ރިޕޯޓް

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލް ވެފައިވާ މަރިޔަމްދިޔެ އަށް އަވަސް އެހީ ބޭނުންވޭ

07 months, 1 week ago

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ރިވަރިން، އުމުރުން 58 އަހަރުގެ މަރިޔަމްދިޔެ އަކީ، އޭނާގެ ސިއްޙަތު ރަނގަޅަށް ހުރިއިރު ނުހަނު ހީވާގި މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރީ ދަރިންނަށް ވެސް…

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމަށް ދެކޮޅުހަދާމީހުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އިއްސެގެ މަރުގެ ދިޔަ ދޭންވީނު!

01 yr 3 months ago

އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމާއަތްތަކަކީ އެއްކޮޅު ޓިކެޓެއްގައި ދަތުރުކުރާ ޖަމިއްޔާ ތަކެކެވެ. އެމީހުންގެ އަތްމަތީގައާއި…

މިކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޭޕްކޮށް، ގަޔަށް އެސިޑް ޖަހާ މަރާލީ ކޮންކުށެއް އޮވެގެން؟

11 yr 3 months ago

ބިހާރްގެ މަދުބާނީ ގައި އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ނޭންސީ ޖާ ރަޙުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮތީ، އެކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް ގަޔަށް އެސިޑްވެސް ޖަހާފައެވެ.

ނޭންސީ ޖާ ގެ…

ޑީއާރުޕީއަށް ސޮއިކުރުމުން ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ޖައްވަށް ނޭވާ ނުލެވުނު ދުވަސް ދިވެހިން ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަހުރި!

11 yr 7 months ago

"ޕާޓީތަކަށް ވަނުމަކީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެއް" ކަމަށް އެބަ ބުނެއެވެ. އެއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެކެވެ. އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނީވެސް ހަމައެގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ…

ދިވެހިރާއްޖެ ޖީއެމްއާރަށް އަޅުވެތި ކުރުވުމަކީ ކުރި ކުށެއް ނޫންތަ؟

01 yr 7 months ago

ކުށްކުރުމާއި ކުށް ނުކުރުމަކީ އެމީހަކު ބޭނުން މިންގަނަޑަކުން މިނައި އަދި ކިރައި ހެދިދާނެ ކަމެކެވެ. ކުށްކުރި މީހާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް މިނެކިރައި ހެދި ނަމަވެސް އެކަންކަން…

ދިވެހި ބަސް: ޖިންސާއި ޖީންސް

02 yrs 11 months ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއަކީ ސީޝަލް މީޑިއާ އިން ފެނުނު ފޮޓޯއެކެވެ. އަންހެން ޖިންސް މާބޮޑަށް އަގުހެޔޮވީއެވެ. ކިހައި ވަރަކަށް ކަމެއް ވެސް ނުއެނގެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ދެ ޖިންސުގެ…

މައެއްގެ ގޮތުގަ މުސްކުޅި އަންހެނަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުން ތަނަވަސްކަން ލިބުނު މީހެއްގެ ވާހަކަ..

01 yr 4 months ago

އަހްމަދުގެ އުމުރުން 10 އަަހަރުގައި އޭނާގެ މަންމަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެހެންކަމަމާއިއެކުވެސް އަހްމަދުގެ އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަމުން އައި އެއްކަމަކީ އޭނާގެ މަންމައަށް އެއްވެސް…

އިސްލާމްދީނުގައި ހަތަރު އަނބިން ހުއްދަވަނީ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން

01 yr 4 months ago

އިސްލާމްދީނުގައި ހަތަރު އަނބިން ހުއްދަކަމަށް އޮތުމުން، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ އެހުއްދަވާ ސަބަބާއި ހާލަތްތަށް އޮޅިފައެވެ.

މުސްލިމް ނޫން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް…

މިޖިހާދަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

02 yrs 8 months ago

މައިމީހާގެ ފުރަތަމަ ކަންބޮޑުވުމަކީ ދަރިފުޅު "ޖިހާދަށް" ފުރައިގެން ދިއުމުން އުފެދުނު ކަންބޮޑުވުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބުނެވެސް ނުލައި ފުރައިގެން ދިއުމުން އުފެދުނު ކަންބޮޑުވުމެވެ.…

85 އަހަރު އެކުގައި އުޅުނު ދެމަފިރިއަކު އެކުގައި މަރުވެއްޖެ

03 yrs 2 months ago

އުމުރުން 8 އަހަރުގައި ރައްޓެހިވެ، އެކުގައި 85 އަހަރު ހޭދަކުރި ދެމަފިރިން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކު ކައިރީގައި އެއްއެނދުގައި އޮވެ، މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ކުނިވަމުންދާ މާލެ ކުނިން ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ 2 މިނިސްޓަރުންގެ އައިނާ ކާރުގެ ބިއްލޫރީގެ ކަޅުކަން ގަދަކަމުން؟

03 months 2 weeks ago

ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރެމުންދަނީއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނަނީ ބަލިތައް ޖެހިގެން ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު މަގުތައް މިފެންނަނީ ކުނިބުނިން…

ފަރުކޮއި ޕްރޮގްރާމް - ބައެއް ދަރިވަރުން އެންމެ އަގު ބޮޑު ރިޒޯޓުތަކަށް - އެހެން ކުދިން ރަސްފަންނަށް.

34 months 2 weeks ago

"ފަރުކޮޅު މާމިލި ދައިތަ"ގެ ވާހަކަ ފަދައިން މިހާރު އެންމެ ަމަޝްހޫރު އެއް ވާހަކައަކީ ފަރުކޮއި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރިޒޯޓުތަކަށް ބައެއް ކުދިން…

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ތަފާތު ކުރުންތައް ވަރަށް ބޮޑު- ބެލެނިވެރިއެއް

16 months 3 weeks ago

ސްކޫލްތަކުގައި އެއްކުއްޖަކު އަނެއް ކުއްޖަކާ ތަފާތު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިން އެސްކޫލަކާއިމެދު ޖައްސާ މައްސަލަތަކެކެވެ. އެކިއެކި…

ކީރިތި ޤްރްއާން ހިމާޔަތް ނުކޮށް އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރެވޭނެތަ؟

08 months 3 weeks ago

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަ ނުދިނުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއަޑު ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުން އަބަދުވެސް ދަނީ އިވެމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ޙިމާޔަތްކޮށް…

ދާލު އެއާޕޯޓް: ފުރިހަމަ ކަމުގަ ނަމުނާ އެއާޕޯޓެއް!

110 months, 1 week ago

ދާލު އެއަރޕޯޓް ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ދާލު އެއާޕޯޓް މިހާރުވަނީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެއާޕޯޓުގައި…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›