ރިޕޯޓް

ދަރިން ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ކުޅޭ އެއްޗެއްސާ މީރު ކާބޯތަކެތި ގަނެދިނުމެއް ނޫން - އެންމެ ހިނިތުންވުމެއްގެ އަގުވެސް މާބޮޑު!

05 hours 28 mins ago

ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ބައިވަރު ކުޅޭ އެއްޗެއްސާއި މީރު ކާތަކެތި ގަނެދެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅައިލުމެއް ހިނިތުންވުމެއް ނުދެއެވެ. އެހެން ކަމަށްވެއްޖެނަމަ…

އެހީ ރިޕޯޓް: އެއް ލޮލަށް ނުފެނޭ، އަނެއް ލޮލަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ފުސްކޮށް. އައިޝަތު ބޭނުންވަނީ ހެޔޮ ދުއާއާއި ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް!

02 days 5 hours ago

ދުނިޔޭގެ ރީތި މަންޒަރުތަކާއި ލޯބިވާ މީހުން ގާތު އުޅެ، އެހުރިހާ މަންޒަރެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމަށްފަހު، އެމަންޒަރުތައް ފަހުން ތިމާގެ ލޮލަށް ނުފެނުމުން ހިތައް ކުރާނޭ…

ހަޔާތުގައި މައްސަލަތައް ގިނަކަމަށް ހީވާނަމަ، މިއީ އިބްރަތްތެރި ވާހަކައެއް.

05 days 22 hours ago

ދިރިއުޅުމުގައި އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ހިތާމައާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ދިނުމަށްޓަކައި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.…

ދިވެހިންގެ ބޭންކުގެ ފައިދާ އަހަރަކު 1 ބިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުވީމާ އެންމެ ބޮޑު ތައުރީފެއް ރައީސް މައުމޫނަށް!

01 week ago

ދިވެހިންގެ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލިބޭ ފައިދާ އަހަރަކު 1 ބިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުވީމާ އެކަމުގެ އުފާ ފައުޅުކުރަމުން ގެންދާއިރު އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ތައުރީފެއް…

އެހީ ރިޕޯޓު: ކުއްލިއަކަށް ހިނގުމުން މަޙްރޫމްވި ތިން ކުދިންގެ މައެއް، ފަރުވާ ކުރުމަށް ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވޭ

01 week, 1 day ago

ސ. ހިތަދޫ ބީޗް ރެސްޓް ޝާދިޔާ ޙަސަން އަކީ އެންމެ ކުރިންސުރެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވި ފަރާތެއް ނޫނެވެ. ގޭތެރޭގެ ކަންތައްތަކާއި ކުޑަ ތިން ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ވެސް…

ބައްޕަ އެނދުގައި ނުނިދާ އުޅެފައި ގެއިން ދިއުމުން ދުވަހަކުވެސް އެނދުގަ ނުނިދާނެކަމަށްބުނެ 6 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ތަޅުންމަތީގަ ނިދާތާ 4 އަހަރު!

01 week 5 days ago

ޚަދީޖާގެ އުމުރުން 6 އަހަރުވީއިރުވެސް އަބަދުވެސް ފެންނަނީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެކުގައި ނިދާފައި އެނދުގައި ތިބޭ ތަނެވެ. ޚަދީޖާ އެންމެ އުފާވާ ކަމަކީ ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ…

މިކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ޒުވާން އުމުރުގައި އިއްދައިން ކެނޑޭ

01 week 6 days ago

އިއްދައިން ކެނޑުމަކީ އަންހެނެއްގެ ރަޙިމުގައި ބިސް އުފެދުން ހުއްޓުމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މަހުން މަހަށް ޖެހެމުން އަންނަ މައްސަރު ކަންތައް ޖެހުން ހުއްޓި، ދަރިމައިވުން…

މުދާ އުފުލުމަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލަނީ

12 weeks 4 days ago

މުދާ އުފުލާ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައި އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤަވާއިދާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިންގާ ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ.…

އެންމެ ހެޔޮ އަގުތަކުގެ ލިސްޓް ހާމަކުރުމަކީ އަގުހެޔޮވާ ކަމެއް ނޫން - އިތުރު ފިޔަވަޅު ބޭނުންވޭ!

