ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ދަގަނޑު ސޫކީގެ ހުރަސްތަކާހުރެ މައްސަލަ ބަލާ އިސް މެންބަރު އިސްތިއުފާ ދީފި

02 months ago

މިޔަންމާގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ދަގަނޑު ސޫކީގެ ހުރަސްތަކާހުރެ ރާކިން ސްޓޭޓްގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު އިސްތިއުފާ…

4 ދަރިންގެ މަންމައަކު ބޯއި ފްރެންޑް ޖަލު ބަންދުން ސަލާމަތްކުރަން 21 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފި

02 months ago


ޢަބްދުއްލަޠީފް

4 ދަރިންގެ މަންމައަކު އޭނާގެ ޒުވާން ބޯއި ފްރެންޑް ޖަލު ބަންދުން ސަލާމަތްކުރަން 21 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ދިގު އަންހެން މީހާ، ޒައިނަބު ބީބީ މަރުވެއްޖެ

02 months, 1 week ago

ޕާކިސްތާނުގައި ހުރި އެންމެ ދިގު އަންހެން މީހާ، ޒައިނަބު ބީބީ، މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، ކުއްލިގޮތަކަށް ބަލިހާލަތު ދަށްވުމުގެ…

އަނިޔާ ލިބެންފެށީމާ އިބިލީހުގެ ކިބައިންވެސް ވާގިއެދޭނެ: ޝައިޚް ހުސައިނުލްގަދަވީ

02 months, 1 week ago

މުސްލިމުންނަކީ ކިތަންމެ ބޮޑު މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ނޫނީ ވާގިނުއެދޭނެ، އަދި އެދެންޖެހޭނެ ބައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔެއަށް އަންނަމުން…

ސީރިޔާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

02 months, 1 week ago

(ޖުލައި 16) ދިމިޝްގު- ސީރިޔާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ބުނެފައިވަނީ ހަލަބް ޕްރޮވިޝަންގައިވާ ސީރިޔާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާތަކެއްދީފި ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުން ސިރިޔާގެ އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދަށް ހަމަލާދީފި

02 months, 1 week ago


އިޒްރޭލުގެ ހަނުރާމަތީ ބޯޓުތަކުން އިއްޔެވެސް ސީރިޔާގެ އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދަށް ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ނައިރާބް އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދަށް ބޮން އެޅުމަށްފަހު…

ޠާއިފްގަ ބޭއްވި މިޔުޒިްޝޯއެއްގަ ސްޓޭޖަށް އަރާ ލަވަކިޔާމީހާގެ ގައިގަ ބެއްދި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

02 months, 1 week ago

ސައުދިއަރަބިޔާއަށް ގެނައި "އިޞްލާޙީ ބަދަލު" ތަކުގެ ތެރެއިން ޠާއިފްގައި ބޭއްވި މިޔުޒިކްޝޯއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އަންހެނަކު ސްޓޭޖަށް އަރައި ލަވަކިޔާމީހާގެ ގައިގައި…

ސައުދިއަރަބިޔާގަ ބަރަހަނާ މަންޒަރުހުރި މަޖައްލާތައް ވިއްކާތީ ގިނަ ބައަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

02 months, 1 week ago

ސައުދިއަރަބިޔާގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރުހުރި މަޖައްލާތައް ވިއްކާތީ ގިނަ ބައަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެއެވެ.

ގިނަ ބައަކު ބުނަމުން ގެންދަނީ މީގެކުރިން ސައުދިއަރަބިޔާގައި…

ނަވާޒް ޝަރީފާ ދަރިކަނބަލުން މަރްޔަމް ބަންދުކޮށްފި

02 months, 1 week ago

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި ދަރިކަނބަލުން މަރްޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަތުމުން ބަންދުކޮށް އިތުރު ގޮތަކަށް އަންގަންދެން ސިހަލަ…

ޕާކިސްތާނުގަ ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއެއްގަ 128 މީހުން މަރުވެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ

02 months, 1 week ago

ޕާކިސްތާނުގެ ބަލޮޗިސްތާނުގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން މިއަދު ދިން ހަމަލާއެއްގައި 128 މީހުން މަރުވެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބަށް…

ހައްލަކީ ހަމަ އެންމެ އަންހެނަކުވެސް ބްލެކްމޭލް ނުވުން" ކެރަލާ ޕޮލިސް

02 months, 1 week ago

އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ބްލެކްމޭލް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލަކީ ހަމަ އެންމެ އަންހެނަކު ނަމަވެސް ބްލެކްމޭލް ނުވުން ކަމަށް ކެރަލާގެ ޕޮލިސް އޮފިސަރަކު…

ޖަލުގަ އޮންނަންވެސް ޤައުމަށް ދާން ބޭނުން: ނަވާޒް ޝަރީފް

02 months, 1 week ago

10 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް އިއްވާފައިވުމުން ޖަލުގައި އޮންވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ޤައުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު…

މަސީޙެއް ކަމަށް ހެދިގެންއުޅުނު އިރާޤް މީހެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

02 months 2 weeks ago

ތިމާއަކީ މަސީޙެއް ކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއްކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރި، އިރާޤްގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް އެޤައުމުގެ ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރެވުނު ކުދިންގެ އަދަދު 11: ނަމަވެސް މިފަހަރުވެސް ސްޓްރެޗަރު ގައި

02 months 2 weeks ago

މައިސައި، ތައިލެންޑް: ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލައުންގް ހޮހަޅައިގައި ތާށިވީ ކުދިންގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ މިހާތަނަށް އިތުރު ތިން ކުއްޖެއް ސަލާމަތް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި މިއަދަދާއިއެކު…

ސްޓްރެޗަރަކަށް ލައިގެން ހޮހަޅައިގެ ތެރެއިން ފަސްވަނަ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކޮށްފި

02 months 2 weeks ago

ޝިއަންގް ރައި، ތައިލެންޑު: ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލައުންގް ނަމަކަށް ކިޔާ ހޮހަޅައެއްގައި ތާށިވެގެން ނުނިކުމެވިފައިތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފަސް ކުއްޖަކު ސަލާމަތް…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›