިނަ ބައަކު އެ ވާހަކައެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ތިމާއަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޖަވާބު ދެވޭ ވަރުގެ…

ނަމާދުކުރުމަށް އެންގެވުމާއި ވިދިގެން ޤްރްބާން ކުރުމަށް އެންގެވުމުން އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަވޭ!

04 days 6 hours ago

ޢީދު ދުވަހު އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަކީ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރުކަން ބޮޑު އަދި ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި މަތިވެރިވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ.…

 1 2 3 >  Last ›