ކުޅިވަރު

އިހަވަންދޫގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯލް ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯހެއް އެރަށުގައި ފަށައިފި

02 yrs 10 months ago

ފުޓްބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންނާއި އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯލް…

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން 8 ވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ކުލަބުން ހޯދައިފި

02 yrs 10 months ago

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިހަވަންދޫ ކުލަބު ޕޯލް ސްޓަރގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޤައުމީ ތަށި 8 ވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ…

ހުޅުމާލެ އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް 2015 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީ ހޯދައިފި

02 yrs 9 months ago

ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން " އޭސް އަ ކޮމިއުނިޓީ ވީ ކޭން ރެޑިއުސް ކްރައިމް " ޝިއާރުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި…

އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށި މުބާރާތުގަ 26 މެޗް ކުޅެފި

02 yrs 9 months ago


އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށި މުބާރާތް 2015 ގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރާއި ހަމައަށް 26 މެޗް ކުޅެފިއެވެ.

25 ވަނަ މެޗިގައި ބައްދަލުކުރީ ގަލޮޅު ރަންތަރި…

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށި މުބާރާތުގެ އިތުރު 4 މެޗް ކުޅެފި

02 yrs 9 months ago

އެސްޓއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށިި މުބާރާތުގެ އިތުރު 4 މެޗް ކުޅެފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ ރިއަލް އައިލަންޑް ޓީމާއި މަހިބަދޫ…

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށި މުބާރާތުގެ 33 މެޗް ކުޅެފި

02 yrs 9 months ago

އެސްޓއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށިި މުބާރާތުގެ 33 މެޗް ކުޅެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ފީއަލި ޒުވާނުންގެ ރޫހް އާއި ހުޅުމާލެ…

އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކުން ވިދުވަރު، ރުއްކުރި، ރަންކަނި، ހުޅުމާލެ ވިމަންސް ސްޕޯޓްސް މޮޅުވެއްޖެ

02 yrs 9 months ago

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށިމުބާރާތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗްތައް ވިދުވަރު، ރުއްކުރި، ރަންކަނި، ހުޅުމާލެ އަދި ވިމަންސް ސްޕޯޓްސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.…

އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށި މުބަރާތުގައި އިތުރު 6 މެޗް ކުޅެފި

02 yrs 9 months ago

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށިމުބާރާތުގައި އިތުރު 6 މެޗް ކުޅެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ފީއަލި…

އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށިމުބަރާތުގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ދަތުރުކޮށްފި

02 yrs 9 months ago

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް 4 ވަނަ ބަށިމުބާރާތުގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލަށް 8 ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވިދުވަރު…

އެސްޓީއޯ ބަށި މުބަރާތުގެ ފައިނަލަށް ރިއަލް އައިލަންޑް އާއި ފީއަލި އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ހިނގައްޖެ

02 yrs 9 months ago

އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް 2015 ބަށިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ރިއަލް އައިލަންޑްގެ ޓީމާ އާއި ފީއަލި އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ހިނގައްޖެއެވެ.

ރިއަލް އައިލަންޑްގެ…

އައްޑޫގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު މުބާރާތް ފަށައިފި

02 yrs 9 months ago

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް "ޖުނާ ފުޓުބޯލް ޗެލެންޖް 2015" އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުކުރީ ހިތަދޫ މައިލޯސިޓީ…

ރިޒްކު ގެ ހެޓްރިކާއެކު އެފްސީ ރެސްޕެކްޓް މޮޅުވެއްޖެ

02 yrs 9 months ago

"ޖުނާ ފުޓުބޯލް ޗެލެންޖް 2015" ނުވަތަ "ޖުނާ ކަޕް" ގައި އިއްޔެ ބައްދަލުކުރީ ހިތަދުއަށް ނިސްބަތްވާ ދެޓީމް ކަމަށްވާ އެފްސީ ރެސްޕެކްޓާއި، މަލްޓި ޖީނިއަސްއެވެ.

މި މެޗު…

ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކްލަބުން ހޯދައިފި

02 yrs 9 months ago

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.

ޕޮލިސް ކުލަބާއި ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ވާދަކުރިމެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

02 yrs 9 months ago

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މައިލޯ ވީއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަން ޝިޕް އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު…

ޖުނާ ކަޕުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެ

02 yrs 9 months ago

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ޖުނާ ފުޓުބޯލް ޗެލެންޖް 2015" ގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިފައިވަނީ…

 < 1 2 3 4 >  Last ›