ދީން

ކައިވެނިތައް ރޫޅެނީ ހިތުން ލޯބިނުވެ ލޯބިވަމޭ ބުނާތީ: މުފްތީ މެންކް

01 yr 3 months ago

ލޯތްބަކީ ދުލުން ބުނާ ބަހެއް ނޫން ކަމަށާއި ލޯތްބަކީ ހިތުންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ހިތުން ލޯބިވުމަކީ މަތިވެރި ޤްރްބާނީއެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމްވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާޢީލް…

ދެމަފިރިން ކަމުގައިވިޔަސް، މިއީ އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމް ކަންކަން!

09 months 4 weeks ago

ކައިވެނީގެ މަތިވެރި ގުޅުމުން ގުޅިފައިވާ ދެމަފިރިންނަށް ވެސް ޖިމާއުވުމުގައި ހަލާލް ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކާއި ހަރާމް ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައްވެއެވެ.

ނަމަވެސް…

ދަރުސް: ސިހުރުގެ ހަޤީޤަތް ހާދަބިރުވެރިއޭ! އެނގޭނަމަ އެއްވެސް މުސްލިމަކު ސިހުރުވެރިއެއްގެ ގާތަކަށް ނުދާނެ!

03 months 2 weeks ago

ސިހުރުގެ ހަޤީޤަތަށް ބަލައިފިނަމަ އެއީ ޝައިޠާނާ އާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. ސިހުރުވެރިޔާ އެދޭ ކަންތައްތައް ޝައިޠާނާ ކޮށްދޭނީ ޝައިޠަނާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް…

ލޯބިވާނަމަ ފިރިމީހާ އުޅޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާނެ ‍- ލޯބިވާ ފިރިއަކު ނަމަ ރީތިކޮށް ޖަވާބުވެސް ދޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

14 months, 1 week ago

"ލޯބިވާނަމަ ތިއަ ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ސާފުކުރާނެ. އަދި ރީތިކޮށް ޖަވާބުވެސް ދޭނެ. ފިރި މީހާ ވިޔަސް ގޯސް މަގަކުން ދާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަކީ އަނބިމީހާގެ…

ފިރިމިހާ ނުރުހޭ މީހުންނާ ފޯނުންވެސް ގުޅުން ބޭއްވުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު

01 yr 9 months ago

ފިރިމީހާ ނުރުހޭ މީހުންނާއިއެކު ފޯނުން ނަމަވެސް ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ އަނބިންނަށް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ﷲ އަށް އިތުބާރުކުރި އަންހެންކުއްޖަކު ދުޢާކުރުންމަތީގަ އިންދާ ވަގުތުން އިޖާބަކުރެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ!

02 months 4 weeks ago

މީހަކު ހައްޖަށްދާން ޤަޞްދުކުރިއެވެ. އެޒަމާނުގައި ހައްޖަށް ދިއުމަކީ ބޮޑުކަމެކެވެ. އެތައް މަސް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ގޭގައި ކާނެ މާގިނަ އެއްޗެއް ނެތެވެ.…

ބައްޕަ އާއި އަޅާނުލައިގެން ނަރަކައަށް ދާން ދަރިފުޅަށް ޖެހިދާނެތީ މިނާގެ ބިން ކަރުނައިން ފޯކޮށްލި ބައްޕަގެ ވާހަކަ!

01 yr 4 months ago

ހައްޖު ދަތުރު ގޮސް މިނާގައި ފޭލިގެ ޖަހައިގެން ތިބި އިރު ދެވުނު އެއް ދަރުސަކީ މައިން ބައިފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމާއިމެދު ދެވުނު ދަރުސެކެވެ.

ދަރުސުގެ ވަކި…

މައިމީހާއަށް ބަދުބަސް ބުނުމުން، މަރުވުމަށްފަހު ހިމާރަކަށް ބަދަލުވީ މީހެއްގެ ވާހަަކަ

01 month, 1 week ago

މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުހެއްގައި އޭނާ ކިޔާދީިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.

"މިޒަމާނުގައި އުމުރުން އެންމެ ފަސް އަހަރުގެ…

ޤުރްއާން ކިޔަވާ އަޑުއައްސަވަން، ކައިރީގައި މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ތިއްބަވާކަމާއި އެއީ ކީއްވެކަން އިނގޭތަ؟

18 months, 1 week ago

ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޢުމަރު ސުލެއިމާންގެ ދަރުހެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ތިމާ ކައިރިއަށް މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ގެނެވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ…

ނަމާދު ފަސްކުރާ މީހުން މި ފިލާވަޅުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކޮށްފިނަމަ ނަމާދު ވަގުތުން އަދާކުރާނެ!

02 months 3 weeks ago

ތިބާއަކީ ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކަށް ވެދާނެއެވެ. ވިޔަފާރިން ލިބޭ ޖުމްލަ ނަފާއަށް ބަލައިފިނަމަ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާނީ 5 އިންސައްތައަށްވުރެ…

ސުވަރުގެ ވަންނަ އަންހެނުންނާއި ހޫރަލްޢީނުންގެ މެދުގައި ހިނގާނެ "ޒުވާބެއްގެ" ވާހަކަ- ކުރި ހޯދާނީ ދުނިޔެއިން ގޮސް ވަންނަ އަންހެނުން!

08 months 3 weeks ago

ދުނިޔެ ބޭނުންވެގެން ސުވަރުގޭގެ ޙޫރަލްޢީނުން ބޭނުން ނުވާބައަކު އެބައުޅެއެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ސުވަރުގެއާއި ޙޫރަލްޢީނުންނެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ވަގުތީ…

ކުޑަކުދިން ނިންދަވާއިރު ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު ސޫރަތަކީ ނުވަތަ ސޫރަތްތަކަކީ ކޮބާ؟

01 month ago

ކުޑަކުދިން ނިންދަވާއިރު ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު ސޫރަތަކީ ނުވަތަ ސޫރަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠިފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ…

މަރުގެ މަލާއިކަތާ ފެންނަ ކަމަށާއި މަރުގެންދަވަނީ ކަމަށް ބުނި ބަލިމީހެއްގެ ވާހަކަ

08 months, 1 week ago

އެއީ 8 ޝަޢުބާން 1406 އެވެ. އަހަރެން ހުރީ އޮން ކޯލްގައެވެ. މަޣްރިބް ނަމާދުން ނިމުނުތަނާ ނަރުހަކު ގުޅާފައިވަނީ ހާލު ބޮޑު ބަލި މީހެއްގެ އައިވީ ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ.…

ނިދާފައި އޮންނަ އިރު ފުރާނައަށް ވާގޮތް އިނގޭތަ؟

012 months ago

މަރުވުމަށްފަހު މާތް ﷲ އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ފުރާނަ އަނބުރާ ގެންދަވާނެކަން ކީރިތި ޤުރްޢާނުންނާއި ރަސޫލާ صلّى الله عليه وسلّم ގެ ހަދީޘްފުޅުތަކުން ހާމަ ވެގެންދެއެވެ.…

ކާފަ ގައިގަ އެޅުވި ކުނިރަޖާ، ދަރިފުޅު ފޮރުވީ ބައްޕަ މުސްކުޅިވީމާ އަޅުވަން!

01 yr 4 months ago

ބައްޕަ މުސްކުޅިވުމުން ގޯތީގައި ވަކިން ކޮޓަރިއެއް ހަދައި ބައްޕަ ބޭއްވީ އެކޮޓަރީގައެވެ. ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކުޑަ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ގޮސް ބައްޕަގެ ހާލު ބަލައިލައެވެ.…

 < 1 2 3 4 >  Last ›