ދީން

ފިރިމީހާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާ ނުލާނަމަ ވަރިއަށް އެދެވިދާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

08 hours 15 mins ago

"ފިރިމީހާއަށް ނަޞޭޙަތްދީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެދުމުންވެސް ރަނގަޅު ނުވެއްޖެނަމަ (ރަނގަޅު ނުކުރާނަމަ) ވަރިއަށް އެދެވިދާނެތޯ؟ (މިސާލަކަށް…

ސަޖިދަ ޞައްޙަ ނުވާ ނަމާދު ޞައްޙައެއް ނުވާނެ - ސަޖިދައިގަ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން އަތްބާއްވާނެގޮތް.

013 hours 38 mins ago

ނަމާދުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުވެއެވެ. އަންހެނުންވެސް ސަޖިދައިގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ ފިރިހެނުންވެސް އޮންނަ ގޮތަށެވެ.…

މަރުވުމަށްފަހު ހަށިގަނޑަށް ވާގޮތް އެނގޭތަ؟

016 hours 40 mins ago

3 ދުވަސްތެރޭ ތިބާގެ ނިޔަފަތިތައް ތިބާގެ ހަށިގަނޑާއި ވަކިވެގެންދެއެވެ.

5 ދުވަސްތެރޭ ސިކުނޑި ގިރިގެންދެއެވެ.

6 ދުވަސްތެރޭ ބަނޑުތެރެ ގިރިގެންބަނޑުގައި…

އަޅުކަން ކުރުން ގިނަކުރާ ވަރަކަށް އުނދަގޫ ބޮޑުވެފަ އެދޭ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ދުރަށްދާ ސަބަބު

01 day 8 hours ago

އަޅުކަން ކުރުން ގިނަކުރާ ވަރަކަށް އުނދަގޫ ބޮޑުވެފަ އެދޭ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ދުރަށްދަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟

ޖަވާބު:

އެހާލަތުގައި ބަލަންވާނީ އެއީ އިމްތިޙާނެއް…

ﷲއަށް ޝަރީކު ކުރާ މަންޒަރު ބެލުން ހުއްދައެއް ނޫން!: ޝައިޚް ޝާފިޢު

01 day 16 hours ago

ޓީވީ އިން މިދައްކާ ހިންދީ ޑްރާމާ ސީރީސްތައް ބެލުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
--
ޖަވާބު:
ޑްރާމާ ބެލުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހަރާމް ކަމަކަށް ނުވިޔަސް، ޑްރާމާގެ ސަބަބުން…

ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ތަޢާލާގެ މޫނުފުޅު ދެކެން ބޭނުންތަ؟ - ފަތިސް ނަމާދު މުހިންމުވާ 13 ސަބަބު!

02 days 4 hours ago

ފަތިސް ނަމާދުގެ މުހިންމުކަން-

1. މުނާފިގުންނަށް އެންމެ ބުރަ ދެ ނަމާދުގެ ތެރެއިން އެއް ނަމާދު (ބުޚާރި އަދި މުސްލިމް)
2. މުއްމިނުންނާ މުންފިގުން ވަކިވާ ނަމާދެއް…

ދެމަފިރިން ވަކިވުމަކީ ދަރިންނަށް ލިބޭ ފައިދާއަކަށްވެސް ވެދާނެ: ޝައިޚް ޝާފިޢު

02 days 5 hours ago

ސުވާލު: ދެމަފިރިން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ދަރިންނަށް ކިހާ އަސަރެއް ކުރާނެތޯ؟
-
ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި ދެމަފިރިން ވަކިވުމަކީ އެކަމުގެ އަސަރު ކުދިންނަށް ކުރާނެކަމެކެވެ.…

ދަމުނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް: ހަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ!

03 days 7 hours ago

ދަމު ނަމާދުކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮތްކަމެކެވެ. ހަމަ އެންމެ 3 ރަކްޢަތުންވެސް ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އޮތީ ހަމަ ކުޑަ ހިއްވަރެއްކޮށްލުމެވެ.

