ދީން

ޙައްލަކީ ކީރިތި ޤްރްޢާނަށް އަމަލުކުރުން ‍- ދީނުގަ ސާބިތުވެ ހުރުން ވާނީ އަނގުރު އަލިފާންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުމަށް: ޝައިޚް ލަޠީފް

05 hours 31 mins ago

"އެމީހުން" އެހެން ކިޔާނެ ކަމަށާއި ޙައްލަކީ ކީރިތި ޤްރްޢާނަށް އަމަލުކުރުން ކަމަށް މަސްޖިދު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޒަމްގެ އިސް އިމާމް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް…

ރަސޫލާ (صلی اللہ علیہ وسلم) ގެ ކުރިފުޅުމަތީގަ ޖިބްރީލްގެފާނު އަދަބުވެރިކަމާއިއެކު އިންނެވީ ކީއްވެ؟

021 hours 14 mins ago

ހަވީރު ޝާޢިއުކުރި ލިޔުމާއި ގުޅޭ:

މިއީވެސް ހަމަ އެ ޙަދީޘްފުޅުގެ އެއްބައެވެ. ޖިބްރީލްގެފާނަކީ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މަލާއިކަތާއެވެ. ވަޙީގެ…

ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުން‍ 9: ރައްޔާން އެވެ ކިޔުނު ދޮރުކޮޅުން ވަދެވޭނީ ހަޤީޤީ ރޯދަވެރިންނަށް!

022 hours 11 mins ago

"މީސްތަކުން ކުރާ އެހެން ހުރިހާ އަޅުކަމެއް އެމީހުންނަށެވެ. ރޯދަ ފިޔަވައެވެ. ރޯދަ ވަނީ ތިމަން ﷲ އަށެވެ. ރޯދައަށް ޘަވާބު ދެއްވާހުށީ ތިމަން ﷲ އެވެ. ރޯދަވެރިންނަށް ޚާއްޞަ…

އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ޖިބްރީލްގެފާނު ފޮނުއްވެވީ ކީއްވެ؟

21 day 3 hours ago

ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) މީސްތަކުންނާއިގެން މިސްކިތްކޮޅުގައި އިންނަވަނިކޮށް އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ޖިބްރީލްގެފާނު ވަޑައިގެން އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކާއިބެހޭ…

ބަންގިގޮވާއިރު ވެސް ތިބެނީ މަގުމަތީގަ ބެރުތަޅަން - މިއީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުއެއްގަ ކަންކަން ހުރެގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް

01 day 3 hours ago

ބަންގިގޮވާއިރު ވެސް ޒުވާނުން ތިބެނީ މަގުމަތީގައި ބެރުތަޅަން ކަމަށާއި މިއީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުއެއްގައި ކަންކަން ހުރެގެންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް މަސްޖިދު މުޙައްމަދު…

ކުޑަކުދިން އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްކުރަންވެސް ތަވީދުއެޅުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމެއް ނެތް: ޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު

01 day 4 hours ago

އެސްފީނާ އިން ސަލާމަތް ވުމުގެ ނަމުގައި ބައެއް މީހުން ދަރިންގެ ގައިގެ ތަންތަނުގައި ކީރިތި ޤްރްއާން ލިޔެ ތަވީދުއެޅުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކުރަން…

ރޯދަ ކައިރިވަނީ 8: ރޯދަ ހިފޭނީ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑާ ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަހުލަވާނުންނަށް!

01 day 21 hours ago

ރޯދަ ހިފޭނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑާއި ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަހުލަވާނުންނަށެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެއްބައި ގުނަވަންތައް ރޮއި އާދޭސްކުރާނީ ފެންފޮދަކަށެވެ.…

ޤިޔާމަތް ދުވަހަކީ ސަމާސަ ދުވަހެއް ނޫނެވެ - އެކަން ޔަޤީން ނުކުރާ މީހަކަށް ސަލާމަތްކަމެއް ނެތެވެ!

