ރިޕޯޓް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބިލަށް ތިން ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަރާފައިވާ ޒުވާނެއް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި

03 months, 1 week ago

މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ނިހާޔަތަށް…

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި ނުވެ މުސްލިމް އުންމަތް އެކުވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެ!

03 months, 1 week ago

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި މިއަދު ކިޔާފައިވާ ޢީދު ޚުޠުބާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައިވަނީ އުންމަތުގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށެވެ. ބައިބައި ނުވުމަށާއި…

ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް- ރައްޔިތުން މިވަނީ ފާލަމަކަށް ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވެފައި

03 months, 1 week ago

ވ. ފުލިދޫ އަކީ ނުހަނު ރީތި ގޮނޑުދޮށަކާއި ގުދުރަތީ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.

ނަމަވެސް އެރަށަށް ލިބިފައިވާ ރީތިކަމަށް ފަޅުކަމެއް ގެނެސްދީފައިވަނީ ހަމަ…

މިއީ ކޮންކަމެއްބާ؟ މިހެން ހަދާކަށް ނުވާނެއްނު!

03 months 2 weeks ago

ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ތަފާތު އެކިއެކި ވީޑިއޯ ފެންނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ޕްލެތްފޯމެކެވެ.

ހިތްދަތި ކުރުވާ ވީޑިއޯ ތަކާއި،…

ފޮޓޯ ނަގައިގެން ލިބޭ ފައިސާގައި ނުޖެހި ބޭނުންވަނީ މީހުންނަށް އެހީވާން- ޔޫޝާއު

03 months 2 weeks ago

ފައިސާ އާއި ތަނަވަސްކަން ލިބުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް ހަމައެކަނި ދުނިޔެވީ ޙަޔާތާއިމެދު އެކަނި ވިސްނޭ ކަމެކެވެ.

ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުންތަކަށާއި އަމިއްލަ ތަނަވަސްކަމަށް…

ފާއިތުވި 9 އަހަރު ރާއްޖެ ވަނީ 15.67 ކުޑަވެފަ - ކޮންމެ 9 އަހަރަކުން 141 ކުޑަވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރުން ރާއްޖެ ނެތިގެންދާނެ!

03 months 2 weeks ago

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކޮންމެ 9 އަހަރަކުން ކުޑަވަމުން އަންނަ ޤައުމެއް ނަމަ އަލުން އުފަންވާންޖެހޭ ދުވަހެއް ވެސް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ…

ކުނިވަމުންދާ މާލެ ކުނިން ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ 2 މިނިސްޓަރުންގެ އައިނާ ކާރުގެ ބިއްލޫރީގެ ކަޅުކަން ގަދަކަމުން؟

03 months 3 weeks ago

ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރެމުންދަނީއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނަނީ ބަލިތައް ޖެހިގެން ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު މަގުތައް މިފެންނަނީ ކުނިބުނިން…

ކުނިވަމުންދާ މާލެ ކުނިން ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ 2 މިނިސްޓަރުންގެ އަައިނާ ކާރުގެ ބިއްލޫރީގެ ކަޅުކަން ގަދަކަމުން؟

03 months 3 weeks ago

ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރެމުންދަނީއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނަނީ ބަލިތައް ޖެހިގެން ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު މަގުތައް މިފެންނަނީ ކުނިބުނިން…

ސިޔާދު ޤާސިމް ޖަލަށް 4 މަސް - ދަރިފުޅާއެވެ! ލޮލަށް ދަރިފުޅު ފެނުމަށް ހުރަސް އެޅުވިދާނެ - ނަމަވެސް ލޮލުން ފައިބާ ކަރުނައެއް ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ!

03 months 3 weeks ago

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާ ސިޔާދުއެވެ! މިއަދަކީ އެ އަނިޔާވެރިން ވަރަށް މަކަރުވެރި ލިޔުންތަކެއް ދައްކާފައި ޖަހައިގަނެގެން ދަރިފުޅު ގެންދިއަތާ 4 މަސް ދުވަސް ފުރުނު ދުވަހެވެ.…

ރުއިން ހުއްޓައި ނުލައިފިނަމަ މަރާލާނެކަމަށް ބުނެ، ރަހުމުކުޑަ މަޔަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ބިރު ދައްކައިފި

03 months 3 weeks ago

މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ދަރިން ނުވަ މަހާއި ނުވަ ދުވަހު އޮންނަ އޮތުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް ގެނައުމަށް މައިން އުފުލާ ވޭނަކީ، ދަރިން ދެކެ މައިން އިންތިހާއަށް…

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ސައުދިއްޔާގެ ކިޑްނީއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ %8،އަވަސް ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ!

03 months 3 weeks ago

ރަމަޟާން މަހަކީ، އެމަހެއްގައި ކޮށްފި ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް ދެގުނައަށް ސަވާބު އިތުރުވެގެންދާ އަދި ސަދަޤާތެއް ކޮށްފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް ގިނަގުނަ ސަވާބާއި…

ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބަނީތަ؟ ފަތްޕިލާވެލީގެ އެހީގައި އެކަން ހައްލު ކުރެވިދާނެ!

04 months ago

ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުމަކީ އަންހެނުން ވެސް އަދި ފިރިހެނުން ވެސް ބޭނުން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މިކަމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް ތަޙައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވީހިނދު،…

ހުރިހާ ޝައިޚުން ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގަ މައްސަލަތައް ނެތް ކަމަކަށް ނުވާނެ!

14 months ago

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޝައިޚުން ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި ޝައިޚުން ހުއްޓުވުމަކުން ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގައި…

ކުނިބުނި މާލެ ސިޓީ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތް ނުވެވުނު ބޮޑު ޢުޤޫބާތް - މާލެ ސިޓީ ބަލިމަޑުކަމުން ފުރި ހޮސްޕިޓަލްތައް ހައުސްފުލް

04 months ago

މާލެ ސިޓީގެ ގެތަކުގެ ކުނި އުކާލުމާއި މަގުތައް ކުނިން ސަލާމަތް ކުރެވިފައި އޮތުން ވެފައި މިވަނީ އެކަމަކުން ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތް ނުވެވުނު އެންމެ ބޮޑު އުޤޫބާތަށެވެ.…

އަވަސް އަރައިގެން ބާޒާރުކުރި ނަމަވެސް ތަކެތީގެ ފެންވަރު ބެލުން މުހިންމު!

04 months ago

ރަމަޟާން މަހަކީ ގިނަ ބައަކު އެންމެ "ބިޒީ"ވާ މަހެވެ. އެހެންކަމުން ފިހާރައަކަށް ވަން ނަމަވެސް އަވަސް އަރައިގަނެގެން އުޅެވެނީ ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ބޭނުން ނުވާ ތަކެތި…

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›