ރިޕޯޓް

އީޕީއެސްއަށް 50 އަހަރު ފުރުން: މުޅި ޤައުމަށް ޕްރިންސިޕަލް ޙަސަން މާހިރުގެ ހިޔާ!

021 hours 48 mins ago

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ބައަކު އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ހިންގަން ފެށި އީޕީއެސް އުފެދުމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ އުފާވެރިދުވަހެވެ.

މިއަދުގެ ޙަޤީޤީ ފަޚުރުވެރިއަކީ…

ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ވީމާ ގޯސްވީ ދެއްތޯއެވެ.

01 day 11 hours ago

ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރު ތަހައްމަލް ކުރަމުންމިދާ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމުން އެ ރަށްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އުމްމީދީ ކޯލީޝަނެއް ހަތަރު ލީޑަރަކުވެގެން އެކުލަވާލި ދުވަހަކީ…

ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ފޮޓޯތައް އިތުރުވަނީ އެކަން ކުރުވާތީ

01 day 19 hours ago

ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެ އާއިމެދު އަޚްލާޤީ ގޮތުން ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ފޮޓޯތައް ޢާންމުވަމުންދަނީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުވާތީކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ތަފާތު މެޝިންތަކާއެކު އުޅެންޖެހުމުން ސިކުނޑިއަށާ ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބަލިތައް އިތުރުވޭ - ފޯނަކީވެސް މެޝިނެއް!

02 days 18 hours ago

އިންސާނުން މިއަދު ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ މެޝިންތަކަކާއިއެކުގައި ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ނިދައި ހޭލީންސުރެ ނިދަންވަންދެން މިއުޅެވެނީ ކޮންމެވެސް މެޝިނަކާއިއެކުގައެވެ.…

ދުނިޔޭގައި ހުންނަން ކަމުން އައި ކެއުން - ދުނިޔޭގައި ހުންނަނީ ކާންކަމަށް ބަދަލުވެއްޖެ! ބަލިވާ ވާހަކައާ ފަލަވާ ވާހަކަ ނުދައްކާ!

02 days 18 hours ago

މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން މިއިވޭ އެއް އަޑަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މީހަކު ކޮންމެވެސް ބޮޑު ބައްޔެއްގައި އުޅޭކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ބަލިވާ ވާހަކަދައްކާއިރު ބަލިތައް…

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އޮޅުވާލައިގެން އާއިލާއެއްގެ އަތުން ބިލަށް އެއް ކަރޯޑަށްވުރެ ގިނަ ރުޕީސް އަތުލައިގަތް ވާހަކަ

03 days 18 hours ago

ޑޮކްޓަރުންނަކީ ބަލިމީހުންގެ ބަލިތަކަށް ޝިފާއެއް ދެވޭތޯ އެމީހަކަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް، އެންމެ ފަހު ސިކުންތާއި ޖެހެންދެން ވެސް ކުރުމަށް ހުވާކޮށްގެން…

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބިލަށް ތިން ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަރާފައިވާ ޒުވާނެއް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި

05 days 13 hours ago

މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ނިހާޔަތަށް…

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި ނުވެ މުސްލިމް އުންމަތް އެކުވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެ!

06 days 20 hours ago

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި މިއަދު ކިޔާފައިވާ ޢީދު ޚުޠުބާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައިވަނީ އުންމަތުގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށެވެ. ބައިބައި ނުވުމަށާއި…

ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް- ރައްޔިތުން މިވަނީ ފާލަމަކަށް ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވެފައި

01 week ago

ވ. ފުލިދޫ އަކީ ނުހަނު ރީތި ގޮނޑުދޮށަކާއި ގުދުރަތީ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.

ނަމަވެސް އެރަށަށް ލިބިފައިވާ ރީތިކަމަށް ފަޅުކަމެއް ގެނެސްދީފައިވަނީ ހަމަ…

މިއީ ކޮންކަމެއްބާ؟ މިހެން ހަދާކަށް ނުވާނެއްނު!

01 week 2 days ago

ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ތަފާތު އެކިއެކި ވީޑިއޯ ފެންނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ޕްލެތްފޯމެކެވެ.

ހިތްދަތި ކުރުވާ ވީޑިއޯ ތަކާއި،…

ފޮޓޯ ނަގައިގެން ލިބޭ ފައިސާގައި ނުޖެހި ބޭނުންވަނީ މީހުންނަށް އެހީވާން- ޔޫޝާއު

01 week 2 days ago

ފައިސާ އާއި ތަނަވަސްކަން ލިބުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް ހަމައެކަނި ދުނިޔެވީ ޙަޔާތާއިމެދު އެކަނި ވިސްނޭ ކަމެކެވެ.

ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުންތަކަށާއި އަމިއްލަ ތަނަވަސްކަމަށް…

ފާއިތުވި 9 އަހަރު ރާއްޖެ ވަނީ 15.67 ކުޑަވެފަ - ކޮންމެ 9 އަހަރަކުން 141 ކުޑަވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރުން ރާއްޖެ ނެތިގެންދާނެ!

01 week 5 days ago

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކޮންމެ 9 އަހަރަކުން ކުޑަވަމުން އަންނަ ޤައުމެއް ނަމަ އަލުން އުފަންވާންޖެހޭ ދުވަހެއް ވެސް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ…

ކުނިވަމުންދާ މާލެ ކުނިން ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ 2 މިނިސްޓަރުންގެ އައިނާ ކާރުގެ ބިއްލޫރީގެ ކަޅުކަން ގަދަކަމުން؟

02 weeks ago

ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރެމުންދަނީއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނަނީ ބަލިތައް ޖެހިގެން ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު މަގުތައް މިފެންނަނީ ކުނިބުނިން…

ކުނިވަމުންދާ މާލެ ކުނިން ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ 2 މިނިސްޓަރުންގެ އަައިނާ ކާރުގެ ބިއްލޫރީގެ ކަޅުކަން ގަދަކަމުން؟

02 weeks ago

ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރެމުންދަނީއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނަނީ ބަލިތައް ޖެހިގެން ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު މަގުތައް މިފެންނަނީ ކުނިބުނިން…

ސިޔާދު ޤާސިމް ޖަލަށް 4 މަސް - ދަރިފުޅާއެވެ! ލޮލަށް ދަރިފުޅު ފެނުމަށް ހުރަސް އެޅުވިދާނެ - ނަމަވެސް ލޮލުން ފައިބާ ކަރުނައެއް ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ!

02 weeks, 1 day ago

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާ ސިޔާދުއެވެ! މިއަދަކީ އެ އަނިޔާވެރިން ވަރަށް މަކަރުވެރި ލިޔުންތަކެއް ދައްކާފައި ޖަހައިގަނެގެން ދަރިފުޅު ގެންދިއަތާ 4 މަސް ދުވަސް ފުރުނު ދުވަހެވެ.…

 1 2 3 >  Last ›