ދީން

ތައުބާ ވާނީ ނަރަކައިގެ ދޮރުމައްޗަށް އަރަންޖެހުމުން ހެއްޔެވެ؟

010 hours 21 mins ago

ފަހުން ތައުބާވެ، ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރަން ފަށަން މަޑުކުރަން ބޭނުން މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެބުނާ ފަސް އައިސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ދުނިޔެ ދޫކުރަންޖެހޭ މީހުންވެސް މަދެއް…

ޙައްޖުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ގިނަބައަކު މަރުވަނީ ﷲ އެންގެވި ގޮތްދޫކޮށް އަމިއްލަ ގޮތްތައް ނެރޭތީ: ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕް

010 hours 42 mins ago

ކޮންމެ އަހަރަކު ތަފާތު ކަންކަން މެދުވެރިވެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހައްޖުގައި ގިނަ ބައަކު މަރުވެއެވެ. މަރުވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މާތް އަންގަވާފައިވާ…

ޖުހޭމާން ނަމަކަށް ކިޔާ ޓެރަރިސްޓަކު މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން ކައުބަތު ﷲ ގެފުޅަށް ދިން ހަމަލާގެ ވާހަކަ

016 hours 10 mins ago

އެއީ މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން 20 ނޮވެމްބަރ 1979 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމުން، ސަތޭކަ ހާހެއްހާ މީސްތަކުން މަސްޖިދުލް…

މުސްލިމް ނޫން ސްކޫލަކަށް ދަރިން ފޮނުވުމަކީ ޙަރާންކަމެއް- އެއީ ރޫހާނީ ދަންޖެހުމެއް: ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްް

016 hours 34 mins ago

އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ނޫނީ މުސްލިމް ނޫން ސްކޫލަކަށް ކިޔަވަން ދަރިން ފޮނުވުމަކީ ޙަރާންކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ރޫހާނީ ދަންޖެހުމެއް ކަމަށް ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްް…

ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިވާން ބޭނުންހެއްޔެވެ؟ ﷲ އަށް ޛިކުރު ކުރުމުން ދުވަސް ފަށައި ދެމިހުރޭ: މުފްތީ މެންކް

01 day 9 hours ago

އަހަރެމެން އެންމެން އެދޭ ކަމަކީ ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިވުމެވެ. ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިވުމަށް އެދޭނަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރެއެވެ.

ތައުބާވާން ބޭނުން…

ހެޔޮލަފާ ފުރާނައެއް ހަށިގަނޑާއި ވަކިވެގެންދާހިނދު އެފުރާނައަށް ވަނީ ކިހިނެއްކަން އިނގޭތަ؟

61 day 16 hours ago

މިއީ އުސްތާޛް ބިލާލް އައްސަދުގެ ދަރުހެއްގައި އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

"ފުރިހަމައަށް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށް ތެދުމަގަށް…

މިޔުޒިކަކީ ޝައިޠާނާގެ "ކިޔެވެލި"- ހުއްދަވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް: ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕް

01 day 17 hours ago

މިޔުޒިކާއިމެދު ބައެއް އިލްމުވރިން ސިފަކުރައްވަނީ މިޔުޒިކަކީ ޝައިޠާނާގެ "ކިޔެވެލި" ކަމަށެވެ. ޝައިޠާނާ، މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް މިޔުޒިކް ވައްދާވަރުން އެ ހިތްތަކުގައި…

ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއެކު ނަމާދުކުރުމަށް މިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަ ބައްލަވާށެވެ!

01 day 20 hours ago


ނަމާދު ނަމާދަކަށް ވަނީ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއިއެކު ނަމާދުކުރުމުންނެވެ. އެކަން ގިނަ ބައަކަށް އެނގެއެވެ. ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވެނީއެވެ. ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާސްތަކުގެ…

ޤިޔާމަތް ދުވަހު އަޅުކަމަށް "ކޮލިޓީ" ސަވާބު ލިބޭނީ ހޭދަކުރި މިންވަރަށް ބަލައިގެން: މުފްތީ މެންކް

02 days 9 hours ago

ތިބާ ދުނިޔޭގައި ހުރެ އަޅުކަން ކުރަމުއެވެ. ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތެވެ. ތިބާ ކުރާ އަޅުކަމަށް ސަވާބު ލިބޭނީ އެ އަޅުކަކުރި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.…

ވީޑިއޯ: ކޮންމެ މުޞީބާތެއް ލިބިގަންނަނީ އަމިއްލަ އަތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުން- ކޮންމެ މުޞީބާތަކީ "ވޭކަޕްކޯލެއް!"

02 days 15 hours ago

އެއްގަމާއި ކަނޑުތަކުގައި ފަސާދަކުރުން ޢާންމުވެގެންދާނެއެވެ. ކުށްކުރުން އެ ހާލަތަށް ދިއުމުން އަޒާބުގެ ތެރެއިން ކުޑަމިންވަރެއް އަހަރެމެންނަށް މާތްﷲ ފޮނުއްވަވައެވެ.…

ލޯބިން ފުރިގެންވާ، އިސްލާމީ ރިވެތި ހަގީގީ ވާހަކައެއް

12 days 16 hours ago

މިއީ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ޞޢޥ) ގެ ދަރިކަނބަލުން ޒައިނަބު ބިންތު މުޙައްމަދު އާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަބޫ އެލްއާސް އިބްނު ރަބީ ގެ ހަގީގީ ލޯބީގެ ވާހަކައެވެ.…

މަރުވެ ކައްވަޅަށް ދާނެކަން ޤަބޫލުކުރާނަމަ މި ވީޑިއޯ އަޑުއަހައިލާށެވެ!

02 days 16 hours ago

މަރު ތިބާ އާއި ބައްދަލުވާނީ ކޮންވަގުތަކުކަން ތިބާއަކަށްވެސް އަދި އެކަކަށްވެސް ނުއެނގޭނެއެވެ. ހަމައެކަނި އެނގޭ ކަމަކީ ކައްވަޅަށް ދާންޖެހޭނީ ހަމަ ތިބާ އެކަނި ކަމެވެ.…

ޗުއްޓީގަ ދަރިން ޤްރްއާނާ ގާތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައިޚް ނިމާލް ގޮވާލައްވައިފި

03 days 15 hours ago

އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށުން ގާތްވެފައިވުމާއިއެކު ނުވަތަ ފެށިފައިވުމާއިއެކު ޗުއްޓީގައި ދަރިން ކީރިތި ޤްރްއާނާއި ގާތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނިމާލް…

ހުކުރަށް ފިލާ ޙުސައިނަށް އޭނާ ނަރަކައިގަ އަނދާތަން ފެނުން

24 days 9 hours ago

ޙުސައިނަކީ ހުކުރަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ހުކުރު ދުވަހު ފެންވަރައި ނަލަހެދި ސެންޓު ޖަހައި ހުދުހެދުން ލައިގެން ހުކުރަށް ދިއުމުގެ ނަމުގައި ގެއިން…

ދުނިޔެއާ ދުނިޔޭގައި ވާހާ އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑު ހެޔޮކަން އެންމެ 4 މިނިޓުން ލިބެން އޮތްއިރު ނުހޯދަނީ ކީއްވެ؟

04 days 10 hours ago

މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން މަތިވެރި ނިއުމަތްތައް އެދޭމީހާއަށް އެކަން ހާޞިލުކުރެވޭނެ ލުއި ގޮތްތައް މާތް ﷲ މިންވަރުފުޅު ކުރައްވަވާފައިވަނީ ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ މީހާއަށް…

 1 2 3 >  Last ›