ދީން

ނަމާދާއިމެދު ޣާފިލުވެ ތިބެ ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ހުރީ ގެއްލުމާ ހަލާކު- ކީރިތި ޤްރްއާން

03 days 2 hours ago

"ފަހެ އެއުރުންގެ ނަމަދާއިމެދު ޣާފިލުވެ ތިބެ، ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު ހުއްޓެވެ. އެއުރެންނީ، ހަމަ، ކަންދެއްކުމަށް ނަމާދުކުރާ މީހުންނެވެ." (6،5،4- 107)…

ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ދައްކާ ސޫރަ މީހާގެ ޙަޤީޤަތަށް ނުވާނަމަ އެއީ ދެއްކުންތެރިކަން - ދެއްކުންތެރިކަމަކީ ޝިރުކުރުމުގެ ދަރަޖައެއް!

03 days 2 hours ago

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކާ ސޫރަ އެއީ އެމީހާގެ ޙަޤީޤަތަށް ނުވާނަމަ އެއީ ދެއްކުންތެރިކަމެވެ. ދެއްކުންތެރިކަމަކީ މުސްލިމުންގެ ކިބައިގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއް ނޫނެވެ.…

ވައްކަން ކުރަން ހިއްވަރު ދެއްވާ ބޭފުޅުން މިއާޔަތާއި މާނައަށް ވިސްނާ ލައްވާ!: ޑރ. އިޔާޟް

03 days 3 hours ago

ވައްކަން ކުރަން ހިއްވަރު ދެއްވާ ބޭފުޅުން އަލްމާއިދަތު ސޫރަތުގެ 38 ވަނަ މިއާޔަތާއި އެއާޔަތުގެ މާނައަށް ވިސްނާ ލައްވަން ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް އިލްތިމާސް…

ވޯޓުލުން ފަދަ ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ކުރިން އިސްތިޚާރާ ކުރަންވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

03 days 17 hours ago

"ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާނެ ގޮތް ނިންމުމުގެ ގޮތުން އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރެވިދޭނެތޯ؟ އަދި މިފަދަ ބޮޑު ޤައުމީ ވާޖިބެއް އަދާކުރަން މިފަދަ މަގެއް ޚިޔާރުކުރުން ކިހިނެއްތޯވާނީ؟"

ސާފު ހިތަކާ، ރިވެތި އުޅުމަކާ، ހިއްމަތްތެރިކަމާ، ވަރުގަދަ އީމާނަކާ، ސަލާމަތް ބުއްދި މީހަކަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

03 days 18 hours ago

"ސާފު ހިތަކާ، ރިވެތި އުޅުމަކާ، ހިއްމަތްތެރިކަމާ، ވަރުގަދަ އީމާނަކާ، ސަލާމަތް ބުއްދި މީހަކަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެމީހަކު ކާމިޔާބުވާނެއެވެ."

މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް…

ދަރިއަކު ދެއްވައިފިނަމަ ދުވަހަކުވެސް ޝައިޠާނަކަށް އެދަރިއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެ ދުޢާއެއް، ޙަދީޘުން!

03 days 23 hours ago

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ދެމަފިރިން އެއްދާންކުރާއިރު ކުރާނެ ދުޢާއެއް ދަސްކޮށްދެއްވައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި…

އާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ރަސޫލާ (ﷺ) ގެ އަމުރުފުޅެއް! ދޫކޮށް ނުލައްވަވާ!

04 days ago

އާޝޫރާ ދުވަހު މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފަނީ އެކަން ކުރުމަށް އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ﷺ) ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައިވާތީއެވެ. އަދި އެދުވަހު ރޯދަ ހިއްޕެވުމަށް ޞަހާބީންނަށް…

ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ބޮޑުވާވަރަކަށް އަދާވާތްތެރިން ދާނީ ބަލިކަށިވެ މާޔޫސްވަމުން

04 days 17 hours ago

މިއަދުގެ ހާލަތައް ބަލައިފިނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އިތުރު ކަންތައްތަކެއްގައި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު ސިފަސިފައިގައި ކުރެވޭ ދުވަހެކެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތަކާއި…

ޅަފަތުގައި މަރުވާ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް އެކުދިންގެ ފަރާތުން ސުވަރުގެ ލިބޭނީ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވެގެން!: ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް

04 days 17 hours ago

ސުވާލު: ޅަފަތުގައި މަރުވާ ކުދިން ސުވަރުގެ ދާނީ މައިންބަފައިން ގޮވައިގެން ކަމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ފަތުވާ ދެއްވަނިކޮށް އަޑުއިވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ،…

ދިވެހި ބަހުން ދުޢާކުރި ނަމަވެސް ﷲ އަށް ހަމްދުކޮށް ރަސޫލާ (ﷺ) އަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމް ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

04 days 23 hours ago

ދިވެހި ބަހުން ދުޢާކުރި ނަމަވެސް ދުޢާކުރަން ފަށަންވާނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ހަމްދުކޮށް ރަސޫލާ (ﷺ) އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމުންނެވެ.

"ﷲ އަށް…

ކޮޓަރިން، ފާޚާނާއިން ހިނި ފެނުމަކީ ސިހުރު ނުވަތަ އެސްފީނާގެ ޢަލާމާތެއްތޯ؟

04 days 23 hours ago

"ކޮޓަރިން އަދި ފާޚާނާ އިން ހިނި ގިނައިން ފެނުމަކީ ސިހުރު ނުވަތަ އެސްފީނާގެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެވިދާނެތޯ؟"

މިސުވާލަށް ޝައިޚް ޝާފިޢު ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބަކީ:

ކުޑަކުދިން ނިންދަވާއިރު ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު ސޫރަތަކީ ނުވަތަ ސޫރަތްތަކަކީ ކޮބާ؟

05 days 17 hours ago

ކުޑަކުދިން ނިންދަވާއިރު ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު ސޫރަތަކީ ނުވަތަ ސޫރަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠިފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ…

ރޯދަ ނުހިފިގެން ފިދްޔަ ދީފައިވާ ރޯދަތައް އަލުން ހިފުމެއް ނެތް: ޑރ. އިޔާޟް

05 days 18 hours ago

"13 އަހަރުން ފެށިގެން ރޯދަ ނުހިފޭ ކުއްޖަކަށް މައިން ބަފައިން އައީ ފިދްޔަ ދެމުންނެވެ. 23 އަހަރުން ފެށިގެން އަންނަނީ ރޯދަ ހިފަމުންނެވެ. ސުވާލަކީ މިހާރު ރޯދަ ހިފޭނަމަ…

ގަދަފަދަ މީހާގެ ކިބައިން ބަލިކަށި މީހާގެ ޙައްޤު ހޯދައި ނުދެވޭ ބައަކަށް ﷲ ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކުރައްވަވާނީ ކިހިނަކުން؟: ހަދީޘް

05 days 18 hours ago

"އެބައިމީހުންގެ ގަދަފަދަ މީހާގެ ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ބަލިކަށި މީހާގެ ޙައްޤު ހޯދައި ނުދެވޭ ބައަކަށް ﷲ ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކުރައްވަވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ"

ހުކުރު ދުވަހުގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ވަގުތުކޮޅު ހޯދަން އެދޭމީހާއަށް އޮތީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން: ޑރ. އިޔާޟް

05 days 18 hours ago

ހުކުރު ދުވަހުގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ވަގުތުކޮޅު ހޯދަން އެދޭމީހާއަށް އޮތީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ…

 < 1 2 3 4 >  Last ›