ކުޅިވަރު

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

05 months, 1 week agoއެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-4 ގެ ނަތީޖާއިން އީގަލްސް މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗުތައް ފޯކައިދޫގައާއި ނިލަންދޫގައި

05 months, 1 week ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗުތައް ބާއްވާނެ ދެ ރަށުގެ ގޮތުގައި ށ.ފޯކައިދޫއާއި ފ.ނިލަންދޫ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ…

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި އެޗްޑީސީ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ސެމީއަށް

05 months, 1 week agoކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫއަށް

05 months 2 weeks ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސ.ހިތަދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫއިން ހޯދީ ޒޯން ބުރުގައި…

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަތައް އުރީދޫ، މޯލްޑިވިއަން، އެމްޓީސީސީ، އެމްޕީއެލްއަށް

05 months 2 weeks ago


ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަތައް، އުރީދޫ، މޯލްޑިވިއަން، އެމްޓީސީސީ،…

ޒޯން 6 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތިމަރަފުއްޓަށް، ޒޯން 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯނޑެއްދޫއަށް

05 months 2 weeks ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި، ޒޯން 6 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތ.ތިމަރަފުށިން ހޯދިއިރު، ޒޯން 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގދ.ހޯނޑެއްދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ފަސޭހަަކަމާއެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

05 months 2 weeks ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި، ފަސޭހަކަމާއެކު 0-4 ގެ ނަތީޖާއިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް…

ދިރާގު، އެލައިޑް، އެޗްޑީސީ، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ކުއާޓާއަށް

05 months 2 weeks ago

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިރާގު، އެލައިޑް، އެޗްޑީސީ، އަދި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން…

ވިކްޓަރީއިން ފަހަތުން އަރައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

05 months 2 weeks ago

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި، ވިކްޓަރީއިން ފަހަތުން އަރައި، 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ގްރީން ބަލިކޮށްފިއެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސ.އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫއަށް

05 months 2 weeks ago


މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސ.އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސ.އަތޮޅުން…

ޒޯން 7 ގައި ކޮނޑޭ ކޮޅަށް ތިން ލަނޑު ޖަހައި ހޯނޑެއްދޫ ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

05 months 3 weeks ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން 7 ގައި ގއ.ކޮނޑޭ ކޮޅަށް ތިން ލަނޑު ޖަހައި ގދ.ހޯނޑެއްދޫއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ފުރަަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި

05 months 3 weeks ago

ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީ މުބާރާތަށް ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެ ގޮތުން، އިއުލާންކުރި ސްކޮޑްގައި…

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަކަށް ގުރުއަތު ލައިފި

05 months 3 weeks ago


ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ 'ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް' ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޓީމުތައް ވާދަކުރަންޖެހޭ މެޗުތައް ކަނޑައެޅުމަށް…

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކ.އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިންމަފުއްޓަށް

05 months 3 weeks agoމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކ.އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިންމަފުށިން ހޯދައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި…

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 3 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެހެންދޫއަށް

05 months 3 weeks ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޒޯން 3 ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ރ.މީދޫ ބަލިކޮށް ބ.ފެހެންދޫއިން އެ ޒޯންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ޅ.ނައިފަރު…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›