02 days 3 hours ago

ބައެއް މީހުން މަގުމަތިން ދަމުން މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އެބަ ފޭރިގަނެއެވެ. އެމީހުން ހީކުރަނީ ވަގުތުން މާތް ﷲ އެމީހުނަށް ކޯފާއެއް ނުލެއްވެވުމުން އެއޮތީ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް…

ރޯދަ ކައިރިވަނީ 7: ޝަހީދުންނަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖަ ހޯދައިގެން ޝަހީދުންނަށްވުރެ ކުރިން ސުވަރުގެ ބޭނުންތަ؟ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވޭ!

02 days 21 hours ago

ރަމަޞާން މަސް ކައިރިވަނީ ޝައުބާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ނިމިދިއައީ އެވެ. ދާދި އަވަހަށް ރަމަޟާން މަހަށް އަތްފޯރާނެއިރު އެމަހުގައި ކުރަންޖެހޭ އަޅުކަމަށް ތިބާތައްޔާރުވަނީ…

ނަރަކައިގަވާ އެންމެ ގަދަ އަޒާބުލިބޭ ހޮހޮޅަ "ޢައްޔުން" އިން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންހެއްޔެވެ؟ އަވަހަށް މަސައްކަތް ފަށާ!

02 days 21 hours ago

"ޣައްޔުންގެ އެއް މާނައަކީ ނަރަކައިވާ އެންމެ ބިރުވެރި ހޮހޮޅައެވެ. އެއީ އެތަނުގައި އަޒާބު ގަދަފަދަކަމުންނެވެ. އެ ހޮހޮޅަ ދެކެ ނަރަކަވެސް ބިރުން ތުރުތުރު އަޅާކަމަށް…

ﷲ މަޢާފްކުރައްވަވާނެ ކަމަށް ބަލައި ޙަރާމް ކުރެއްވެވި ކަންކަމަށް އަރައިގަތުމަކީ އެންމެ ބިރުހުރި އެއްކަންތައް!

03 days 3 hours ago

މީހަކު އަޅެއް ގެންގުޅުނެވެ. އޭނާއަށް އަންގާފައިވަނީ ސާހިބު މީހާ ދައްކާފައިވާ އިމުގެތެރޭގައި ހުރުމަށެވެ. އެ އިމުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭރު ނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަޅުކަލޭގެ…

ތިބާއަށް ސުވަރުގޭގަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މަޤާމް ދުނިޔޭގައި ހުރެ ބަލާލަން ބޭނުންތަ؟

03 days 22 hours ago

ސުވަރުގޭގައި ތިބާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މަޤާމް ދުނިޔޭގައި ހުރެ ބަލައިލަން ބޭނުންހެއްޔެވެ؟ އެއީ ލިބުން އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެކެވެ. މާތް…

އެންމެ ދޮގަކާހެދި ނަރަކައަށް ވަންނަން ޖެހިދާނެ!

03 days 23 hours ago

މާތް ﷲ ކުށްތަކަށް އަޒާބު ދެއްވަވަނީ ކުށުގެ އަދަދަށް ބައްލަވައިގެން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކުށްކުރަން އެމީހަކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ބުރަކަމަށް ބައްލަވައިގެނެއްވެސް ނޫނެވެ.…

ފާހިޝް އަމަލުތައް ބެލުމަކީ ކައިވެނިމަތިން ފޫހިވާކަމެއް.

04 days, 1 hour ago

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅެމުންދާތީ ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކަށް ކަންބޮޑުވަނީ މަދު މީހެކެވެ. އަދި ސަބަބުތަކާއިމެދު…

ތިބާ އަންހެނުންނަށް ކަޅިއަޅައި ގޮވާ ހަދާއިރު އެހެން މީހަކު ތިބާގެ އަނބިމީހާ، މަންމަ އާއިމެދު އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ އަންނާނީ ހިނިތަ؟

04 days 2 hours ago

ތިބާ މަގުމަތީގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގައި ހުރެ އަންހެނުންނަށް ކަޅިއަޅައި ގޮވާ ހަދާއިރު އެހެން މީހަކު ތިބާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ދަރިން ނުވަތަ މަންމަ އާއިމެދު…

 1 2 3 >  Last ›