ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ކާބުލްގެ ޓިޔުޝަން ސެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ 48 ކުދިން މަރާލައި 67 ކުދިން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

02 months ago

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޓިޔުޝަން ސެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ 48 ކުދިން މަރާލައި 67 ކުދިން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އިމްތިހާން ހެދުމަށް ތަްޔާރުވަމުން…

އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ ބެލްޖިއަމް ހޯދައިފި

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ ބެލްޖިއަމް ހޯދައިފިއެވެ.

ބެލްޖިއަމްއިން ތިންވަނަ މަޤާމު ހޯދީ ތިންވަނަ ހޮވުމަށް މިރޭ ކުޅުނު…

ވިހި އަހަރަށް ފަހު، އެމްޓިޓީގެ ގޯލުން ފްރާންސް ފައިނަލަށް.

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއިގާތަށް ފްރާންސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބަރގް ސްޓޭޑިއަމްގައި…

ސްވިޑްންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ އިންގެންޑް ސެމީއަށް..

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި ސޮވިޑްން ވާދަކޮށް، އިންގެންޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ބެލްޖިއަމަށް.. ބްރެޒިލް މުބާރާތުން ކަޓައިފި..

03 months, 1 week ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ބެލްޖިއަމް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ވަރާނޭ އާއި ގްރީޒްމަންގެ ލަނޑުތަކުން އުރުގުއޭ ރޮއްވާލުމަށް ފަހު، ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސުން ހޯދައިފި.

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފްރާންސުން އުރުގުއޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ފްރާންސުން…

ސައުދީ އަންހެނަކު ކާރު ދުއްވާތީ ކާރު އަންދާލުމުން އާ ކާރެއް ދީފި

03 months 2 weeks ago

ސައުދީ ސަރުކާރުން ދިން ހުއްދައިގެދަށުން ކާރު ދުއްވަންފެށި އަންހެނެއްގެ ކާރު 2 މީހަކު ވެގެން އަންދާލުމުން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކު އޭނާއަށް ކާރެއް ދީފިއެވެ.

ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ފަހު މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބުކޮށް، ކްއާޓަރގެ ފަހުޖާގައަށް..

03 months 2 weeks ago


ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ފަހު މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބުކޮށް ކްއާޓަރ ގައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ކްއާޓަރއަަށް..

03 months 2 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގައި ޑެންމާކް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ އިން ކްއާޓަރގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ގަދަ ހިފުމަކަށްފަހު، ރަޝިއާ އާއި ސްޕެއިންގެ ކުރިމަތިލުން ރަޝިއާއަށް..

03 months 2 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕް ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ތިންވަނަ މެޗު މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމު ރަޝިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށް ކްއާޓަރ ފައިނަލަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

މިރޭ ކުޅުނު މި…

ކަވާނީގެ ދެލަނޑުން ޕޯޗުގަލްގެ ވަރލްޑް ކަޕް ދަތުރަށް ނިމުން...

03 months 2 weeks ago


ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިހާރު ކުޅޭ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ދެވަނަ މެޗު އުރުގުއޭ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.
މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ…

ފްރާންސުން އާޖެންޓީނާ ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު، ކްއާޓަރގެ ފުރަތަމަ ޖާގައަށް..

03 months 2 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފްރާންސް ކާމިޔާބުކޮށް ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާ އާވާދަކޮށް…

ކޮލަމްބިއާ އިން ސެނަގާލު ބަލިކުރި އިރު، ޕޮލެންޑުން ޖަޕާން ބަލިކޮށްފި

03 months 3 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި ކޮލަމްބިއާ އިން ސެނަގާލު ބަލިކުރި އިރު، ޕޮލެންޑުން ޖަޕާން ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެގަޑިން މިރޭ 7 ޖެހި އިރު…

ވަރލްޑް ކަޕްގެ "ރަންބޫޓު" ހޯދާނީ ކޮން ކުޅުންތެރިއެއް..

03 months 3 weeks ago

ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަހަރުގެ އެންމެގިނަ ގޯލު ޖަހާ ރަންބޫޓު ހޯދާނީ ކޮން ކުޅުންތެރިއެއްބާއެވެ!؟ މިއީ ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި މިހާރު އުފެދޭނެ ސުވާލެކެވެ.

ގްރޫޕް އީ އިން ބްރެޒިލް އަދި ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ގަދަ 16އަށް..

03 months 3 weeks ago

ގްރޫޕް އީ އިން ބްރެޒިލް އަދި ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ގަދަ 16އަށް އަރައިގިއެވެ.

މި ދެ ޓީމު ގަދަ 16އަށް އެރީ މިރޭ ކުޅުނު އެ ގްރޫޕްގެ ފަހުމެޗުތަކުގައި ބްތެޒިލް ކުޅުނު މެޗު…

 1 2 3 >  Last ›