ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

އެކައުންޓުގަ 2 މިލިއަން ޑޮލަރު- ޖަމާކުރިި މީހަކު ނޭނގޭތީ ނުނަގަން ހުއްޓާ ދަރިއަކަށް ފަރުވާ ނުކުރެވި މަރު!- އިނާމަށް 4 މިލިއަން!

010 months, 1 week ago

އަޝްފާލް އަކީ ޔޫއޭއީގެ ހޮޓަލެއްގައި ވަރަށް އާދައިގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ދިއިރިއުޅެމުން އައި މީހެކެވެ. ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމުގައި ދެ ދަރިން ލިބިފައިވަނިކޮށް ފައަށް…

ސައުދިއަރަބިޔާއަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ބަދަލުތަކަށް ޝައިޠާނުންގެ ތައުރީފް އޮހެނީ!

110 months 4 weeks ago

ސައުދިއަރަބިޔާއަށް ގެންނާނެކަމަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނަމުން ގެންދާ ބަދަލުތަކަށް "ޝައިޠާނުން"ގެ ތައުރީފްތައް ދަނީ އޮހެމުންނެވެ.

މިގޮތުން ތައުރީފްތައް…

4 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލައްވައި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި "ބޭބީ ސިޓަރު" ހައްޔަރުކޮށްފި

81 yr, 1 month ago

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ގެއެއްގައި ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގައި ހުރި އަންހެނަކު ގަދަކަމުން އޭނާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއަ 4 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ޖިންސީ…

ލަވަކިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް ބަންގިއަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން އަތަށް ގޮވައިފި

01 yr 5 months ago

އިންޑިއާގައި އުޅޭ ލަވަކިޔާމީހާ ސޯނޫ ނިގަމް ބަންގިއަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން އަމިއްލަ އަތަށް ގޮވައިފިއެވެ.

ސޯނޫ ނިގަމް ޓްވީޓްކޮށް ބުނެފައިވަނީ ބަންގިއަކީ ދީނީ…

ސެލިޔުލާ ފާމިންގ- ކުކުޅާ ނުލާ ބިސް، ގެރިއާ ނުލާ ކިރު މިހާރު ލިބޭނެ!

01 yr 7 months ago

ސެލިޔުލާރ ފާމިންގގެ ނަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެދަށުން ކުކުޅާއި ނުލައި ބިސް އަދި ގެރިއާއި ނުލައި ކިރު ލިބޭނެގޮތް ހޯދިފައިވާކަމަށް ނިޔު ހާވެސްޓް އޮގަނައިޒޭޝަނުން…

ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ގިނިކަންޏާ ވަޑައިގެން ރެސްޓޯރަންޓަކުން އާންމުންގެ ބައަކާއިއެކު ފަރިއްކުޅުއްވައިފި

01 yr 7 months ago

ޔޫއޭއީގެ ވެރިޔާ އަދި ޔޫއޭއީގެ ވައިސްޕްރެޒިޑެންޓް، ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރާޝިދް އަލްމަޚްޠޫމް ގިނިކަންޏާ މަގުމަތީގައި ހިންގަވާފައި ވަޑައިގެން ޢާންމުންގެ…

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރޫޅައިލެވޭފަދަ މައުލޫމާތެއް ދޭ ފަރާތަކަށް 7 މިލިއަން ރިޔާލަ ސައުދީން ހުށަހަޅައިފި

02 yrs 7 months ago

ސައުދިއަރަބިޔާގައި ހިންގަން މަސައްކަތްކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރޫޅަައިލެވޭފަދަ މައުލޫމާތެއް ސައުދީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ ފަރާތަކަށް 7 މިލިއަން ރިޔާލައިގެ ބޮޑު…

ނިއު ދިއްލީގައި އަށް މަހުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކޮށްފި، އެކުއްޖާ މިހާރު އޮތީ އައިސީޔޫ ގައި

07 months 3 weeks ago


ކުޑަކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ ޖިންސީ ގޯނާތައް ހުއްޓާލުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގޮވާލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކި ޤައުމުތަކުން ދަނީ މިފާޙިޝް ޢަމަލު…

ގޭގައި ތަޅުލުމަށްފަހު ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުން 94 އަހަރުގެ މަންމަ ސަލާމަތްވީ ހަމަކިރިޔާ!

010 months 3 weeks ago

"އަހަރެންނަށް ހޭލެވިގެން ބެލިއިރު ގެވަނީ ތަޅުލައިފައެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ކޮޓަރިވެސް ވަނީ ބޭރުން ތަޅުލައިފައެވެ. ކޮޓަރިތެރެ ބަލައިލި އިރު ކައިލާނެ ބިސްކޯދުކޮޅެއް…

ދަގަނޑު ސޫކީއަށް އަދަބުދޭން ދުނިޔެ ނުކުޅެދުމުން އަލްޤައިދާ ނުކުންނަނީ

31 yr ago

މިޔަންމާގައި ތިބި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެޤައުމުގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ދަގަނޑު ސޫކީގެ ސިފައިން ކުރި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލައި އަދަބުދޭން ދުނިޔެ ނުކުޅެދުމުން…

ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ ފުރިހަމަކަން އދގެ ސެކެޓްރީ ޖެެނެރަލް ވެސް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަން ހާމަވެއްޖެ!

01 yr 5 months ago

މުސްލިމުންގެ އެންމެ މަތިވެރި ދުސްތޫރު، ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ ފުރިހަމަކަން އދގެ ސެކެޓްރީ ޖެެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރެސް ވެސް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ބަނޑުން ވައްޓާލާފައި އޮތް 19 އަންހެން ކުދިން ހޯދައިފި

11 yr 6 months ago

ބަލިވެއިނުމުން ބަނޑުން ވައްޓާލާފައި އޮތް 19 އަންހެން ކުދިން މުމްބާއީގެ ސަރަހައްދަކުން ހޯދައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހުރިހާ ކުދިންވެސް ވަނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮޓަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި…

ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގަ 5 މީހުން މަރު- ހަމަލާދިން 3 މީހުން މަރާލައިފި!

01 yr 7 months ago

ޕާކިސްތާނުގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަކަށް ޓެރަރިސްޓުންގެ ބައަކު ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި 5 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.…

އުފަންވިއިރު 4 ފައާއި 2 ގުނަވަން ހުރި ކުއްޖަކު އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން!

01 yr 7 months ago

އުފަންވިއިރު 4 ފައާއި 2 ގުނަވަން ހުރި ކުއްޖަކު އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުން މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ މިކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ…

އަމަލް ކުލޫނީ 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވަރިވަނީ!

01 yr 9 months ago

ޖޯޖް ކުލޫނީ އާއި އަމަލް ކުލުނީގެ ކައިވެނި 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ރޫޅާލަން ހުށަހަޅައިފިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ލޮސް އެންޖަލްސްގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ.…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›