الحمد…

މުދަލާ މަތީ މަޤާމަށް ދަހިވެތިވުމުގެ ނުބައިކަން - ޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލިމަނިކު

03 days 8 hours ago

"މީހަކު މުދަލާއި މަތީ މަޤާމަށް ދަހިވެތިވެއްޖެނަމަ އެ ދެކަމުން އޭނާގެ ދީނަށް ވާގެއްލުން، ބަނޑުހައިވެފައިވާ 2 މިނިކާވަގު ބަކަރި އައިނެއްގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމުން އެ…

އީމާންކަންމަތީ ސާބިތުވެ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

04 days 7 hours ago

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވަރުގަދަ އީމާންތެރިކަމެއްގައި ދެމިހުރުމަށްޓަކައި ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބައިވަރެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި:

.1 ގިނަގިނައިން ކީރިތި ޤްރްއާން ކިޔަވައި…

އަނިޔާވެރި ވެރިންނަށާއި ޚިޔާނާތްތެރި ވެރިންނަށް ތާއީދުކުރި މީހަކަށް ކައުޘަރު ކީ އާރުން ފެނެއް ނުބޮވޭނެ - މަލާއިކަތުން ވަޑައިގެން ޖަހައިގަނެގެން ގެންދާނެ: ޝައިޚް އިލްޔާސް

04 days 7 hours ago

އިސްލާމުންނަށް ކިޔާ ނަމެއް ކީނަމަވެސް އަނިޔާވެރި ވެރިންނަށާއި ޚިޔާނާތްތެރި ވެރިންނަށް ތާއީދުކުރި މީހުންނަކީ ރަސޫލާ (ޞޢވ) ގެ އުންމަތުން ބޭރުވި މީހުން ކަމަށާއި ކައުޘަރު…

އެއްވެސް ޒަމާނެއްގަ އަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭނެ އާޔަތެއް ޤްރްއާނަކު ނޯންނާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

04 days 7 hours ago

"އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި އަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭނެ އާޔަތެއް ޤްރްއާނަކު ނޯންނާނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަކާއިބެހޭ ގޮތުން ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް…

ކައްވަޅުގަ ޖަވާބު ދޭން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ނުދެވޭނެ ކަމުގެ ހެކި ދުނިޔެއިން ފެނުނީމަ ފެނުނުކަން އެނގޭބާ!

04 days 12 hours ago

ކައްވަޅުގަ ޖަވާބު ދޭން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ނުދެވޭނެ ކަމުގެ ހެކި ދުނިޔެއިން ފެނުނީމަ ފެނުނުކަން އެނގޭބާވައެވެ! ނުވަތަ އެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ…

ސިހުރުވެރިންނާ ސިހުރު ޤަބޫލުކުރާ މީހުން ތިބޭނީ މަސްތެއްގަ - ދެން ކޮން އަދުލެއްތޯ ޤާއިމުކުރެވޭނީ؟ : ޝައިޚް ޖަޢްފަރު ފާއިޒް

04 days 12 hours ago

ދުނިޔޭގައި ލެއްވެވި އެންމެހައި ފާފަތައް ކުރަމުން ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުންވަންތަ ކުރާ މީހާގެ ހެޔޮކަން، ޝިރުކުކުރަމުން ދުނިޔޭގައި ލެއްވެވި ހުރިހާ ހެޔޮ ކަމެއް…

އިމާމު ޙުސެއިން ރަޟީއަﷲ އަންހު ޝަހީދު ކޮށްލީ އާޝޫރާ ދުވަހު

05 days 6 hours ago

"އާޝޫރާ" ގެ މާނައަކީ ހަނދުމަ ކުރުމެވެ. މޫސާ އަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން ފިރުއައުނުގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތް ކުރުން މިދުވަހު ފާހަގަ ކުރަމުން…

 1 2 3 >  Last ›