ދީން

ދަރުސް: ހިލޭ އަންހެނުންނަށް ބަލަން ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ 10%، އަނބިންނަށް ބަލަން ހޭދަކުރާނަމަ އިންތިހާއަށް ލޯބި އިތުރުވާނެ!

011 hours 16 mins ago

ގިނަ ބައަކު އެމީހުންގެ ގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ ހިލޭ އަންހެނުންނަށް ބަލާށެވެ. މަގެއް މަތިން ދިއަ ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭނީ ފެންނަ ހިލޭ އަންހެނުންނަށް…

ދަރުސް: މިދަނީ ކޮފީއަށް ކަމަށް ބުނެ ހުރިހާ ރައްޓެހިންނަށް އަންގައިގެން ކޮފީއަށް ގެންދާހެން ނަމާދަށް ނުގެންދަނީ ކީއްވެ؟

011 hours 30 mins ago

ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ހެދި މޮޔަވެފަ ހުންނަވަރުން އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ދުނިޔެއަށް އެބައަންގައެވެ. ކުރާހައި ކަމަކާއި އުޅޭހައި ތަނެއް އެބަ ދުނިޔެއަށް…

ﷲ އަންގަވަނީ ނަމާދުގަ ފަރުވާކުޑަކުރާމީހުންނަށް ހަލާކުހުރިކަމަށް - ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންގެ ޙާލަކީ ކޮބާ؟

018 hours 3 mins ago

މީސްތަކުން މިއަދު ދަނީ ނަމާދު އަޅަމުންނެވެ. ނަމާދުކުރުމާއި ދުރުހެލިވަމުންނެވެ. އެފަދަ ގޮތް ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ މީހުން ހަމައެކަނި އަލްމާޢޫން ސޫރަތުގެ 6،5،4…

ކުރާ ވައްކަމުން ބައެއް ދިނުމުން އަމާނާތްތެރިއަކަށް!

018 hours 20 mins ago

ވައްކަން ކުރުމަށްފަހު ކުރާ ވައްކަމުން ބައެއް ދިނުމުން އަމާނާތްތެރިއަކަށް ބަދަލުވުން ފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އެފަދަ ކަންކަމަކީ ފަހު ޒަމާނުގައި…

ސްވިޗް ޖެއްސުމަކާ ނުލާ "ހޫނުފެން ބޭނުން" ކަމަށް ބުނުމުން ކުރާ ކެކެންފަށާތަން ފެންނައިރުވެސް ސުވަރުގެއަށް ޝައްކުކުރަނީތަ؟: މުފްތީ މެންކް

01 day 11 hours ago

ދަންވަރު ފޯނުވުމަކީ ޢާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ދަންވަރު ވެސް ފޯނުވެއެވެ. ރޭގަނޑު ދަންވަރު ނުވަތަ ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން ލިބޭ އެފަދަ ފޯނަކަށް ޖަވާބުދީފިނަމަ އިވޭ…

ޙަދީޘްގެ އަލީގަ އެހެންމީހުންނަށް ފާޑުކިޔާއިރު ތިމާ އާއި އެންމެ ގުޅުންހުރި މިފަދަ ޙަދީޘްތަކަށް ތިމާއަށް އަމަލުކުރެވޭތަ؟

01 day 11 hours ago

މިހާރަކަށް އައިސް ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ)ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި އެހެން މީހުންނަށް ފާޑުކިޔައި ކަންކަން އިޞްލާޙްކުރަން ގޮވާލެވޭ އަޑު ދަނީ ދުވަހެއް…

3 ފަހަރުމަތިން ވަރިކުރަން އުޅުމުން ވެސް "ﷲ އަކްބަރު" އެކަން ހުއްޓުވިގޮތުގެ ވާހަކަ

01 day 18 hours ago

މިފަހަރު މިޞުރާއި ޔަމަނު ނުވަތަ މޮރޮއްކޯގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމަ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމެކެވެ.

ފާތުން އާއި…

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދުގެ ހުއްދަ އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފަ‍، ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވޭ!

01 day 20 hours ago

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ "ވަގުތީގޮތުން" އެމިނިސްޓްރީން ހިފެހެއްޓެވުމަށްފަހު އަދިވެސް ދޫނުކުރައްވާތީ…

ޙަރަމްފުޅުގެ އުރަކޮޅު ކޮންމެ އަހަރަކު އާކުރަން ޖެހޭތަ؟

01 day 21 hours ago

މިބިންމަތީގަައި ހުރި މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުހިންމު، އެންމެ މުޤައްދިސް ބިނާއަކީ ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ހުރިހާ މުސްލިމުން ކުރިމަތިލަމުން މިދާ މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅެވެ.…

ކައްވަޅުގެ އަޛާބު ލިބޭ ސަބަބުތައް

02 days ago

ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް މަރުވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަޑައްތު ކުރަންޖެހޭ މަރުހަލާއަކީ ކައްވަޅުގެ އަޛާބެވެ.

މަރަކީ ދިރޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް ތަޙައްމަލު…

ފައިސާ ނެތިގެން ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް - ހައްލު މިއޮތީ: މުފްތީ މެންކް

02 days 11 hours ago

އޭނާއަކީ ސީރިޔާގެ އެންމެ މުއްސަނދިންތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ. އެއް މަގު ފުރެންދެން ހުންނަނީ އޭނާގެ ފިހާރަ ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ޖެހުނީ އެ ހުރިހާ…

ކޮންމެހެން ބަލައިލުން ރަނގަޅު ސަލަފުގެ ވީޑިއޯއެއް - މަރުވެސް އެއީ މަރުވާ އެއްޗެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

02 days 12 hours ago

"އޭ އިންސާނާއެވެ! އަހަރެމެން އެންމެން އެތަށްޓަކުން ރަހަބަލާ މަރުވެސް އެއީ މަރުވާ އެއްޗެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ…

ފިރިމީހާގެ މުސާރަ 30 އަހަރު ވަންދެން ޖަމާކުރުމަށްފަހު އެފައިސާއިން ބިނާކުރީ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި މިސްކިތެއް

02 days 20 hours ago

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހުވަފަތް އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ މުސާރަ 30 އަހަރު ވަންދެން ޖަމާ ކުރުމަށްފަހު، އެފައިސާއިން އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިއެވެ.…

ކޮންމެ ހިތްދަތިކަމަކީ އިމްތިހާނެއް- ސަލާމަތްކަން ލިބޭނީ ވަކީލުކުރާމީހާއަށް!

03 days 11 hours ago

ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ހިތްދަތިކަމަކީ އިމްތިހާނެކެވެ. އަނބިދަރިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން މަރުވެދެއެވެ. ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ އާމްދަނީ ނުލިބި ދެއެވެ. ދަނޑުތައް ވީރާނާވެގެންދެއެވެ.…

ޙަރާމް ކަންކަން ނުކޮށް އުފަލެއް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެއީ ސިކުނޑީގައި ހުރި އުނިކަމެއް - އަންގައިދެނީ ޝައިޠާނާ ބާރުގަދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު!

03 days 11 hours ago

މާތްﷲ ހަރާމް ކުރައްވަވާފައިވާ ކަންކަން ނުކޮށް އެއްވެސް އުފަލެއް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ބައަކު އެބައުޅެއެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ނުލައި ދުނިޔޭގައި…

 1 2 3 >  Last ›