ރިޕޯޓް

އެމްޕީ ސައުދު ކުދިކޮށް ކޮށާލާނެކަމަށް ބުނެފި - އިބޫ އަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފި- ވީކޮންކަމެއް؟

02 months, 1 week ago

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިނިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސައުދު…

ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗު އިންގްލެންޑް އަދި ކްރޮއޭޝިއާއަށްވެސް ތާރީޚީ މެޗެއް

02 months, 1 week ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ހޯދުމަށް ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އިންގްލެންޑު މިރޭ ނުކުންނާނެއެވެ.

ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ…

ވަރލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިރޭ...

02 months, 1 week ago

ވަރލްޑް ކަޕް 2018 ހޯދުމާއި ފިޔަވަޅަކާއި ގާތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހިލާނީ ކޮންބައެއްކަން މިރޭ އިނގޭނެއެވެ.

ފްރާންސް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރާ މި މެޗަކީ ހުރިހާ…

މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު އަދި އެހާމެ ރަހަމީރު "ލަޔަން ޑޭޓްސް" ކަދުރު، ނަވާހި ޓްރޭޑަރސް އިން

02 months 2 weeks ago

ކަދުރަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ މެދުގައިވެސް ވަރަށް މަޤްބޫލު، އަދި އެހާމެ މާތް ފޮނިކާއެއްވެކެވެ.

މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ކަދުރު އެންމެ ގިނައިން ކައި އުޅެނީ…

ސީރިއާގެ ބައްޕައެއްގެ ހިތްވަރު- ދަރިފުޅަށް މިހާރު ނުހިނގޭތަން ފެނުމުން ހިތްފަޅައިގެންދޭ، ފުޅިބުރިއެއް ފަޔަށް ލައްވާދިނީ ދަރިފުޅު ހިނގަން ފަސޭހަ ކޮށްދޭން!

02 months 3 weeks ago

ސީރިއާއަށް ދެމުން ގެންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެޤައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެ އަދި ޝަހީދުވެސް ވެފައިވެއެވެ.

އަލޭޕޯއަށް އުފަން ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ…

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގަ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމާ ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ހަމަހަމަކަން ހިމެނޭ

02 months 3 weeks ago

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމާއި ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ހަމަހަމަކަން ހިމެނެއެވެ.

ގަދަބަސް ބުނަން ފަށަން އަދި މާއަވަސް!

03 months ago

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށާއި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބެލިނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލުކުރީ އެއް ޕާޓީއަކާއެއް ނޫނެވެ. ގުޅިފައިވާ…

އީޕީއެސްއަށް 50 އަހަރު ފުރުން: މުޅި ޤައުމަށް ޕްރިންސިޕަލް ޙަސަން މާހިރުގެ ހިޔާ!

03 months ago

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ބައަކު އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ހިންގަން ފެށި އީޕީއެސް އުފެދުމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ އުފާވެރިދުވަހެވެ.

މިއަދުގެ ޙަޤީޤީ ފަޚުރުވެރިއަކީ…

ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ވީމާ ގޯސްވީ ދެއްތޯއެވެ.

03 months ago

ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރު ތަހައްމަލް ކުރަމުންމިދާ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމުން އެ ރަށްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އުމްމީދީ ކޯލީޝަނެއް ހަތަރު ލީޑަރަކުވެގެން އެކުލަވާލި ދުވަހަކީ…

ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ފޮޓޯތައް އިތުރުވަނީ އެކަން ކުރުވާތީ

03 months ago

ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެ އާއިމެދު އަޚްލާޤީ ގޮތުން ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ފޮޓޯތައް ޢާންމުވަމުންދަނީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުވާތީކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ތަފާތު މެޝިންތަކާއެކު އުޅެންޖެހުމުން ސިކުނޑިއަށާ ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބަލިތައް އިތުރުވޭ - ފޯނަކީވެސް މެޝިނެއް!

03 months ago

އިންސާނުން މިއަދު ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ މެޝިންތަކަކާއިއެކުގައި ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ނިދައި ހޭލީންސުރެ ނިދަންވަންދެން މިއުޅެވެނީ ކޮންމެވެސް މެޝިނަކާއިއެކުގައެވެ.…

ދުނިޔޭގައި ހުންނަން ކަމުން އައި ކެއުން - ދުނިޔޭގައި ހުންނަނީ ކާންކަމަށް ބަދަލުވެއްޖެ! ބަލިވާ ވާހަކައާ ފަލަވާ ވާހަކަ ނުދައްކާ!

03 months ago

މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން މިއިވޭ އެއް އަޑަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މީހަކު ކޮންމެވެސް ބޮޑު ބައްޔެއްގައި އުޅޭކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ބަލިވާ ވާހަކަދައްކާއިރު ބަލިތައް…

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އޮޅުވާލައިގެން އާއިލާއެއްގެ އަތުން ބިލަށް އެއް ކަރޯޑަށްވުރެ ގިނަ ރުޕީސް އަތުލައިގަތް ވާހަކަ

03 months ago

ޑޮކްޓަރުންނަކީ ބަލިމީހުންގެ ބަލިތަކަށް ޝިފާއެއް ދެވޭތޯ އެމީހަކަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް، އެންމެ ފަހު ސިކުންތާއި ޖެހެންދެން ވެސް ކުރުމަށް ހުވާކޮށްގެން…

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބިލަށް ތިން ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަރާފައިވާ ޒުވާނެއް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި

03 months ago

މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ނިހާޔަތަށް…

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި ނުވެ މުސްލިމް އުންމަތް އެކުވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެ!

03 months, 1 week ago

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި މިއަދު ކިޔާފައިވާ ޢީދު ޚުޠުބާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައިވަނީ އުންމަތުގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށެވެ. ބައިބައި ނުވުމަށާއި…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›