ރިޕޯޓް

ރޯދަވީއްލާ ޕާޓީތަކުގެ ސަބަބުން ރޯދައިގެ ރޫޙު ގެއްލޭ!

02 yrs 3 months ago

ޖަމާއަތުގައި މަޣްރިބް ނަމާދުކުރުން ދޫކޮށް ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ޕާޓީތައް ބޭއްވުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ޢާންމު ވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.…

ކާނަލް ނާޒިމާ ޝައިޚް އިމްރާން ބަންދުގަ, އަދީބް ކޮންތާކު؟

02 yrs 3 months ago

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް (ރޓ) މުޙައްމަދު ނާޒިމް އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ތިއްބެވީ ބަންދުގައެވެ. އެދެބޭފުޅުން ބަންދުކުރުވި…

އިމްޕޯޓްކުރާ ޑްރައިވަރުންގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އިމްޕޯޓަރަށް ބަދަލުދޭން ނުޖެހެނީ ކީއްވެ؟

02 yrs 3 months ago

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ޑްރައިވަރުންގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށާއި މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ ޑްރައިވަރަކު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އިމްޕޯޓަރަށް ބަދަލު ދޭން ނުޖެހުމުގެ…

ރަމަޟާން މަހު މުހިންމީ ގިނަ ކާތަކެއްޗެއް ނޫން، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ތަކެތި

02 yrs 3 months ago

ޞިއްޙީ ގޮތުން ފައިދާކުރާނެ ކެއުމާއިބެހޭ ސައުދީ މާހިރެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހީމް މުޚްތާރު ބުނަނީ ރޯދަ މަހުގެ ކެއުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ…

ލޯކަލް މާރުކޭޓް- ބަންގާޅު މާރުކޭޓަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

02 yrs 3 months ago

ލޯކަލް މާރކެޓް ކިޔަނީ އެޤައުމެއްގައި އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ މާރުކޭޓަކަށްވުމުންނެވެ، އަދި ލޯކަލް މާރކެޓުގައި ޢާންމުކޮށް ވިޔަފާރިކުރަން ތިބެނީ އެ ޤައުމެއްގެ…

ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްސަލަ: ދަރިންގެ ބައްޕަ އެނގުމުން އަވަހަށް ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމާ!

02 yrs 3 months ago

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް (ރޓ) މުޙައްމަދު ނާޒިމުގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވަންޖެހުނީ ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި ކުއްލިއަކަށް "ވިހޭ" "ދަރިންތަކުގެ"…

ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްސަލަ: ދަރިންގެ ބައްޕަ އެނގުމުން އަވަހަށް ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމާ!

02 yrs 3 months ago

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް (ރޓ) މުޙައްމަދު ނާޒިމުގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވަންޖެހުނީ ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި ކުއްލިއަކަށް "ވިހޭ" "ދަރިންތަކުގެ"…

ދިވެހިރާޖޭގައި ލޯކަލް މެރިޓައިމް ޓްރެއިނިންގ ދޭ އިންސްޓިޓިއުޓް ތައް އެޕްރޫވް ކުރަން ފަށަނީ

02 yrs 2 months ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާވެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ވެސް އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ގިނަވެ ފަހަކަށް…

2 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހުކުރަށް ގެންގޮސް ދެމެންދެން ރޮއްވައިފި

02 yrs 2 months ago

2 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހުކުރަށް ގެންގޮސް ދެމިގެން ވެށްޓެންދެން ރޮއްވައިފިއެވެ.

"ރޮއްވީއެއް ނޫނެވެ. ރޮވުނީއެވެ. ނޫނެކެވެ. ރޮވުނީއެއް ނޫނެވެ. ރޮއްވީއެވެ." މި ބަހުސް…

ސިޔާސީ ފިކުރާ އެއްގޮތަށް ދީނުގެ ހުކުމް ބަދަލުކުރާނަމަ ދީނަކީ ކޮބާ!

02 yrs 2 months ago

ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ފެންނަމުން އަންނަ އެއް ސިފައަކީ ސިޔާސީ ފިކުރާ އެއްގޮތަށް ދީނުގެ ހުކުމްތައް ވެސް ބަދަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަނެވެ. އެކަމަކީ ކިތަންމެ…

ގޯޅިއަށް ވަދެވުމަކީ ގޯޅީގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންގެ ހައްޤެއް

02 yrs 2 months ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯ އިން ފެންނަނީ މ. ހަނދުވަރީހިނގުމުގައި އެމްއެންއެސްއެލް ނިޔުޕްލާޒާ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ އެއްކޮޅު ބެދިފައިވާ ގޯޅިއެވެ.

އެގޯޅީގައި ބުރިބުރިއަށް…

ދަރިން މަގުމަތިކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ޝައިޚް އަޙްމަދު ފަހުމީ ދީދީ

02 yrs 2 months ago

ދަރިންގެ ކިބައިން ހިތް ހަމަނުޖެހޭ ކަންކަން ފެނުނު ނަމަވެސް ދަރިން މަގުމަތިކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ޝައިޚް އަޙްމަދު ފަހުމީ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޚް…

ޑރ.އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ޙަޤީޤަތް ހޯދަން އެންމެންވެސް ބޭނުން

02 yrs 2 months ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްހޯދަން އެންމެންވެސް…

މުސްލިމުން މެރިދާނެ, ނަމާދުކުރުމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ! އިމާމުން ހުހެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ!

02 yrs, 1 month ago

ބަޑިޖަހައިގެންނާއި އެހެން ވެސް ގޮތްގޮތުން މުސްލިމުން މެރިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ނަމާދުކުރުމެއް ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުން އިމާމުން ހުހެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ބަލައި ނުގަތުން

02 yrs, 1 month ago

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާކޮށް ދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަޙްމަދު ވަނީ ރޭ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މިނިސްޓަރު އަޒްލީން…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›