ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ކްރޮއޭޝިއާ ޓޭބަލްގެ އުހަށް.. އާޖެންޓީނާ ނޭވާ ހޮޅިއަށް..

010 hours 40 mins ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ގްރޫޕް ޑީގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކްރޮއޭޝިއާ ކާމިޔާބުކޮށް އާޖެންޓީނާ ނޭވާހޮޅިއަށް…

އެމްބައްޕާގެ ލަނޑުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ފްރާންސް..

012 hours 47 mins ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ގްރޫޕް ސީގޭ އެއްވަނައަށް ފްރާންސް އަރައިފިއެވެ.

އެ ޓީމުން އެއްވައަށް އެރީ މިރޭ ކުޅުނު އެ ގްރޫޕުގެ މެޗު…

ޑެންމާކް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު..

012 hours 48 mins ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ގްރޫޕް ސީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ޑެންމާކް އާއި އޮސްޓްލިއާގެ މެޗު ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ސްޕެއިނުން އީރާން ބަލިކޮށް، ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ޕޯޗުގަލް އާހަމަކޮށްފި

01 day 10 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ރަޒަން އެރީނާގައި މިރޭ ކުޅުނު ވްރޫޕް ބީގެ މެޗު ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކޮށް، ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ޕޯޗުގަލްއާ އަރާ ހަމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ޓީމުން މި…

ގްރޫޕް އޭއިން އުރުގުއޭ އާއި ރަޝިއާ ދެވަނަބުރަށް. މިސްރު އަދި ސައޫދީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

01 day 11 hours ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭ އިން އުރުގުއޭ އާއި ރަޝިއާ ދެވަނަބުރަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އުރުގުއޭ ދެވަނަބުރަށް ދިޔައީ މިރޭ ކުޅުނު…

ރަޝިއާއިން ދެވަނަބުރުގެ އުއްމީދު އައު ކުރިއިރު، މިސްރު ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް..

02 days 10 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ގްރޫޕް އޭގައި ރަޝިއާ އާއި މިސްރު މިރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު ރަޝިއާ އިން އައު ކުރިއިރު، މިސްރު ހާސްކަމުގެ…

ކްޓީނިއޯގެ ގޯލުން ބްރެޒިލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑުން ހިފަހައްޓައިފި.

04 days 10 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ގޯލު 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކުޓީނިއޯ އެވެ.…

ފަހުހާފުގައި ސަރބިއާ ޖެހި ގޯލުން ކޮސްޓަރިކާ ރޮއްވާލައިފި

04 days 15 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު 5 ޖެހި އިރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ދަނިކޮށް ސަރބިއާއިން ޖެހި ގޯލާއެކު ކޮސްޓަރިކާ ރޮއްވާލައިފިއެވެ.

ޔުރާރީގެ ގޯލުން ޑެންމާކަށް ހިނިތުންވުން.

05 days 12 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ޕެރޫ އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފަހުހާފުގައި ