ދީން

މިހާލުގަ ވެސް އެ ނަމާދުކުރަނީއެވެ! މިހާލު ޖެހުމުގެ ކުރިން ނަމާދުކުރަން ފާށާށެވެ!

017 hours 17 mins ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ އެއްޗެއްގައި ބެލްޓު އެޅި ބަނދެވިގެން އޮވެ މީހަކު ނަމާދުކުރާ ތަނެވެ. ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ތިބެ ވަރަށް ހާލުގައި ނަމާދުކުރަމުން ގެންދާތަނެވެ.

ހަތަރު ދަމު ތިއުޅެނީ ފޭސްބުކަށް ލައިކެއް އިތުރުކުރެވޭތޯއެވެ! ﷲ ގެ ލައިކެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއީ ކިތައް ޓްރިލިއަން ލައިކްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟

01 day 15 hours ago

ޞަހާބީންތަކެއް މިސްކިތުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް އެތަނަށް ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ވަޑައިގެން އެބޭކަލުން ދައްކަވަނީ ކޮން ވާހަކަފުޅެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވެވިއެވެ.

ކާމިޔާބަށް އެދޭނަމަ ގެއިން ނުކުންނައިރު މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެންޖެހޭ

21 day 16 hours ago

"ގެއިން ނުކުންނައިރު ކިޔަންޖެހޭ ދުޢާ ކިޔައިގެން ނުކުމެގެންދާއިރު ޝައިޠާނުން ބުނާނެއެވެ. އޭނާއާއި ހަމައަށް އަހަރެމެންނަށް ވާސިލްވެވޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ…

"އަސްތަޤްފިރުﷲ" ކިޔަންވީ ހަމައެކަނި ކުށެއް ނުވަތަ ފާފައެއް ކުރެވުމަކުން ނޫން- މުފްތީ މެންކު

03 days 16 hours ago

"ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ. މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަންވީ، ހަމައެކަނި ތިމާއަށް ކުށެއް ނުވަތަ ފާފައެއް ކުރެވުމުން ނުވަތަ އެފަދަ…

ގެއިން ނިކުތުމުގެ ކުރިން ކީރިތި ޤުރްއާންގެ އެންމެ އާޔަތެއް ނަމަވެސް ކިޔަވާ!

05 days 22 hours ago

މައްޝޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކު، އޭނާގެ ދަރުހެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް އާދޭސް ކުރާކަށް ތިމަންނާއަށް ނުޖެހެއެވެ.…

އެންމެ މުއްސަނދިވާނީ ރަންވަޅެއް ފެނުނު މީހާހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ....؟

06 days 17 hours ago

ތިބާއަށް ރަންވަޅެއް ފެނިދާނެއެވެ. ފެނިއްޖެ ނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކޮށްލާނީ އެވަޅުން ރަން ނަގަން ހެއްޔެވެ؟ ވީހައި ގިނަ ރަން…

ހައްޖުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖިންސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަންހެނުން ޕާކިސްތާނުން ފޮނުވަނީ

06 days 22 hours ago

ހައްޖުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޕާކިސްތާނުން ފޮނުވާ 150 ފިރިހެން ސްކައުޓުންގެތެރޭގައި ޖިންސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަންހެނުން ހިމަނަން ޕާކިސްތާނުން ނިންމައިފިއެވެ.…

ރަމަޟާން މަހުގެ ބަރަކާތުން މަޙްރޫމް ވެއްޖެނަމަ... ޖިބްރީލު އަލައިޙިއްސަލާމްގެ ދުޢާފުޅު

06 days 23 hours ago

ރަމަޟާން މަހަކީ އެމަހެއްގައި ގިނަގުނަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބުން އެކުލެވިގެންވާ މައްސަރެވެ. އެމައްސަރުގެ ހެޔޮކަން އެއްހާސް މައްސަރުގެ ހެޔޮކަމަށް ވުރެ ބޮޑުވެގެން ވެއެވެ.…

ފިރްއައުނު ދެކެ ޖިބްރީލްގެފާނު އިންތިހާއަށް ނަފްރަތު ކުރި...

01 week 2 days ago

ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޢުމަރު ސުލައިމާނު، އޭނާގެ ދަރުހެއްގައި ކިޔާދީފައިވެއެވެ.

" ތަޤްވާވެރި ނޫން މީސްތަކުންގެ މަރުވުމުން އެމީހުންގެ މޫނުމަތީގައި…

ޤުރްއާން ކިޔަވާ އަޑުއައްސަވަން، ކައިރީގައި މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ތިއްބަވާކަމާއި އެއީ ކީއްވެކަން އިނގޭތަ؟

11 week 3 days ago

ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޢުމަރު ސުލެއިމާންގެ ދަރުހެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ތިމާ ކައިރިއަށް މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ގެނެވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ…

ހެދުން އަޅަން ޖެހެނީ އިސްލާމްދީނުގަވާ ގޮތަށް: ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ މުޠްލަޤު

01 week 5 days ago

އަންހުނުން ވެސް ފިރިހެނުންވެސް ހެދުން އަޅަންޖެހޭނީ އިސްލާމްދީނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެނޫން ގޮތަކަށް ހެދުން އެޅުން ހުއްދަ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ…

ހިތާމައާއި އެކަނިވެރިކަމުގައި ވެސް މާތް ﷲ މަތިން ހަނދުމަ ކުރަމާތޯ

01 week 6 days ago

• އަހަރެން ބުނީމެވެ.
"ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޯއެވެ. މިއަޅާ މިވަނީ ނުހަނު ބޮޑު މުސީބާތެއްގައެވެ."

- އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
"...ތިޔަބައިމީހުން…

އެންމެ އާޔަތެއްގެ މާނައިން ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށް ބަދަލުވި ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ވާހަކަ

02 weeks ago

އިޓަލީގެ މިލާން އަށް އުފަން، އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ޔޫސުފް އަލީ މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި އެތަކެއް ކާމިޔާބީއެއް ޚާސިލް ކޮށްފައިވާ، އަދި ޒުވާން…

"ވެލަންޓައިންސް ޑޭ" ފާހަގަކުރުން ޙަރާމް- އެކަންކުރާމީހުން ވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއަކުން ނޫން: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް

02 weeks ago

"ވެލަންޓައިންސް ޑޭ" ފާހަގަކުރުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަންކުރާ މީހުން ވަނީ މުސްލިމުންގެތެރެއިން ނޫން ކަމަށާއި އެމީހުންވަނީ އެކަންކުރާ…

މަރުގެ މަލާއިކަތާ ފެންނަ ކަމަށާއި މަރުގެންދަވަނީ ކަމަށް ބުނި ބަލިމީހެއްގެ ވާހަކަ

02 weeks, 1 day ago

އެއީ 8 ޝަޢުބާން 1406 އެވެ. އަހަރެން ހުރީ އޮން ކޯލްގައެވެ. މަޣްރިބް ނަމާދުން ނިމުނުތަނާ ނަރުހަކު ގުޅާފައިވަނީ ހާލު ބޮޑު ބަލި މީހެއްގެ އައިވީ ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ.…

 1 2 3 >  Last ›