ރިޕޯޓް

ދަރިން އެންމެ ބޭނުމީ ބައްޕަގެ ހިނިތުންވުމާ އޯގާތެރިކަން!

02 yrs ago

ދަރިން ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެންމެ ބޭނުންވަނީ ބައްޕަގެ ހިނިތުންވުމާއި އޯގާތެރިކަން ކަމަށް ނަފްސާނީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ކުދިންނަށް މަންމަގެ ލޯބި ބޭނުން ނުވާތީއެއް…

ޢަލީ ރަމީޒް- މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ފަޚުރުވެރިވާނެ މުސްލިމް ދަރިއެއް!

01 yr 6 months ago

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި އިސްލާމް މަތިވެރިކުރެއްވުމަށް މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޢަލީ ރަމީޒް އަކީ ދިވެހިންގެ…

އަނބިމީހާ އާއި ދިމާލަށް ދުވަހަކުވެސް މިހެން ނުބުނާތި!

01 yr 6 months ago

ގިނަ ފިރިހެނުން ދެކޭ ގޮތުގައި، އަނބިންނަކީ ގެންގުޅެން އުނދަގޫ ބައެކެވެ. ރުޅިގަދަ ބައެކެވެ.

ކުރެވޭ ކަމަކުން ނުވަތަ ބުނެވޭ އެއްޗަކުން ވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން…

މިކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޭޕްކޮށް، ގަޔަށް އެސިޑް ޖަހާ މަރާލީ ކޮންކުށެއް އޮވެގެން؟

11 yr 3 months ago

ބިހާރްގެ މަދުބާނީ ގައި އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ނޭންސީ ޖާ ރަޙުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮތީ، އެކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް ގަޔަށް އެސިޑްވެސް ޖަހާފައެވެ.

ނޭންސީ ޖާ ގެ…

ބެރުޖަހައި، އައުރަ ކަޝްފުކޮށްގެން ނުނެށިޔަސް އަހަރީ އިނާމު ދެވިއްޖެ!

01 yr 12 months ago

ފަހަކަށް އައިސް ފެންނަ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގައި ބެރުޖެހުމާއި ތާޅަފިލި ފުމުމާއި އަންހެން ކުދިންގެ އައުރަ ދައްކައިގެން ނެށްޓުވުމާއި ގަޔަށް ބާރު އެއެއްޗެތި ލައްވައިގެން…

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ސައުދިއްޔާގެ ކިޑްނީއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ %8،އަވަސް ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ!

03 months 3 weeks ago

ރަމަޟާން މަހަކީ، އެމަހެއްގައި ކޮށްފި ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް ދެގުނައަށް ސަވާބު އިތުރުވެގެންދާ އަދި ސަދަޤާތެއް ކޮށްފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް ގިނަގުނަ ސަވާބާއި…

ޒިނޭ ކުރި ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ، އޭނާ ނިޔާވީ ސަޖިދައިގާ އޮއްވާ

01 yr 4 months ago

ޒިނޭ ކުރުމަކީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމްދީނުގައި ކުރުން ޙަރާމް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު އެއްކަންތަކެވެ.

ޒިނޭ ކުރުމަކީ ކައިވެނި ނުކޮށް…

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ޖިންނީން ވަންނަނީ ތިން ސަބަބަކާއި ހެދި

310 months 2 weeks ago

ބައެއް އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ޖިންނީން ވަދެ އެކިއެކި ދުއްތުރާތައް ކުރެއެވެ. ޖިންނީން އިންސާނުންނާއި އަވަލާ،އެކި ގޮތްގޮތަށް އެއިންސާނުންނަށް ގެއްލުންދީ ހަދަނީ…

އަނބިމީހާގެ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ޙުސެއިން ވެގެން ހުރީ ދަރިންނަށްޓަކައި، އެކަމަކު އެދަރިންވެސް އޭނާއަށް ދިނީ އަނިޔާ!

109 months 2 weeks ago

މައިންބަފައިންނަކީ ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ވެސް އެންމެ މުހިންމު ދެމީހުން ކަމުގައިވުމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް މައިންނަށް ބޮޑަށް ކަމޭ ހިތައި،…

ނައުމާގެ ހިނިތުންވުން، އަނބުރާ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމާތޯ؟

41 yr, 1 month ago

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރިހިވެލި ނައުމާ މުޙައްމަދު (18އ.) އަކީ ރަޙްމަތްތެރި، ހިތްހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ ޒުވާނެކެވެ. ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ވެސް އެހާމެ ލޯބިކުރާ ނައުމާ އަކީ، ރަށުގައި…

ދޯނި އަޑިއަށް ދިއުމުން ކަނޑުގަ 4 ގަޑިއިރު ފެތީ ﷲ ގެ ރަޙްމަތަށް އެދެމުން- ބިރުގަންނާކަށް ނޭނގުނު: އިބްރާހީމް ހަސަން

01 yr 3 months ago

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ ދަނގެއްޗަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އަޑިއަށް ދިއަ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް އަދި ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ހަސަން ބުނީ ދޯނި އަޑިއަށް ދިއުމުން…

އެހީ ރިޕޯޓު: ކުއްލިއަކަށް ހިނގުމުން މަޙްރޫމްވި ތިން ކުދިންގެ މައެއް، ފަރުވާ ކުރުމަށް ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވޭ

05 months 2 weeks ago

ސ. ހިތަދޫ ބީޗް ރެސްޓް ޝާދިޔާ ޙަސަން އަކީ އެންމެ ކުރިންސުރެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވި ފަރާތެއް ނޫނެވެ. ގޭތެރޭގެ ކަންތައްތަކާއި ކުޑަ ތިން ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ވެސް…

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން މިޒުވާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭއެޅި، ކަނާތު ލޮލަށް ފެނުމުގެ އުންމީދު ނެތް ވާހަކަ ޑޮކްޓަރު ބުނި! އެހީތެރިވެދެއްވާ!

04 months 3 weeks ago

ތިމާގެ ޒުވާން އުމުރު ބަލި އެނދުގައި ވޭތުކުރުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ކުރަން ނިންމައިގެން ހުންނާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާ ކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ އެކިކަންކަން…

''ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލި ގަދަ ތަރި'' މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރި ގޮތާމެދު ޤާރީ މަޢުޞޫމްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަށް-

191 yr 2 months ago

މައުސޫމް ސަލީމް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލި ގަދަ ތަރި ހޮވުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްއިން މިއަހަރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން އޮޅުވާލުންތަކާއި…

މަޖޫރީއެއްގެ އަނބިމީހާ އޮޓޯ ޑްރައިވަރާ 2 ފިރިއަށް ކައިވެނިކޮށްފި- 2 އަންހެން ދަރިން އޮޔާހިނގައްޖެ.

01 yr 6 months ago

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ތަފާތު ވައްތަރުތަކަށް ކަންކަން ކުރާމީހުން އުޅޭނެއެވެ. އެއީ ދުނިޔެ ފެށުނީންސުރެ އެކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތެވެ. އެގޮތުން ދަރިން ގޮވައިގެން…

 1 2 3 >  Last ›