ރިޕޯޓް

ހާސްވުމުގެ ބަލި ހުންނަކަން އަންގައިދޭ ބައެއް ކަންކަން

09 hours 59 mins ago

ހާސްވުމުގެ ބައްޔަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުރާ އަސަރެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ބައްޔެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަށް މިބައްޔާއި ބެހޭ ގޮތުން ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު…

ޤައުމިއްޔަތު ގެއްލިގެން މިދަނީ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ސަބަބުން!

01 day 20 hours ago


"ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި ޤައުމީ ބަޠޮލުންނާއި ބެހޭ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް މިއަދުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނާއި ދަރިވަރުންނަކަށް ނުއެނގޭ، އެކުދިން މާފަރިތަ ބާރު ޤައުމުތަކުގެ…

ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވެވި ޤައުމީ ޖިހާދު- ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް!

01 day 20 hours ago


17 އަަހަރުވަންދެން ރާއްޖެ ހިފައިގެން ރާއްޖޭގައި ތިބެ ދިވެހިން އަޅުވެތިކޮށްގެން އުޅުނު ޕޯޗްގީޒުންގެ ކިބައިން ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރެވުނީ އުތީމު މަހާރަދުން…

ހުއްޓުމެއް ނެތި އުފުލެމުންދާ މާލޭގެ ކުލި – ސަބަބަކީ ކޮބާ؟ ހައްލަކީ ކޮބާ؟

02 days 15 hours ago

މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ ތެރޭގައި އަބަދުހެން ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައެވެ. މާލޭގެ ކުއްޔެވެ. މާލޭގައި…

މާމަ/ކާފަ ދަރިން ބަލާ, މާމައިންނާއި ކާފައިންގެ އުމުރު ދިގުވޭ- ދިރާސާ

16 days 19 hours ago

އާއިލީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި އާއިލީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ގުނަ ފައިދާތަކެއް…

ސުވާލަކީ، މިފަދައިން މީހުންނަށް ޖޯކު ޖެހުން ހަމަ "މަޖާ" ހޭ؟ މިއީ ވަރަށް ނޭދެވޭ ކަމެއް!

01 week ago

ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ މިހާރު ގިނަ މީހުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެއްބަޔަކު އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އުނގަންނައި ދިނުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރާއިރު،…

ދާލު އެއާޕޯޓް: ފުރިހަމަ ކަމުގަ ނަމުނާ އެއާޕޯޓެއް!

11 week ago

ދާލު އެއަރޕޯޓް ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ދާލު އެއާޕޯޓް މިހާރުވަނީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެއާޕޯޓުގައި…

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ޖިންނީން ވަންނަނީ ތިން ސަބަބަކާއި ހެދި

31 week 2 days ago

ބައެއް އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ޖިންނީން ވަދެ އެކިއެކި ދުއްތުރާތައް ކުރެއެވެ. ޖިންނީން އިންސާނުންނާއި އަވަލާ،އެކި ގޮތްގޮތަށް އެއިންސާނުންނަށް ގެއްލުންދީ ހަދަނީ…

ތިވަރަށް ނުނިދާ! ތިއީ ސިއްޙަތައް ވަރަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެއް!

11 week 4 days ago

ނިންޖަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެދުވަހެއްގެ ކަންކަމަށް ރަނގަޅަށް ސަމާލުކަންދީ، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނީ ހަމަ ނިދި…

ކުޑައިރުން ފެށިގެން ވެސް ހަނގާ ކުރުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުން، އަޅާލާނެ މީހެއް ނުވި

11 week 6 days ago

ހަނގާ ކުރުން ނުވަތަ ބުލީ ކުރުމަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ވަރަށް ނޭދެވޭ ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. ހަނގާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ފަހުން ލިބޭ ދެރަ ވެސް އެހާމެ…

ބަންގާޅީންގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ މިންވަރު މިކަމުންވެސް ހާމަވޭ...

02 weeks, 1 day ago

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގައި އަތްގަދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު މަންޒަރެއް ނޫނެވެ.

ހަމައެކަނި…

ކުޑަކަމުދާން ޖެހުމުން، ނުގޮސް ގިނައިރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެއް

02 weeks 5 days ago

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކުޑަކަމު ދާން ޖެހުމުން ވެސް، އެކަންކުރަން ނުގޮސް ގިނައިރު ހިފަހައްޓައިގެން ތިބޭ މީހުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު،…

ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް މިވީ ކިހިނެތް؟

02 weeks 6 days ago

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި ކުރާ ބައެއް ކަންކަމަކީ އެހާ ފަސޭހައިން އޭގެ ނަތީޖާ ލިބޭ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބައެއްކަހަލަ ވިޔަފާރިތަކަކީ އެއިން މަންފާއެއް ހޯދުމަށް…

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުތައް ޝޯވތައް ކުޅެދެނީ ހިލޭ ސާބަހަށް...؟ އެހެންވެ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންނަށް މުސާރަނުދެވޭ..

02 weeks 6 days ago

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޮޑުބެރަކީ އެންމެ ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ، އަދި ބޮޑުބެރުޖަހާ އަޑި އިވުމުން ގައިން ހީބިހި ނަގާ، ލޭ ކައްކުވާލާ މިއުޒިކެކެވެ. ނުވަތަ…

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތިމާއާއިމެދު މިފަދައިން ކަންތައް ކުރޭތަ؟

03 weeks, 1 day ago

ތިމާ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގައި، އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ތިމާއާއި ދޭތެރޭ ކުރާނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ އެމީހުން ތިމާ ދެކެ ފޫހިވެ ތިމާއާއި މެދު ހިތްހަމަ…

 1 2 3 >  Last ›