ރިޕޯޓް

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގަ އުފެދޭ ބައެއް ސުވާލު އެބަހުރި!

222 hours 57 mins ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ޙުކުމް ނެރުނީ އިންޑިއާއިން ރިޝްވަތުދީގެން ކަމަށްބުނާނަމަ އުފެދޭ ބައެއް ސުވާލުތައް އެބަހުއްޓެވެ.…

ރާއްޖޭގެ މިސްރާބު: ޤާނޫނުގަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލިޔެފަ ނެތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވޭނެ!

03 days 23 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ހިނގައި ދިއަ ކަންކަމަށް ބަލައި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން މިހާރު ދަތުރުކުރަމުން މިދާ މިސްރާބަށް ބަލައިފިނަމަ އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް…

ޤަރާރަށް ވޯޓު ނުދޭނީ ޣައްދާރުން ކަަމަށްވާނަމަ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ވަނުމަށް ހުރަސްއެޅީ ކޮން ބައެއް؟

06 days ago

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ޙާލަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއުލާނު ކުރެއްވި ޤަރާރަށް ވޯޓު ނުދޭ، ނުވަތަ މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވި އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަކީ ޣައްދާރުން…

ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ސަރުކާރުން މައްސަލައެއް ވެއްދުމުން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަމުރު ނެރެދިނުން - ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވޭ!

06 days 17 hours ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މައްސަލައެއް ވެއްދުމުން ދުވަހުން ދުވަހަށް އެކަމަކާއި ގުޅޭ އަމުރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެދޭކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައަކު…

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދަމަހައްޓަން އެއްވެސް މެންބަރަކު ތާއީދުކޮށްފާނެތަ؟

11 week ago

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ އަދި ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް…

"ގޭގަ އޮތް ނަމަ ތިހެނެއް ނުވީސް..." ކަމެއް ދިމާވުމުން ކޮންމެ އަންހެނަކާ ދިމާލަށްވެސް މިހެން ބުނޭ.

01 week ago

މިއީ އާކަމެއް ނޫނެވެ. އަންހެނަކަށް ކަމެއް ދިމާވުމުން، އެކަން އޭނާ ހާމަ ކުރުމުން އެކި މީހުންގެ ފަރާތުން އެކި ކަހަލަ ރައްދު އޭނާއަށް ލިބެއެވެ.

އެއްބަޔަކު އޭނާގެ…

ޚުޝާމަދުކުރުމަށާއި މީސްތަކުންގެ ތައުރީފަށް އެދުމަކީ ޝިރުކުގެ އަމަލެއް

01 week ago

ޚުޝާމަދު ކުރުމަށާއި މީސްތަކުންގެ ތައުރީފަށް އެދުމަކީ އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރުމަކީ ޝިރުކުގެ އަމަލެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް ދީނީ އިލްމުވެރިންވެސް ގެންދަވަނީ…

ދެއްވާފައިވާ އިއްޒަތުން ރައީސް މައުމޫން ޖަލުގަ ބާއްވަން ހިތްޕުޅު ހަމަ ޖެއްސޭނެބާ!

01 week 2 days ago

ރައީސް މައުމޫނަކީ 30 އަހަރުވަންދެން ޤައުމުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އެއިރު އަމަލުކުރަމުން އައި ޤާނޫނު އަސާސީ އޮތް ގޮތުން އެ މުއްދަތުގައި…

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލް ވެފައިވާ މަރިޔަމްދިޔެ އަށް އަވަސް އެހީ ބޭނުންވޭ

01 week 5 days ago

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ރިވަރިން، އުމުރުން 58 އަހަރުގެ މަރިޔަމްދިޔެ އަކީ، އޭނާގެ ސިއްޙަތު ރަނގަޅަށް ހުރިއިރު ނުހަނު ހީވާގި މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރީ ދަރިންނަށް ވެސް…

ރާއްޖޭގެ ފިތުނަ އުފެދެނީ ޔޯލަ ވާހަކަތަކަކުންނޫން- ހަޤީޤީ ވާހަކަތަކަށް ފަސްއަޅައި ފޮރުވާތީ!

02 weeks, 1 day ago

ރާއްޖޭގައި ފިތުނަ އުފެދި އިތުރުވެ މުޅި ޤައުމުގައި ފިތުނައިގެ އަލިފާން ރޯވެ ހުޅުފަޅައި އަނދަމުން މިދަނީ ޔޯލަ ވާހަކަތަކަކުން ނޫނެވެ. ހަޤީޤީ ވާހަކަތަކަށް ފަސް އަޅައި…

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު- މިސަރުކާރު ހިތް ހަމަނުޖެހިގެން ވަކިކުރި ދެވަނަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު!

02 weeks 2 days ago

މިމަހުގެ 5 ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މަޤާމުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖޫޑިޝަލް…

ރައީސް މައުމޫން ޖަލަށް ގެންދިއުމުން ވެރިކަން ހޯދައިދިން 3 ލީޑަރުން ކަސްތޮޅުއެޅުނީ!'

02 weeks 5 days ago

ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޖަލަސް ގެންދިއުމުން މިވެރިކަން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވި 3 ލީޑަރުން ކަސްތޮޅު އެޅުނީއެވެ.

ފުރަތަމަ ބަންދުކޮށް…

2012 ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުގަ ބެހެއްޓީ އެކަކު- މިހާރު 9 މީހުން!

03 weeks ago

ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް މީހުން ބަންދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ސީރިއަސް ހާދިސާއަކަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއައީ 2012 ވަނަ އަހަރު މީހަކު…

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުން ލަސްކުރަނީ އަމުރު ބަދަލުކުރުވަންތަ؟

03 weeks, 1 day ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކޯޓުގެ 5 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުން ސަރުކާރުން ލަސްކުރަމުން އަންނަ…

ނަމާދު ކުރުވުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު!

03 weeks 2 days ago

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ރައްޔިތުން ލައްވައި ނަމާދުކުރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެވެ. މީސްތަކުން ލައްވައި ނަމާދުކުރުވަން…

 1 2 3 >  Last ›