ރިޕޯޓް

ފާނަބަސަންދު: ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ބައްޔެއް

01 yr 6 months ago

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު H1N1 ފެތުރެމުންދާ އިރު، ފާނަބަސަންދަކީވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް…

ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ބޯޑުތަކަށް ބޭނުންވަނީ އަންހެނުން.

01 yr 6 months ago

ލިޔުނީ: އޭއެމް

ޒަމާނުއްސުރެ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ އަންހެންވެރިންނަކީ ދަރިންބެލުމާއި ފިރިމީހާގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމާއި ގޭތެރޭގެ…

ނިދުމުގަ މައްސަލަ އެބަހުރިތަ؟ ވަރަށް ފަސޭހައިން ރަނގަޅުކޮށްލެވިދާނެ 5 ކަމެއް.

01 yr 7 months ago

ނިދަން އުނދަގޫވެ ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ވަރަށް ޢާންމުކަމެކެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް ނިދުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވަނީ ފިކުރުބޮޑުވުމުންނެވެ. ކަންކަމާއިމެދު…

ނައުމާގެ ހިނިތުންވުން، އަނބުރާ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމާތޯ؟

41 yr, 1 month ago

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރިހިވެލި ނައުމާ މުޙައްމަދު (18އ.) އަކީ ރަޙްމަތްތެރި، ހިތްހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ ޒުވާނެކެވެ. ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ވެސް އެހާމެ ލޯބިކުރާ ނައުމާ އަކީ، ރަށުގައި…

މައިންބަފައިންގެ ލޯތްބަށް އަބަދުމެ އެދެމުން ދިޔަ، ނަމަވެސް ލޯމަރާލަން ޖެހުނީ އެލޯބި ނުލިބި

01 yr 4 months ago

މިއީ ރަޝިއާ ގެ ކުޑަކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން އެންމެ ހަތް އަހަރުގެ އިވާން ގެ ވާހަކައެވެ.

އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން އިވާން ވެސް ބޭނުންވީ އެންމެން…

ދޯނި އަޑިއަށް ދިއުމުން ކަނޑުގަ 4 ގަޑިއިރު ފެތީ ﷲ ގެ ރަޙްމަތަށް އެދެމުން- ބިރުގަންނާކަށް ނޭނގުނު: އިބްރާހީމް ހަސަން

01 yr 3 months ago

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ ދަނގެއްޗަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އަޑިއަށް ދިއަ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް އަދި ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ހަސަން ބުނީ ދޯނި އަޑިއަށް ދިއުމުން…

އަނބިމީހާގެ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ޙުސެއިން ވެގެން ހުރީ ދަރިންނަށްޓަކައި، އެކަމަކު އެދަރިންވެސް އޭނާއަށް ދިނީ އަނިޔާ!

109 months 2 weeks ago

މައިންބަފައިންނަކީ ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ވެސް އެންމެ މުހިންމު ދެމީހުން ކަމުގައިވުމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް މައިންނަށް ބޮޑަށް ކަމޭ ހިތައި،…

ހިތްވަރުގަދަ، އެހާމެ ހީވާގި ނިސާލް.. މިވަގުތު އެދެނީ ކިޑްނީ އަކަށް!

01 yr ago

އުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގެ އިބްރާހިމް ނިސާލް އަކީ، މަންމަ އެއްގެ ހުރި ފަސް ދަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅެވެ. ނިސާލް ގެ އުމުރުން އަށް އަހަރުގައި، މައިންބަފައިން…

ކިޔަވާ ދޭން ފެށީ، ވަރަށް ޅައުމުރުގައި، އެއީ ހަމަ ކިޔަވާދޭ ހިތުން- ސާޖިދު

31 yr ago

ތަޢުލީމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކޮންމެ ދާއިރާ އެއްގެވެސް ފެށުމެވެ. ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބެލި ކަމުގައި ވިޔަސް، އެދާއިރާއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިފައިވަނީ އުނގެނުމުންނެވެ.…

ދުވާމީހުންނަށް ރަސްފަންނުގައި އަޅައިދިން ޓްރެކް ޖޯޑުޖޯޑަށް ތުންގުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ފުރާލަނީ...

11 yr 3 months ago

އަދުގެ ސަރުކާރުން ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކޮށްދީފައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދުވެ، ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ދުވަން ޚާއްޞަ ޓްރެކެއް އަޅައިދިނުމަކީ…

އަންހެނުންގެ މިސިފަތަށް ފިރިހެނުންނަށް ކަމަކު ނުދޭ!

01 yr 4 months ago

ގިނަ ފިރިހެނުން ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުންނަށް އަންހެނުންގެ ގިނަ ކަންތައްތައް ވިސްނެން އުނދަގޫ ވެއެވެ.

އަންހެނުން ކަންތައްތަކާއި ވިސްނާ ގޮތާއި، ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ…

އެއާޕޯޓާހެދި ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ފިޔޯރީ ގަދަހިފުމަކަށް

01 yr 12 months ago

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރިއާއި ދިގުލާބަދުއާ ދެމެދު އެއޮތް ފިޔޯރީ ކަނޑުގެ ރާޅު މަތީގައި އެކުވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ފިޔޯރިއާއި ފަރެސްމާތޮޑާގެ މަސްވެރިން…

ރާއްޖޭގަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ބަލައި ނުގަތުން

02 yrs, 1 month ago

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާކޮށް ދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަޙްމަދު ވަނީ ރޭ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މިނިސްޓަރު އަޒްލީން…

ޤައުމިއްޔަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ފިސާރި ވަރުގަދައަށް ބިންވަޅު ނެގިފައި އޮންނަންވާނެ އެއްޗެއް

02 yrs 9 months agoޤައުމިއްޔަތަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް އެޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ފިސާރި ވަރުގަދައަށް ބިންވަޅުނެގިފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ޤައުމިއްޔަތާއެކު…

ފޮޓޯ ނަގައިގެން ލިބޭ ފައިސާގައި ނުޖެހި ބޭނުންވަނީ މީހުންނަށް އެހީވާން- ޔޫޝާއު

03 months 2 weeks ago

ފައިސާ އާއި ތަނަވަސްކަން ލިބުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް ހަމައެކަނި ދުނިޔެވީ ޙަޔާތާއިމެދު އެކަނި ވިސްނޭ ކަމެކެވެ.

ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުންތަކަށާއި އަމިއްލަ ތަނަވަސްކަމަށް…

 < 1 2 3 4 >  Last ›