ރިޕޯޓް

މާތްﷲ ގެ ނިންމުމަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވި ކެތްތެރި މައެއްގެ ވާހަކަ

02 weeks 4 days ago

މިއީ ސައުދީ އަރަބިއާ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ކާޑިއޮލޮޖީ ގެ ޑޮކްޓަރެއް ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކައެއްގެ ތަރުޖަމާ އެކެވެ.

"އެއީ އުމުރުން ދޮޅު އަހަރުގެ ތުއްތު…

ހިތްވަރުގަދަ، އެހާމެ ހީވާގި ނިސާލް.. މިވަގުތު އެދެނީ ކިޑްނީ އަކަށް!

03 weeks ago

އުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގެ އިބްރާހިމް ނިސާލް އަކީ، މަންމަ އެއްގެ ހުރި ފަސް ދަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅެވެ. ނިސާލް ގެ އުމުރުން އަށް އަހަރުގައި، މައިންބަފައިން…

"ބްރޯކަން ހާޓް ސީންޑްރޯމް" އަކި ޙަޤީޤީ ބައްޔެއް، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޖެހިދާނެ ބައްޔެއް

03 weeks 3 days ago

ކަންކަމާއި އިންސާނާ މާބޮޑަށް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީއަތުގައިވާ ކަމެކެވެ. ހުރިހާ ފިކުރުތަކާއި އަބަދުމެ ދުރުނުވެވުމުން، ފިކުރުތައް ބޮޑުވެ "ބްރޯކަން…

ޙައްޖަށް ދާން އެއްކުރި ފައިސާކޮޅު ބަލިމީހެއްގެ ފަރުވާއަށް ހަދިޔާކުރުމުން، މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ހިލޭ ޙައްޖުދަތުރެއް ލިބުނު ޑޮކްޓަރު

13 weeks 3 days ago

ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ޤައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށްޓަކައި ދެފިރިހެނުން އެއާޕޯޓުގައި އެމީހުންގެ ފްލައިޓުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން…

ކުރީގެ ބައިވެރިޔާއާއި މާގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މޮޔަކަމެއް

03 weeks 3 days ago

ކުރީގެ ބައިވެރިޔާއާއި ވާހަކަ ދައްކާ ގުޅުން ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެއްބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ އެވަރު ކަމެއް ނޫނެވެ.…

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެވުނީ، ހެއްދެވި ފަރާތަށް ބިރުވެތި ވެވުމުން

03 weeks 5 days ago

މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ، އެބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި މީހަކަށް އޭގެ ވަބާއިން ފަސޭހައިން ސަލާމަތް ވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބުލު ކުރެއެވެ. އޭގެން އެކުރާ މަސްތެއްގެ…

ކިޔަވާ ދޭން ފެށީ، ވަރަށް ޅައުމުރުގައި، އެއީ ހަމަ ކިޔަވާދޭ ހިތުން- ސާޖިދު

33 weeks 6 days ago

ތަޢުލީމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކޮންމެ ދާއިރާ އެއްގެވެސް ފެށުމެވެ. ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބެލި ކަމުގައި ވިޔަސް، އެދާއިރާއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިފައިވަނީ އުނގެނުމުންނެވެ.…

އަނބިން މިކަންކަން ނުބުންޏަސް، ފިރިންނަށް މިކަންކަން އެނގުން ރަނގަޅު

43 weeks 6 days ago

ގިނަ އަނބިންނަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ، ދިރިއުޅުމުގައި އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެމީހުންގެ ފިރިންނަށް އަމިއްލައަށް ނޭނގުމެވެ. ބައެއް އަނބިން…

ޙައްޖާއި އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް، ބައެއް މުސްލިމުން ކުރި އާދަޔާ ޚިލާފު ދަތުރުތައް

03 weeks 6 days ago

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުސްލިމުން ވައިގެމަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން އަދި ފައިގެމަގުން ވެސް ވަނީ މައްކާގެ މާތް…

އަނބިމީހާ ފޮރުވުމަށްޓަކާ މޫނުބުރުގާއަޅުވަން އިސްލާމްވި މީހާ ޤްރްއާނުގެ އިލްމުން އެންމެ ކުރިއަށް!

04 weeks ago

ފުރާވަރަށް އަރައި ކައިވެނި ކުރާ އުމުރަށް އެޅިގެންދިއައިރު އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވުނީ އަނބިމީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ސިފަތަކަށެވެ. އަނބިމީހާ…

ނަފްސާނީ ބަލި ހުރިކަން ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދެނެގަނެވޭނެތަ؟

04 weeks ago

ގިނަ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މީހެއްގެ ގައިގާ ނަފްސާނީ ބަލި ނުވަތަ "ޑިޕްރެޝަން" ހުރި މީހެއްކަން ދެނެނުގަނެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ، އެބަލި ހުރިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް…

ދެވަނަ އަނތްބެއް ލިބުމުން ދޮށީ އަނތްބާއިމެދު ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވުނު

01 month ago

އަހަރެން އަހަރެންގެ ދޮށީ އަނތްބާއި ވެސް ކައިވެނި ކުރީ ލޯބިންނެވެ. އޭނާއަކީ ގެވެހި، އަދި އެހާމެ ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކާއި ދިމާލަށް ދުވަހަކުވެސް އެއްޗެއް…

ނައުމާގެ ހިނިތުންވުން، އަނބުރާ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމާތޯ؟

41 month ago

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރިހިވެލި ނައުމާ މުޙައްމަދު (18އ.) އަކީ ރަޙްމަތްތެރި، ހިތްހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ ޒުވާނެކެވެ. ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ވެސް އެހާމެ ލޯބިކުރާ ނައުމާ އަކީ، ރަށުގައި…

ހުރިހާ ނުބައިކަމެއް ކުރަމުންދިއަ މީހެއްގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި އިންޒާރުގެ އާޔަތް

01 month, 1 week ago

އަލްފުދައިލް ބިން އިޔާދަކީ ޝަހާދަތް ކިޔާ އިސްލާމެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނަމާދެއް ނުކުރެއެވެ. ހުރިހާ ނުބައިކަމެއް ކުރެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަވަށުގެ އެއްވެސް މީހަކު…

ބިރުގަންނަންޖެހޭ ނަތީޖާއެއް- މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ 50% އަންހެންކުދިން ތިބީ ސައިބަރބުލީ ކުރުމުގަ ތާށިވެފަ!

01 month, 1 week ago

ކުޑަކުދިން ފޯނު ގެންގުޅޭ ނިސްބަތަށް ބަލައިފިނަމަ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަނައެއް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު ފޯނުގެ ސަބަބުން މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ލަދުގަންނަން ޖެހިދާނެކަން…

 1 2 3 >  Last ›