ރިޕޯޓް

ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުން އެއްފަޅި ގެއްލުނީ، މާގިނައިން އެނަރޖީ ޑްރިންކް ބުއިމުގެ ސަބަބުން

111 months, 1 week ago

އެނަރޖީ ޑްރިންކަކީ އަހަރުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޯއެއްޗެކެވެ. އެއީ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުން ދޭ އެއްޗެއްކަމަށް ސިއްޙީ މާހިރުން ނަސޭޙަތްތެރިވެ އިންޒާރުދިން…

ސަހަރޯ! ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކުދިންނަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟!

13 days 19 hours ago

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 23 ހާތާނގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ހަލުވި ކަމާއެކު ދައުރުވީ އެެއް ވާހަކައަކީ ނުވަތަ ވީޑިއޯއަކީ، އަންހެން ގްރޫޕަކުން އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާއި…

ފުންނާބު ފަޅައިގެންދާ ކަމަށްވާނަމަ މިގޮތަށް ހައްދަވާ

01 yr 7 months ago

ފުންނާބު ހަލާކުވެ ފަޅައިގެން ދިޔުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ވޭން އަޅާކަމެކެވެ.

ރީތި އޮމާން ފައިތިލައަކަށް ބޭނުންވާނުވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟…

އަބަދުމެ ގޮވެނީ މަންމައަށް، އަބަދުމެ ރޮވެނީ ދެން މަންމަ ނުފެންނާނެތީ

01 yr 5 months ago

އުފަލާއި އަރާމުގައި އުޅެވެން ފެށުމުން، ތިމާ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވާކަންކަން ގިނަ ބަޔަކު ހަނދާން ނެތެއެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު މުހިންމުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ މީހުންނާއި…

އަނބިން މިކަންކަން ނުބުންޏަސް، ފިރިންނަށް މިކަންކަން އެނގުން ރަނގަޅު

41 yr ago

ގިނަ އަނބިންނަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ، ދިރިއުޅުމުގައި އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެމީހުންގެ ފިރިންނަށް އަމިއްލައަށް ނޭނގުމެވެ. ބައެއް އަނބިން…

ޝާހިދާ ރަޒީނާ - ބައަކު ދެ ހަށި ވަކިކުރަންދެން ލޯބިން އެކުގަ!

01 yr 8 months ago

ބައަކު ގޮސް ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށްޓަށް ނިޞްބަތްވާ ޤާސިމް ޝާހިދު އާއި ރަޒީނާ އިބްރާހީމްގެ ހަށިގަނޑު ދެތަންކުރަންދެން ދެ ލޯބިވެރިން ތިބީ އެކުގައެވެ. ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު…

އިސްލާމްދީނުގައި ހަތަރު އަނބިން ހުއްދަވަނީ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން

01 yr 4 months ago

އިސްލާމްދީނުގައި ހަތަރު އަނބިން ހުއްދަކަމަށް އޮތުމުން، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ އެހުއްދަވާ ސަބަބާއި ހާލަތްތަށް އޮޅިފައެވެ.

މުސްލިމް ނޫން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް…

މާތްﷲ ގެ ނިންމުމަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވި ކެތްތެރި މައެއްގެ ވާހަކަ

01 yr ago

މިއީ ސައުދީ އަރަބިއާ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ކާޑިއޮލޮޖީ ގެ ޑޮކްޓަރެއް ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކައެއްގެ ތަރުޖަމާ އެކެވެ.

"އެއީ އުމުރުން ދޮޅު އަހަރުގެ ތުއްތު…

ބޮލާއި މައިބަދައިގާ ފެން އުފެދިފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިތުއްތު ކުއްޖާއަށް ނުހިނގޭ، އެހީވެދެއްވާ!

011 months ago

އައިޝަތު ޝާނާ ބިންތު ޢަލީ އަކީ އެންމެންނާއި ވެސް ނުހަނު އެކުވެރި، އުފާވެރި ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެކެވެ. އެލޯބި ލޯބި ކުޑަކުޑަ މޫނުން ފާޅުވަމުން ދަނީ ނުހަނު ލޯތްބާއި…

ވަޒީފާއަށް ނުގޮސް ދަރިންގާތު ގޭގައި މައިން މަޑު ކުރުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް

04 months 3 weeks ago

މިއީ ދަރިއަކު ނުވަތަ ދަރިންތަކެއް ލިބުމަށްފަހު، އާންމުކޮށް ކޮންމެ މަޔަކު ވެސް ވިސްނާ ވިސްނުން ތަކެކެވެ.

އާއިލާގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުމަށް…

ހަމުގެ ކުލަ ކަޅުވުމަކީ ހުތުރުކަމެއް ނޫން. މިއަންހެން ކުއްޖާއަކީ އެކަމުގެ މިސާލެއް..

01 yr 3 months ago

ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އެކި ޚިޔާލުގެ މީހުން އުޅޭ އިރު، އެކަކު އަނެކަކާއި ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތައްވެސް ޖެހެއެެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޖެހޭ އެއް މައްސަލައަކީ ކަޅު މީހުންނާއި…

ހަޤީޤަތް އަންގައިދޭ މި ފޮޓޯ ފެނުމުން ވެސް އަސަރެއް ހަމަ ނުކުރޭތޯއެވެ!

03 days 12 hours ago

މިއީ ރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ގޮވައި ޤަމާތް ދިނުމުގެ ހަމަ އެންމެ 3.2 މިނިޓް ކުރިން ހެންވޭރު އިބްރާހީމީ މިސްކިތުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ފޮޓޯ އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ…

މަރިޔަމް މައްސޫދް ލާމް- އުމުރުން 8 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރި ހާފިޒާއެއް

011 months 2 weeks ago

މަރިޔަމް މައްސޫދް ލާމް އަކީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޖަރސީގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ހާފިޒާއެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކީރިތި ޤުރްޢާން ކިޔަވަން ފެށީ އުމުރުން ދެއަހަރުގައެވެ.…

ހަޔާތުގައި މައްސަލަތައް ގިނަކަމަށް ހީވާނަމަ، މިއީ އިބްރަތްތެރި ވާހަކައެއް.

05 months, 1 week ago

ދިރިއުޅުމުގައި އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ހިތާމައާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ދިނުމަށްޓަކައި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.…

ޙައްޖަށް ދާން އެއްކުރި ފައިސާކޮޅު ބަލިމީހެއްގެ ފަރުވާއަށް ހަދިޔާކުރުމުން، މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ހިލޭ ޙައްޖުދަތުރެއް ލިބުނު ޑޮކްޓަރު

11 yr ago

ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ޤައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށްޓަކައި ދެފިރިހެނުން އެއާޕޯޓުގައި އެމީހުންގެ ފްލައިޓުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން…

 < 1 2 3 4 >  Last ›