ދީން

ހުވަފެނުގަ ރަސޫލާ (ﷺ) އަށް ދެންނެވި 2 ސުވާލަށް ދެއްވެވި ދެ ޖަވާބު!

11 yr ago

އަހަރެންނަކީ ޝެއިމާ ސަލާމް ސޫމަރ އެވެ. އަހަރެންނަކީ އެމެރިކާއަށް އުފަން އަންހެނަކީވެ. މިހާރު އަހަރެން ދިރިއުޅެނީ އުތުރު އިރާޤްގައެވެ. އަހަރެނގެ އުމުރުން 10 އަހަރުން…

ހަގީގީ ހާދިސާ: އާދަޔާ ޚިލާފު ނުބައި ވަހެއް ދުވި، މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއްގެ ވާހަކަ

09 months 3 weeks ago

އަހަންނަކީ މަރުވެފައިވާ ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑު ދޮވެ ހިނެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. އެކަމުގައި އަހަންނާއިއެކު އިތުރު ތިން މީހަކުވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.…

މަލާއިކަތް ބޭކަލުން 2 ފަހަރަށް ރެކޯޑް ކުރައްވާ 2 ނަމާދަކީ ކޮބާ؟ - މާތް ﷲ މީސްތަކުންގެ އަމަލުގެ ރިޕޯޓް ދުވާލަކު 2 ފަހަރު ބައްލަވާ!

03 months 4 weeks ago

މީސްތަކުންގެ އަމަލުތައް ލިޔުއްވައި ބަލަހައްޓަވާ މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ކޮންމެ ދުވަހަކު 2 ފަހަރަށް ރެކޯޑް ކުރައްވާ 2 ނަމާދެއް ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން 2 ނަމާދެއް ކަމަށް…

ދިވެހި ޒުވާނުންކޮޅެއް ރަމަޟާން މަހު ކުރި އަޅުކަމުން ގިނަ ބައަކު ލަދުގަންނަވާލައިފި!

03 months, 1 week ago

ރޯދަ މަސް ކައިރިވީމާ އެއްބައަކު އުޅެނީ ސައިކަލް މަރާމާތުކުރުމުގައެވެ. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވުމަށްޓަކައެވެ. އަނެއް ބައަކު އުޅޭނީ ސީރީޒް ބަލާށާއި ގޭމްކުޅެން ގޭގެ ޓީވީގެ…

ވީޑިއޯ: އެތައް ބައެއްގެ މަސައްކަތުންވެސް ކައްވަޅަށް ތިރިނުކުރެވުނު ޤަބުރުގެ ވާހަކަ

110 months 2 weeks ago

އެތައް ބައެއްގެ މަސައްކަތުންވެސް އެ އަންހެން މީހާގެ ޤަބުރު ކައްވަޅަށް ތިރިއެއް ނުކުރެވުނެވެ. ގޮތް ހުސްވެގެން ޝައިޚަކު ގެނެވުނެވެ. ޝައިޚްގެ ބަސްފުޅަށް އެންމެންވެގެން…

ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވަން އެދޭމީހާ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއެއް- މުފްތީ މެންކް

04 months ago

ދުޢާ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޞަދަޤާތެއް ކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.…

ވިހާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެސްފީނާ އިން ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކުރަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެ.

14 weeks ago

ތުއްތު ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ އެސްފީނާގެ މައްސަލަތަކެވެ. އުފަންވާ ވަގުތުގައިވެސް އެސްފީނާގެ އަސަރު ކުރެއެވެ. އުފަންވުމުން "ލޯބިން"…

ނަރަކައިގެ އަޒާބުން ސަލާމަތް ވެވޭނެ ހަ ކަމެއް!

011 months 2 weeks ago

ނަރަކަ ނުވަަތަ ޖަހައްނަމުގެ ވޭންދެނިވި އަލިފާންގަނޑުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ދުުނިޔޭގައި ނުބައި ޢަމަލުކޮށް…

4 އަަހަރުވަންދެން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޖެހެމުން އައި މައްސަލަތައް 3 ހަފްތާއިން އެކުގައި ނައްތައިލެވުނު ބޮޑު ފަންޑިތަ!

04 months, 1 week ago

ޤަސީން ކައިވެނިކުރީ އުމުރުން 27 އަހަރުގައެވެ. ކައިވެންޏަށް 8 އަހަރުވަރުވީތަނާ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ޖެހެމުން އައިސް ކައިވެންޏަށް 12 ވަނަ އަހަރު އަނބިމީހާ އެއް ދުވަހު…

ކެންސަރަކީ އޭނާއަށް ދެއްވި ނިޢުމަތެއް ކަމުގައި ބުނި އަލީ ބަނާތުގެ ވާހަކަ

03 months 3 weeks ago

އަލީ ބަނާތުއަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީއަށް އުފަން މުސްލިމެކެވެ. ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އައި އަލީ ގެ ޙަޔާތް އެއްކޮށް ބަދަލުވީ، އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި…

މައްކާއަށް އެރި ވެލީގެ ތޫފާނަކަށްފަހު ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުގައި ހުރި ސިއްރު ދޮރުކޮޅެއް ހާމަވެއްޖެ

22 weeks 6 days ago

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުމަހަކީ މައްކާގައި ވަރަށް ގިނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިނގި ދުވަސްތަކެކެވެ.

އެގޮތުން ފަހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް…

ތިބާ ނުކުރާ ފާފަތައް ތިބާގެ ފަތުގައި ލިޔެވޭކަން އެނގޭތަ؟

08 months 4 weeks ago

ތިބާ ނުކުރާ ފާފަތައް ތިބާގެ ފަތުގައި ލިޔެވޭކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެފާފަތަކުގެ ބުރަ އުފުލަން ތިބާއަށް ޖެހޭނެކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ތިބާގެ ފަތް ހިސާބު…

40 އަހަރުވަންދެން ފާފަ ކުރުމުން އަޒާބެއް ނުދެއްވަވާތީ ސުވާލު ކުރިމީހާއަށް ލިބުނު ޖަވާބު - އެންމެންނަށް ޢިބްރަތެއް!

04 months 2 weeks ago

އޭނާއަކީ އެއްވެސް ބިރުވެތިކަމެއް ނެތި ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފާފައެއް ކުރަމުންދިއަ މީހެކެވެ. އެގޮތުގައި 40 އަހަރު އޭނާ ހޭދަކުރިފަހުން އެއް ދުވަހު ހިތަށް އެރިއެވެ.…

ދަރަންޏަކީ ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުރަސް: ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް

02 yrs 2 months ago

ދަރަންޏަކީ ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުރަސް ކަމަށާއި އަދި އެންމެ ދިނާރެއްގެ ދަރަންޏާއި ހުރެ ވެސް ސުވަރުގެ ވަނުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަން ކައު އިތުރު ރަސޫލާގެ…

ޝަވީއަށް ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާނެ މަގު ފެނުނު ހުވަފެން - އެންމެންނަށްވެސް ޢިބްރަތެއް!

04 weeks, 1 day ago

ޝަވީއަކީ 30 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ކިޔަވައިގެން ހުރި ޒުވާނެކެވެ. ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއްވެސް ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. މުސްލިމެކެވެ.…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›