ދީން

ބޭރަށް ނުހެއްލި އަޤީދާގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށް އިމާމް ގޮވާލައްވައިފި

021 hours 59 mins ago

އިސްލާމް ދީނުގެ އަޤީދާގައި ފުރިހަމައަށް ސާބިތުވެ ތިބުމަށް އިމާމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އިމާމް މިކަމަށް ގޮވައިލެއްވެވީ މިއަދުގެ ޢީދު ޚުޠުބާގައެވެ.

އިމާމް ވިދާޅުވީ…

އިޙްތިރާމް އަދާކުރުމުގެ އާދަ ކުރިއެރުވުމުގެ އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެވޭނީ އަންހެނުންނަށް: އަނާރާ

02 days 5 hours ago

އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމުގެ އާދަ ކުރިއެރުވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނީ އަންހެނުންނަށް…

އަންހެނުންނަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރިކަން އުނގެނުމަށް ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި

02 days 5 hours ago

އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެއްވަވާފައިވާ މަތިވެރިކަން އުނގަނި ދަސްކުރުމަށާއި އަންހެނުންނަކީ އިލްމީ ބައަކަށް ވުމަށް އަލްއުސްތާޛާ ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.…

ރޯދަ މަހުގެ ގެއްލިފައިވާ ރޯދައެއް ހުއްޓާ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދަ ހިފިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

02 days 7 hours ago

ޖ. ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި މިކަމާމެދު ޚިލާފެއް އެބަ އޮތެވެ. އެބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ދެންނެވޭނީ އެންމެ ހެޔޮކަން ބޮޑު ގޮތަކީ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ފަރުޟު ރޯދަ ސުންނަތް…

ތަޤްވާވެރިވުމަށް އެދޭމީހާ ޒައްރެއްގެ މިންވަރަށްވެސް ޝައްކު އުފެދޭ ކަންކަމާ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ: ޝައިޚް ސަމީރު

02 days 7 hours ago

ތަޤްވާވެރިވުމަށް އެދޭމީހާ، އެއީ މާތްﷲ ހުއްދަ ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމާއިމެދު ޒައްރެއްގެ މިންވަރަށްވެސް ޝައްކު އުފެދޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ދުރުހެލިވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި…

ޢަމަލުތައް ސީދާކުރަން ނިޔަތްގަނެގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް އެކަން ﷲ ފަހިކޮށް ދެއްވަވާނެ: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

02 days 12 hours ago

ތިމާގެ އަމަލުތައް ސީދާކުރަން ގަނެގެން އެކަމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާމީހާއަށް އެކަން މާތްﷲ ފަހިކޮށްދެއްވަވާނެ ކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް…

ޞަދަޤާތް ނުދީ، ޒަކާތް ނުދައްކާ މީހުން ޖަމާކޮށްފައި ހުންނަ މުއްސަނދިކަން އަލިފާނުގެ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ގައިގައި ޖެއްސޭނެ!

02 days 13 hours ago

މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ޞަދަޤާތް ނުދީ އަދި ޒަކާތް ނުދައްކާ މީހުން ދުނިޔޭގައި ޖަމާކޮށްފައި ހުންނަ އެމީހުންގެ މުއްސަނދިކަން އަލިފާނުގެ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ގައިގަ ޖެއްސޭނެއެވެ.…

ހިފި ރޯދަތައް ވަނީ އުޑާ ބިމާ ދެމެދުގަ ހިފެހެއްޓިފަ- ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް އުފުލިގެންދާނީ ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުން؛ ޙަދީޘް

02 days 14 hours ago

ރަމަޟާން މަހު ހިފާ ރޯދައާއި ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމާއި ހުރި ގުޅުން، މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން އިމާމް ވިދާޅުވީ "ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ވަނީ އުޑާއި…

ރަމަޟާން މަހަކީ އެމީހަކު ބޭނުންވަރެއް ހާޞިލުކުރަންއޮތް ސަވާބު "ފުންޏެއް."- ޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

03 days 5 hours ago

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ އެމީހަކު ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް ސަވާބު ހާޞިލުކުރަން އޮތް ސަވާބު "ފުންޏެއް" ކަމަށް ކީރިތި ޤްރްއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް…

ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ރެއަކު ޞަދަޤާތެއް ކުރާނަމަ 83 އަހަރާ 4 މަހު ޞަދަޤާތް ކުރުމުގެ ސަވާބު ލިބޭނެ: ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް

03 days 5 hours ago

ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކުން ނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ރެއަކު ޞަދަޤާތްކުރަމުން ގެންދާނަމަ ލައިލަތުލްޤަދްރް ވިލޭރޭ ވެސް ޞަދަޤާތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއިރުން…

ކިޔާތަކެތީގެ މާނަ ނޭނގޭނަމަ ނަމާދުން ލިބޭ މާރކްސް ކެނޑޭނެ!: ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް

03 days 5 hours ago

ނަމާދުކުރާއިރު ކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ވަނީ ބަޔާންވެގެންނެވެ. އުނި އިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެތަކެތި ކިޔަންޖެހޭނީ ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ދަސްކޮށްދެއްވަވާފައިވާ…

ކަންފަތަށް ނުވަތަ ނޭފަތަށް ބޭސް އެޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟

03 days 12 hours ago

ޖ. ކަރުތެރެއަށް ވާޞިލްވާ ބޭހުން، ނުވަތަ ފެނުން ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ. ޝައްކެތް ނެތް ގޮތުގައި ކަންފަތުން ނުވަތަ ނޭފަތަށް އަޅާ ތިކި ތަކުގެ އަސަރު ކަރު ތެރެއަށް ލައެވެ.…

ރަމަޟާން މަސް ނިމިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގައި ޘާބިތުވެ ދެމިތިބުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

03 days 19 hours ago

ރަމަޟާން މަސް ނިމިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގައި ޘާބިތުވެ ދެމިތިބުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަލް އުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރު ސާހިބާ ވެރިކަން ކުރެއްވެވީ އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން: ޝައިޚް ނަޝީދު

04 days 6 hours ago

ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި. އަދި އެ ސިފައިގައި ހުންނަވައިގެން ކަމަށް…

އިސްލާމީ އުންމަތަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާން ފެށީ ވެރިންގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވުމުން!

04 days 6 hours ago

އިސްލާމީ އުންމަތުގައި ޢާންމުވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޢާންމުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކުގެ ވެރިންގެ މުއްސަނދިކަން ހައްދުފަހަނައަޅައި…

 1 2 3 >  Last ›