ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ޕޮގްބާގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްގެ އަގު ވެއްޓެން ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ: މޮރީނިއޯ

01 yr 7 months ago

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް މިފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް އިނގިރޭސި ކުލަބު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައި ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރ ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ރެކޯޑް އަގުވެއްޓެންވަރަށްގާތްވެއްޖެކަމަށް…

އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ އަށް ރެލިގޭޝަނުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ.

01 yr 7 months ago

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގފައި ރޭ ސްވެންސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ވެއްޓުމުގެ ބިރު އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީއަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

އެރިކް ލަމޭލާއަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ ސީޒަން ނިމިއްޖެ

01 yr 5 months ago

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ވިންގާ އެރިކް ލަމޭލާ އަށް އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ލަމޭލާއަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ 2016 ވަނަ…

ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދާ މަޤާމް ދަމަހައްޓައިފި.

01 yr 6 months ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބާސެލޯނާ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެ ދެޓީމުވެސް މަޤާމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ އިން…

އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ދެ ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި.

01 yr 6 months ago

ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާ އެކު ސައުތުހެމްޓަން އަތުން 3-2އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

ފަހަތުން އަރައި ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް ރެއާލްއިން މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި

01 yr 6 months ago

ފަހަތުން އަރައި 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ވިޔަރެއާލްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމުން ލިބުނު…

ގްރީޒްމަން ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ..

01 yr 6 months ago

ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އިނގިރޭސި ކުލަބު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް…

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި ޔުނައިޓެޑް ރޮސްޓޯވްއާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

01 yr 6 months ago

ޔޫއެފާރ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި ޔުނައިޑެޓު ރަޝިއާގެ އެފްސީ ރޮސްޓޯވް އާއި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ރަޝިއާގެ ރޮސްޓޯވްއާއި ކުޅެން…

މިރޭގެ މެޗަށް ނިކުންނާނީ މޮނާކޯގެ ވަރުގަދަކަމަށް ވިސްނައިގެން: ގާޑިއޯލާ

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފަރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރުމޮނާކޯ އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މެންޗެސްޓަރސިޓީން މޮނާކޯ ދެކެ އެއްވެސް…

ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

01 yr 7 months ago

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް، ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފަސްބުރުގައި ވުލްވްސްގެ މައްޗަށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން…

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބާސެލޯނާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނިކުންނައިރު ޕީއެސްޖީގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑު

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން މިރޭ ފެށިގެންދާއިރު މިރެއަކީ ފުޓްބޯޅައިގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރެއަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު…

ބޭލްއަށް ލިބުނު އަނިޔާ ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޒިދާން ބުނެފި.

01 yr 7 months ago

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ވޭލްސް ފޯވާޑް ގެރެތު ބޭލްގެ ފައިގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި…

ލެސްޓަރގެ ކީޕަރު ކޭސްޕަރ ސްމައިކަލް ރަނިއޭރީގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި

01 yr 6 months ago

ލެސްޓަރ ސިޓީގެ އެއްނަމްބަރ ގޯލްކީޕަރު ކޭސްޕަރ ސްމައިކަލް ލެސްތާގެ ކޯޗުކަމުން ދާދިފަހުން ވަކިކުރި ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީގެ އަރިއަހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.

ލީގް ޗެމްޕިއަންކަމަށް އާސެނަލް އާއި މެން.ޔުނައިޓެޑަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެ – ހަޒާޑް

01 yr 9 months ago

މިސީޒަނުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި އާސެނަލް އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ނުހިމެނޭކަމަށް ވާދަވެރި ޗެލްސީގެ ނުރައްކާތެރި ފޯވާޑް…

ރަހްމަތްތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަންދިއުން: ސަލާމަތްކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނެތް ބޮޑު ބިރެއް

02 yrs, 1 month ago

ރަޙްމަތްތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަން ދިއުމަކީ އަދި ދަތުރުކުރުމަކީ ވަރަށް ޢާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.…

 1 2 3 >  Last ›