ރިޕޯޓް

ޢީދު ދުވަހުގެ އަދަބުތައް

01 day 16 hours ago

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަލްވާދާއު ކީއެވެ. މި މަތިވެރި މައްސަރުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ހާމުސްލިމުން މި ކުރިމަތިލަނީ ފިތުރު…

މަގުމައްޗަށް ކުޅުޖެހުން: ބޮޑު ޢަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްގެންވެސް ހުއްޓުވަންވެއްޖެކަމެއް...

01 day 18 hours ago

މަގުމައްޗަށް ކުޅު ޖެހުމަކީ ތަހުޒީބުވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ވަރަށް "ނާތަހުޒީބު" ކަމެކެވެ.

ފަހަރެއްގައި މީހަކަށް ނޭނގިގެން ކުޅެއް ޖެހިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު…

ރާއްޖޭގަ ރަސޫލާ (ޞޢވ) އަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޒޯނުން ބޭރުގައި ޕާކުކުރުމަށްވުރެ ކުޑަކަމެއް!

02 days 12 hours ago

ސައިތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއް ކަމަށް ދައުވާ ކުރަމުން އަންނަ މި ދިވެހިރާޖޭގައި މިއުންމަތުގެ ނަބިއްޔާ، އެބޭކަލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަބައަވެ އެބޭކަލެއްގެ ސުންނަތުގައި…

މުޅި ޙަޔާތް ބަދަލުވީ ދިން އެންމެ ކަރުދާސްކޮޅެއްގެ ސަބަބުން

03 days 16 hours ago

ގެދޮރު ނެތި މަގުމަތީގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން 35 އަހަރު ހޭދަކުރީ ރީތި ޅެންތަކާއި ވާހަކަތައް ލިޔުމުގައެވެ. ނަމަވެސް…

އިސްލާމީ ހަމަތައް ހިމެނިގެންވާ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް...

04 days 14 hours ago

މިއީ ސައުދީ ދެމަފިރިއެއްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމީ އަޤީދާގެ މަތިން މިދެމަފިރިން ކައިވެނިިކޮށް ލޯބި ދެމެހެއްޓީ، ވަރަށް ވެސް ރިވެތި ހަމަތަކެއްގެ މަތިންނެވެ.

އިނގިރޭސި ޓެރަރިސްޓުން ކިތަންމެ ބޭނުންވި ނަމަވެސް ހުރިހާ މުސްލިމުންނެއް ނުމެރޭނެ- މޮޔަ ނުވޭ!

06 days 5 hours ago

ލަންޑަންގެ މިސްކިތް ކައިރިން ވޭނެއްގައި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް އެކަން ކުރުމުގެ ކުރިން އަޑުގަދަކޮށް ބުނި ކަމަށްވަނީ "އަހަރެން ހުރިހާ މުސްލިމުން މަރާނަން"…

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމަށް ދެކޮޅުހަދާމީހުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އިއްސެގެ މަރުގެ ދިޔަ ދޭންވީނު!

06 days 13 hours ago

އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމާއަތްތަކަކީ އެއްކޮޅު ޓިކެޓެއްގައި ދަތުރުކުރާ ޖަމިއްޔާ ތަކެކެވެ. އެމީހުންގެ އަތްމަތީގައާއި…

ކައިވެންޏަށްފަހު ލޯބި ފަނޑުވެ، ގެއްލެނީ ކީއްވެ؟

06 days 13 hours ago

ކައިވެންޏެއްގެ ކުރީކޮޅު ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައިވެސް ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެމިހުރެއެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ވިސްނޭނީ ތިމާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާއި ދޭތެރޭއެވެ.…

ރާއްޖޭގަ ބަންގާޅީން ގިނަވުމަށްވުރެ ބޮޑު ޤައުމީ ނުރައްކަލެއް ނެތް!

01 week ago

ރާއްޖޭގައި ވަގަށާއި އަގަށް އުޅޭ ބަންގާޅީންތަކުގެ އަދަދު ގިނަވުމަށްވުރެ ބޮޑު ޤައުމީ ނުރައްކަލެއް ނެތެވެ. އެކަން ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ރެކޯޑްތަކުން އެހެރީ ހާމަވާށެވެ.…

ދުވާމީހުންނަށް ރަސްފަންނުގައި އަޅައިދިން ޓްރެކް ޖޯޑުޖޯޑަށް ތުންގުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ފުރާލަނީ...

11 week, 1 day ago

އަދުގެ ސަރުކާރުން ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކޮށްދީފައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދުވެ، ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ދުވަން ޚާއްޞަ ޓްރެކެއް އަޅައިދިނުމަކީ…

ޢާއިލީ އިޙްޔާ ފޯރަމުން ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގަ ވަކާލާތުކުރާ ބޮޑުން ނުފެނުމުން ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވޭ!

01 week 3 days ago

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްތަކުގެތެރޭގައި ހިމަނައިގެން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިއަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް…

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ވެދުމާއެކު ޖަހާ އާދޭހުގެ ސަލާން!- ހެޔޮ ނުވާނެ ކަރަންޓު ކޮޅަށް ތިހެން ނުހަދާ!

01 week 3 days ago

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ރައްޔިތުން މިއަދު މިވަނީ އާދޭހުގެ ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ޖެހިފައެވެ. ދޮލަނގަކަށް ދެފައިލައި ދޮވެދޭންވެސް ޖެހިފައެވެ. އަދި އެނޫން ކަމެއް…

ފިރިހެނުންގެ މިސިފަތައް އަންހެނުންނަށް ކަމަކު ނުދޭ!

01 week 3 days ago

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ސަރވޭ އެއް ހަދާފައިވާނީ ބައެއް އަންހެނުންގެ ކިބާގައި ހުންނަ ފިރިހެނުންނަށް ކަމުނުދާ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

އެގޮތުން…

ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ދުރުވެ، ސްމާޓް ފޯނުވެސް ގެންގުޅުން ހުއްޓާލީ ރަނގަޅަށް ކިޔަވަން

01 week 6 days ago

ޕަންޗްކުލާ ގެ ސަރްވޭޝް މެހެތާނީ ވަނީ އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިއައިޓީ) ގެ ޖޮއިންޓް އެންޓްރަންސް އެގްޒޭމް (ޖޭއީއީ) އިން މަތީ ސަނަދު ހޯދާފައެވެ.…

ސަޖިދައިގާ އޮއްވާ އަވަހާރަވި އިމާމެއްގެ ވާހަކަ

02 weeks, 1 day ago

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިމާމެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅުނީ މެލްބޯންގެ ސަބަރބް އެއްގައެވެ. އިމާމުކަން ކޮށްދެއްވީ ވެސް އެތަނުގެ މިސްކިތެއްގައެވެ.

އެއިމާމަކީ ވަރަށްވެސް…

 1 2 3 >  Last ›