ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ޗެލްސީ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު ލެސްޓަރ ކަޓައިފ.

01 yr 7 months ago

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފަސް ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ވުލްވްސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި އިރު މިލްވޯލް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ލެސްޓަރ…

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ އަވަހަށް ހެދި ހެޓްރިކް ގަމޭރޯ ހަދައިފި

01 yr 7 months ago

ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ އަވަހަށް ހެދި ދެވަނަ ހެޓްރިކް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް ކެވިން ގަމޭރޯ ހަދައިފި އެވެ.

އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ…

ލެވެންޑޯސްކީ ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުން ބަޔާން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ

01 yr 7 months ago

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހާތާ ބާލިންއާއި ދެކޮޅަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މިޔުނިކް ބަލިވާން ދަނިކޮށް ފަހުވަހުގުތު ރޮބަޓް ލެވެންޑޯސްކީ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު ބަޔާން މިއުނިކް…

ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

01 yr 7 months ago

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް، ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފަސްބުރުގައި ވުލްވްސްގެ މައްޗަށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން…

ފަހުވަގުތު މެސީ ކާމިޔާކޮށްދިން ލަނޑުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އަނެއްކާވެސް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެވަނައަށް

01 yr 7 months ago

ލިއޮނަލް މެސީ ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލާއެކު 2-1 އިން ލެގަނޭސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އަލުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ރޭގެ މެޗު ފެށިގެން…

ޕޮގްބާގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްގެ އަގު ވެއްޓެން ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ: މޮރީނިއޯ

01 yr 7 months ago

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް މިފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް އިނގިރޭސި ކުލަބު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައި ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރ ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ރެކޯޑް އަގުވެއްޓެންވަރަށްގާތްވެއްޖެކަމަށް…

މިރޭގެ މެޗަށް ނިކުންނާނީ މޮނާކޯގެ ވަރުގަދަކަމަށް ވިސްނައިގެން: ގާޑިއޯލާ

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފަރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރުމޮނާކޯ އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މެންޗެސްޓަރސިޓީން މޮނާކޯ ދެކެ އެއްވެސް…

ވަރުގަދަ ކުރިމަތި ލުމަކަށްފަހު މޮނާކޯގެ މައްޗަށް ސިޓީން ކުރި ހޯދައިފި

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެމޮނާކޯ އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން…

ބަޔާ ލެވަކޫޝަންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ކުއާޓާފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި.

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަލަ ލެގުގައި ރޭޖަރުމަނުގެ ބަޔާ ލެވަކޫޝަން އާއި ސްޕެއިންގެ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުބައްދަލުކުރި މެޗު އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން…

ވަރުގަދަ ކުރިމަތި ލުމަކަށްފަހު މޮނާކޯގެ މައްޗަށް ސިޓީން ކުރި ހޯދައިފި

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން…

ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް ސެވިއްޔާ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފި

01 yr 6 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ، ލެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލާއި ގާތަށް ސެވިއްޔާއިން ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޕޯޓޯ ބަލިކޮށް ކުއާޓާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ޔުވެންޓަސްއިން އާކޮށްފި.

01 yr 6 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ، 0-2ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕޯޓޯގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލާއި ގާތަށް ޔުވެންޓަސްއިން…

ވަރުގަދަ ރެއާލް މެޑްރިޑު ވެލެންސިއާ އަތްދަށުވެއްޖެ

01 yr 6 months ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވަރުގަދަ ރެއާލް މެޑްރިޑު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑު ވެލެންސިއާ އަތުން ރޭ ބަލިވެފައިވަނީ 1-2 ގެ…

ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު، ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

01 yr 6 months ago

އިނގިރޭސި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އިނގެރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އުފުލާލަ ދިން…

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި ޔުނައިޓެޑް ރޮސްޓޯވްއާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

01 yr 6 months ago

ޔޫއެފާރ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި ޔުނައިޑެޓު ރަޝިއާގެ އެފްސީ ރޮސްޓޯވް އާއި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ރަޝިއާގެ ރޮސްޓޯވްއާއި ކުޅެން…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›