ކުޅިވަރު

އެސްޓީއޯ 5 ވަނަ ބަށި މުބާރާތް ފަށައިފި

01 yr 10 months ago

އެސްޓީއޯ 5 ވަނަ ބަށި ބޯޅަ މުބާރާތް 16 ޓީމާއެކު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ފަށައިފިއެވެ.

މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނާ…

އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ 5 ދުވަސް...

01 yr 3 months ago

ޅ. ހިންނަވަރު އެމްޕަވަރިންގ ކައިނެޓިކް ސޮސައިޓީ (އެކްސް ބޯއީސް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2017" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަވާން…

ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ފޭދުއަށް

02 yrs 8 months ago

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ސ. ފޭދޫ މިއަދު ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

އެޓީމް ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ މިއަދު ކަށަވަރު ކުރީ…

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ނައިބްރައީސަކަށް އިއްޒަތު ވަހީދު

01 yr 11 months ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަދި ނައިބްރައީސަކަށް އިއްޒަތު ވަޙީދު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ދެބޭފުޅުން ވެސް އިންތިޚާބުވީ…

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަލިކޮށް ފޭދޫ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

02 yrs 7 months ago

މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕް ގެ ޗެންޕިއަންކަން ސ. ފޭދޫ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. އެ ޓީމް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަސްޓޭޑިއަމުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު 1-0 ލަނޑުން…

ސަލްސާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް: އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ޕޮލިސް ކުލަބް ކުޅުން ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފި

02 yrs 2 months ago

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސަލްސާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގައި އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ޕޮލިސް ކުލަބް ކުޅުން ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށް ފިއެވެ.

އިއްޔެރޭ…

ޖުނާ ކަޕްގެ ޗެންޕިއަންކަން ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި

02 yrs 8 months ago

"ޖުނާ ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް 2015" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ފްރެންޑްސް ކުލަބު ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫ ފުޓުބޯލް ސްޓޭޑިއަމްގައި…

ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގަ ދިވެހި ދިދަ އުފުލައިފި: ނަތީޖާއަށް އިންތިޒާރު

02 yrs, 1 month ago

ބްރެޒިލްގެ ވެރިރަށް ރިއޯޑި ޖެނީރޯގައި ރޭ ފަތިހު ފެށި ދުނިޔޭގެ އޮލިމްޕިކްސް މުބާރާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލައިފިއެވެ. ދިދަ އުފުލީ ފެތުންތެރިޔާ އާމިނަތު ސަޖަން އެވެ.…

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

02 yrs 4 months ago

މިއަހަރު ބާއްވާ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެފްއޭއެމުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިއަދު ބުނީ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި…

އިހަވަންދޫގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯލް ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯހެއް އެރަށުގައި ފަށައިފި

02 yrs 10 months ago

ފުޓްބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންނާއި އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯލް…

އަމްސާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އަފިންސް ޓީމުން ހޯދައިފި

01 yr 2 months ago

އަމްސާކަޕް 2017 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރުގެވެސް ޗެމްޕިއަން ޓީމުކަމަށްވާ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަފިންސް ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

ގިނަޢަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި…

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށިމުބާރާތް 2016 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

02 yrs 3 months ago

އެސްޓީއޯ ބާއްވަމުން އަންނަ އަހަރީ ބަށިމުބާރާތް، އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށިމުބާރާތް 2016 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ މައި…

އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް ބަށިމުބަރާތުގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ދަތުރުކޮށްފި

02 yrs 9 months ago

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް 4 ވަނަ ބަށިމުބާރާތުގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލަށް 8 ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވިދުވަރު…

ވެލެންސިޔާ ބަލިކޮށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ވެޓަރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

02 yrs 2 months ago

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން ކްލަބު ވެލެންސިޔާ ބަލިކޮށް ނިއުރޭޑިއަންޓް އިއްޔެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

މާފަންނު ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި ފުރަތަމަ…

ފުވައްމުލަކުގައި ނެޝަނަލް ވޮލީބޯލް ރެފްރީސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

02 yrs 7 months ago


ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއިި ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި 12 ފެބްރުއަރީ 2016 އިން 20 ފެބްރުއަރީ 2016 އަށް ވޮލީބޯޅައިގެ…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›