ކުޅިވަރު

ފިތުރު ޢީދުގައި ބާއްވާ ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މި ފަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް، ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 45،000 ރުފިޔާ

04 months 3 weeks ago


އއ.ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާތުގައި އެ ރަށުގައި ބާއްވާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް…

ހޯނޑެއްދޫ ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ކުރިއަށް، މުރައިދޫއިން ފެންފުށި ބަލިކޮށްފި

04 months 3 weeks ago


އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ތ.ތިމަރަފުއްޓާއި ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ތިމަރަފުށި…

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސްވިޑެންއަށް

04 months 3 weeks ago

ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ޓީމު ސްވިޑެންއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން…

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ހިތަދޫއާއި ފެހެންދޫއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

04 months 4 weeks agoއެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހއ.މުރައިދޫގެ މައްޗަށް ބ.ފެހެންދޫއިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ…

ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް

04 months 4 weeks agoއޭއެފްސީ ކަޕްގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ މައްޗަށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ކުރިހޯދައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދެކުނު އޭޝިއާ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ފެންފުށި އަތުން މާޅޮހަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ތިމަރަފުށިން ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށްފި

05 months agoއެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުުރުގައި އދ.ފެންފުށި އަތުން އއ.މާޅޮސް ބޮޅު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ތ.ތިމަރަފުށިން ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން…

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުން ރާއްޖެ ކަޓައިފި

05 months ago

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭވީސީ) ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމު ކަޓައިފިއެވެ.

މި…

ފޯކައިދޫއިން ފެހެންދޫ ބަލިކުރިއިރު، ނިލަންދޫއާއި ހިތަދޫ މެޗު އެއްވަރު

05 months ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ށ.ފޯކައިދޫއާއި ބ.ފެހެންދޫ ބަލިކުރި މެޗުން ފޯކައިދޫ މޮޅުވިއިރު، ފ.ނިލަންދޫއާއި ސ.ހިތަދޫ ބައްދަލުކުރި…

ކުޑަހުވަދޫއާއި މާޅޮހުން ވެސް މޮޅަކާއެކު މުބާރާތް ފަށައިފި

05 months agoއެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިދިޔަ އަހަރު ގަދަ ހަތަރަކުން ޖާގަ ހޯދި ދ.ކުޑަހުވަދޫއާއި އއ.މާޅޮސް ވެސް މޮޅަކާއެކު މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

މާޒިޔާއިން އީގަލްސް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެވަނައަށް

05 months ago

ސެއިން ވިންސެންޓުގެ ފޯވާޑު ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓްގެ ދެ ލަނޑުން ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ދެވަނައަށް…

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތައް ނިލަންދޫއާއި ފޯކައިދޫއަށް

05 months ago

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ފ.ނިލަންދޫއާއި ށ.ފޯކައިދޫއިން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ފައިނަލް ބުރުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގައި…

ގަދަފަދަ ނިއުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ވިކްޓަރީއިން ނިމުން ގެނެސްފި

05 months ago

ލޯކަލް މުބާރާތްތަކުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހިފަހައްޓަމުން އައި ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނިމުން ގެނެސްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ…

ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއާއި ލަންކާއާއި އިންޑިއާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

05 months, 1 week agoމި ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މި ފަހަރު ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ވާދަކުރަންޖެހިއްޖެއެވެ.

30/18 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްޕީއެލްއަށް

05 months, 1 week ago


ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ އަންހެން ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ، 30/18 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ ވޯލްޑްކަޕް ކަވަރޭޖްގެ ޕްރެޒެންޓިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

05 months, 1 week agoރަޝިއާގައި މި އަހަރު ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން އެ ކަވަރޭޖްގެ ޕްރެޒެންޓިން…

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›