ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ފިރިމީހާ ނަމާދު ނުކުރާތީ ކައިވެނި ރޫޅައިލުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެ

02 yrs 4 months ago

ފިރިމީހާ 5 ވަގުތު ނަމާދު ނުކުރާތީ ކައިވެނި ރޫޅާލުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެއެވެ.

ސަޢުދީ އަންހެނަކު ބުނީ ފަރުޟު 5 ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން…

އަނބިމީހާ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާތީ އަތްތިލައިގެ އިނގިލިތައް ބުރިކޮށްލައިފި

21 yr 2 months ago

އަނބިމީހާ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާތީ އެކަމަށް ހަސަދަވެރިވެ އަނބިހާގެ އަތްތިލައިގެ އިނގިލިތައް، 5 އިނގިލި އެކުގައި ބުރިކޮށްލައިފިއެވެ.

މިކަންކުރީ ދުބާއީގައި މަސައްކަތްކުރާ…

މޭކަޕާ ނުލައި އަނބިމީހާ ފެނުނުއިރު ހުތުރުކަމުން ވަގުތުން ވަރިކޮށްފި

01 yr 11 months ago

އަނބިމީހާ، މޭކަޕާއި ނުލައި އަސްލު ސިފައިގައި ފެނުނީ ކައިވެނިކުރިތާ 14 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ފެނުމާއިއެކު ހުތުރުކަމުން ވަގުތުން ވަރިކުރީއެވެ.


ޝާރުޖާގެ އުމުރުން…

މަންމަ އާ ބައްޕަ އަނދަން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ސަލާމަތްވާން ބޭނުން ނުވެ އަނދައިދިއަ 3 ބެއިންގެ ވާހަކަ

01 yr 3 months ago

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަން ޓަވަރުގައި ދާދިދަފުން ހިނގައިދިއަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވެދިއަ މީހުންގެ ތެރެއިން 3 ބެއިންނަކީ އެމީހުންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު…

އަމިއްލައަށް ފައިސާ ހޯދައިގެން މަންމަގެ ކެންސަރު ބައްޔަށް ބޭސްކޮށްދީ ލޯބިދޭ 8 އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ

01 yr 5 months ago

އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކަރސްޓަންގެ މަންމައަކީ ކެންސަރުބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދާ އަންހެނެކެވެ. އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ފަރުވާކުރާތާ މިއީ 3 ވަނަ އަހަރެވެ.

ދަމުނަމާދު: ބައްޕަ ހޯދި އަނބިމީހާ ހަޑިކަމުން ދުރަށް އެނބުރި ނިދިމީހާއަށް އެންމެ ރީތި އަންހެނަކީީ އަނބިމީހާ ކަމަށް ބަދަލުކޮށްލި!

01 yr, 1 month ago

މިޞުރުގެ ޒުވާނަކު ޔޫއޭއީއަށް ގޮސް މަސައްކަތްކޮށް ފައިސާ ހޯދައި ތަނަވަސް މީހަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ކައިވެނިކުރާނެ އަންބަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބައްޕަގެ…

އަނބިންދެކެ ލޯބިވެވޭ މިންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ހައިރާންކުރަނިވި ނަތީޖާ - އެންމެންނަށް ބޮޑު ސިހުމެއް!

03 months, 1 week ago

ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓައި އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އަނބިންދެކެ ފިރިންނަށް ލޯބިވެވޭ މިންވަރުކަމަށް ބަލައި އެކަން ކުރެވޭ މިންވަރު…

އުމުރާވުމަށްފަހު އައިމަގުމަތީގެ ޢާއިލާ އެކުގަ މަރުވެއްޖެ

01 yr 8 months ago

އުމުރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މަދީނާއިން އެނބުރި އައިމަގުމަތީގައި ކާރު އެކްސިޑެންޓްވެ އާއިލާގެ 5 މީހުން އެކުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަރުވީ އޮމާންގެ…

52 ކިލޯ ގެރިމަސް ފަޤީރަކަށް ހޭދަކުރި މީހަކު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ނުރައްކާތެރި އޮޕަރޭޝަނަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ!

01 yr 8 months ago

"އޭނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަވަށެއްގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ލަންޑަނަށް ދިއައީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯއެވެ.

ލަންޑަންގެ…

ހިޖާބު އެޅީ ބައްޕަ ބިރުދައްކައިގެން ކަމަށް ބުނުމުން ރީތި ގޮތަކަށް ރައްދު ދީފި

01 yr 5 months ago

ޕެންސިލްވޭނިއާ ގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ލަމްޔާ އާއި ދިމާލަށް، އޭނާ ހިޖާބު ނުވަތަ ބުރުގާ އަޅަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ އެކަމަށް ބާރުފޯރުވާ، ބިރު ދައްކައިގެންނޭ ބުނުމުން،…

ހާފިޒްގެ ހިތް 150 ފަހަރަށް ހުއްޓުނު، ފަރުވާ ލިބުނީ އައިސީޔޫ ގައި ސޫރަތުލް ރަޙްމާން ޖެހުމުން

05 months 3 weeks ago

ލާހޯރް: ޑޮކްޓަރީ ބޭހުން ރަނގަޅު ނުކުރެވޭ ކިތަންމެ ކަމެއް ރޫހާނީ ބާރުތަކުން ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ރޫހާނީ ބާރޭ ބުނުމުން މިދައްކަނީ ސިހުރު…

ޔަހޫދީ ނޫން އަންހެނުންނާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އިޒްރޭލް ސިފައިންނަށް ދީފި

02 yrs 2 months ago

ޔަހޫދީ އަންހެނުން ނޫން އެހެން އަންހެނުންނާއި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އިޒްރޭލުގެ އައު އާމީ ޗީފް ކާނަލް އެޔާލް މޯޝޭ އިޒްރޭލް ސިފައިންނަށް ދީފިއެވެ.

މައިމީހާ އާ ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ދޮޅު ގަޑިއިރު އަތް ގުޑުވާ ނުލައި ހުރި ފޫޅުމާގެ ވާހަކަ

01 yr 5 months ago

ފޫޅުމައިންނަކީ އަބަދުވެސް ޚާއްޞަ ޙާލަތުތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ބައެކެވެ. އަދި ކާމިޔާބުވެސް ހޯދާ ހިތްވަރުގަދަ ބައެކެވެ. .

ސުއީ އަކީ ނިޔުޒީލަންޑްގެ ކުޑަ ރަށެއްގައި…

ހިފި ރޯދަތައް މިޔުޒިކަށް ވިއްކާނުލަން ނިންމި ދެމަފިރިންނަށް ފްލެޓަކާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް!

01 yr 3 months ago

އެއީ މީގެ 3 އަހަރު ކުރިއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ އާއި ވިދިގެން އައި ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ޝާމިން އިޝާ ނަމާދުން ފައިގެން ގެއަށް އައި އިރު ޝަކީބާ ތަްއޔާރުވަނީ…

ޒައިނަބްގެ ގާތިލު އިމްރާން ބުނަނީ އޭނާއަށް އެފާހިޝް ޢަމަލު ކުރެވުނީ ޖިންނި މޮޔަވެގެންކަމަށް

08 months ago

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު، ކަސޫރުގައި މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ރޭޕްކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބު އަމީން ގެ ގާތިލަކީ ކާކުކަން…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›