02 weeks 4 days ago

ރަމަޟާން މަސް އައުމުން އެންމެ ހެޔޮ އަގުތަކުގައި މުދައު ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި އެތަންތަނުން ވިއްކާ ބާވަތްތަކާއި އަގުތައް ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް…

ﷲ ގެ ހައްދުތައް ޤާއިމު ނުކުރުމަކީ ﷲ އަށް ފުރައްސާރަކުރުން - ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުން ދީން ހިމާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެ!

03 weeks ago

މާތް ﷲ ހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވަވައި ބާވައިލެއްެވެވީ "އޭބީސީ ޖަހައި ބޭނުން ގޮޅިއެއް ޓިކް" ކުރާ އުޞޫލުން އަމަލުކުރާކަށް ނޫނެވެ. މާތް ﷲ ހައްދުތައް ބާވައިލެއްވެވީ…

ބޮލުގަ ރިއްސަނީތަ؟ އިނގުރަކީ ފަރުވާއެއް!

03 weeks, 1 day ago

ބޮލުގައި ރިހުމަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި އެންމެންނަށް ވެސް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.

ހަމަ ނިދި ނުލިބޭނަމަ، ނުވަތަ ގައިން ލޭ މަދުވާނަމަ، ނުވަތަ ކަންކަމާއި މާބޮޑަށް ވިސްނުމުން…

ލައިވް ޕްރެސްތަކުގަ ސިޔާސީ ދޮގުހެދުން ހުއްދަ؟ ޚަބަރު ފެތުރީމާ ގަދަފަދަ އަޒާބު؟

03 weeks 6 days ago

އިއްޔެގެ ޚުޠުބާއަށް ބަލައިފިނަމަ ލައިވް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ސިޔާސީ ދޮގުހަދާތީ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތެވެ. އެއީ ފަސާދަކުރުމެއްވެސް ނޫނެވެ. ޞައްޙަ މައުލޫމާތު…

ސާފުފެން އެންމެން ހައްޤެއް- ބޮލަކަށް މަހަކު 300 ރުފިޔާ ޖެހޭނަމަ ސާފު ފެން ބޭނުންކުރެވޭނީ ކިތައް ގޭގަ؟

04 weeks ago

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގައި އުޅެނީ 4 މީހުން. ފެން ބިލަށް އަރާ މަހަކު 1200 ރުފިޔާ އާ 1700 ރުފިޔާ އާ ދޭތެރޭގެ އަދެއް."- "އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގައި އުޅެނީ 3 މީހުން. އެއީ ދެމަފިރިންނާ…

ދަރިވަރުންނަށް ޖަމާއަތުގަ ޢިޝާ ނަމާދު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޤަވާއިދުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތަ؟

01 month ago


މާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުން އަހަރު ފެށުނީންސުރެ ދަރިވަރުންނަށް ޖަމާއަތުގައި ޢިޝާ ނަމާދު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

މައިލޯ ޕެކެޓެއްގަ 2 ސައިސަމުސާ ސުކުރޯޒަށްވުރެ މަދު - އެހެން ބުއިންތަކުގަ ހުރީ ކިހާވަރެއް؟

01 month ago

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ބުއިންތަކަށް ޚާއްޞަ އެތައް ބާވަތެއްގެ ބުއިންތައް ވިއްކަން އެބަހުއްޓެވެ. އެ ބުއިންތަކުގައި ސުކްރޯޒް (އެޑެޑް ސުގާ/ ދޯބުރާލިހަކުރު)…

 1 2 3 >  Last ›