ދީން

އާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ރަސޫލާ (ﷺ) ގެ އަމުރުފުޅެއް! ދޫކޮށް ނުލައްވަވާ!

01 week, 1 day ago

އާޝޫރާ ދުވަހު މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފަނީ އެކަން ކުރުމަށް އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ﷺ) ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައިވާތީއެވެ. އަދި އެދުވަހު ރޯދަ ހިއްޕެވުމަށް ޞަހާބީންނަށް…

ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ބޮޑުވާވަރަކަށް އަދާވާތްތެރިން ދާނީ ބަލިކަށިވެ މާޔޫސްވަމުން

01 week, 1 day ago

މިއަދުގެ ހާލަތައް ބަލައިފިނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އިތުރު ކަންތައްތަކެއްގައި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު ސިފަސިފައިގައި ކުރެވޭ ދުވަހެކެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތަކާއި…

ޅަފަތުގައި މަރުވާ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް އެކުދިންގެ ފަރާތުން ސުވަރުގެ ލިބޭނީ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވެގެން!: ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް

01 week, 1 day ago

ސުވާލު: ޅަފަތުގައި މަރުވާ ކުދިން ސުވަރުގެ ދާނީ މައިންބަފައިން ގޮވައިގެން ކަމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ފަތުވާ ދެއްވަނިކޮށް އަޑުއިވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ،…

ދިވެހި ބަހުން ދުޢާކުރި ނަމަވެސް ﷲ އަށް ހަމްދުކޮށް ރަސޫލާ (ﷺ) އަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމް ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

01 week 2 days ago

ދިވެހި ބަހުން ދުޢާކުރި ނަމަވެސް ދުޢާކުރަން ފަށަންވާނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ހަމްދުކޮށް ރަސޫލާ (ﷺ) އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމުންނެވެ.

"ﷲ އަށް…

ކޮޓަރިން، ފާޚާނާއިން ހިނި ފެނުމަކީ ސިހުރު ނުވަތަ އެސްފީނާގެ ޢަލާމާތެއްތޯ؟

01 week 2 days ago

"ކޮޓަރިން އަދި ފާޚާނާ އިން ހިނި ގިނައިން ފެނުމަކީ ސިހުރު ނުވަތަ އެސްފީނާގެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެވިދާނެތޯ؟"

މިސުވާލަށް ޝައިޚް ޝާފިޢު ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބަކީ:

ކުޑަކުދިން ނިންދަވާއިރު ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު ސޫރަތަކީ ނުވަތަ ސޫރަތްތަކަކީ ކޮބާ؟

01 week 2 days ago

ކުޑަކުދިން ނިންދަވާއިރު ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު ސޫރަތަކީ ނުވަތަ ސޫރަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠިފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ…

ރޯދަ ނުހިފިގެން ފިދްޔަ ދީފައިވާ ރޯދަތައް އަލުން ހިފުމެއް ނެތް: ޑރ. އިޔާޟް

01 week 2 days ago

"13 އަހަރުން ފެށިގެން ރޯދަ ނުހިފޭ ކުއްޖަކަށް މައިން ބަފައިން އައީ ފިދްޔަ ދެމުންނެވެ. 23 އަހަރުން ފެށިގެން އަންނަނީ ރޯދަ ހިފަމުންނެވެ. ސުވާލަކީ މިހާރު ރޯދަ ހިފޭނަމަ…

ގަދަފަދަ މީހާގެ ކިބައިން ބަލިކަށި މީހާގެ ޙައްޤު ހޯދައި ނުދެވޭ ބައަކަށް ﷲ ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކުރައްވަވާނީ ކިހިނަކުން؟: ހަދީޘް

01 week 2 days ago

"އެބައިމީހުންގެ ގަދަފަދަ މީހާގެ ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ބަލިކަށި މީހާގެ ޙައްޤު ހޯދައި ނުދެވޭ ބައަކަށް ﷲ ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކުރައްވަވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ"

ހުކުރު ދުވަހުގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ވަގުތުކޮޅު ހޯދަން އެދޭމީހާއަށް އޮތީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން: ޑރ. އިޔާޟް

01 week 2 days ago

ހުކުރު ދުވަހުގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ވަގުތުކޮޅު ހޯދަން އެދޭމީހާއަށް އޮތީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ…

ނަމާދަށް ދާން ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ފައިދާ ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފަ!

01 week 2 days ago

ނަމާދަށް ދިއުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުން ކުރާ ފައިދާ ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު އެއް ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާ ކޮށްލާނަމެވެ.

އެއީ ހޮނިހިރު…

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ފާފަ ފުއްސަވަން އެދޭ މީހާ އާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑު!

01 week 3 days ago

"އާޝޫރާ ދުވަހާއެކު އެއިގެ ކުރިން ދުވަހެއް ނުވަތަ ފަހުން ދުވަހަކު ރޯދަ ހިފަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާށެއެވެ.

އާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފައިފި މީހެއްގެ ފާއިތުވި…

ދަރިންނަށް 18 އަހަރުވުމުން ނެގޭ ގޮތަށް އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ވެސް ނިޞާބު ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެ: ޝައިޚް ޝާފިޢު

01 week 3 days ago

"ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި ހުންނަ އެ ކުއްޖާއަށް 18 އަހަރު ނުފުރެނީސް އެ އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާ ނުނެގޭ އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޒަކާތް…

ﷲ ގެ އެންގެވުންތަކަށް އިހްމާލު ނުވުމަށް ތިބާގެ ފުރާނަ ރޮއި އާދޭސްކުރާކަން އެނގޭތަ؟: ބިލާލް އައްސަދު

01 week 4 days ago

ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކަށް ތިބާ އިހުމާލުވަމުންދާއިރު އެގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރުން އެދި ތިބާގެ ފުރާނަ ރޮއި އާދޭސްކުރާނެއެވެ. ނަމާދު ވަގު ޖެހުމުން ނަމާދު…

އިސްލާމް ދީނަކީ މީސްތަކުންނާ ބީރައްޓެހި ދީނަކަށް ވާނެ ޒަމާން އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ނުހަދާށެވެ!: ބިލާލް އައްސަދު

01 week 4 days ago

އިސްލާމް ދީން ބާވައިލެއްވެވުނު ޒަމާން ފަދައިން އިސްލާމް ދީނަކީ މީސްތަކުންނާއި ބީރައްޓެހި ދީނަކަށް ވާނެ ޒަމާނެއް ައަންނާނެ ކަމަށް ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު…

ނިދުމުގެކުރިން ކުރުސި ކިޔުމާމެދު އިބިލީސް ބުނި ބަހަކީ ތެދެއް ކަމުގެ ގަރަންޓީ ރަސޫލާ (صلى الله عليه وسلم) ދެއްވެވި: ޝައިޚް ޝަފީޢު

01 week 4 days ago

ނިދުމުގެކުރިން ކުރުސި ކިޔުމާމެދު އިބިލީސް ބުނި ބަހަކީ ތެދެއް ކަމުގެ ގަރަންޓީ ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) ދެއްވެވި ކަމަށާއި ރޭގަނޑު ނިދުމުގެ…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›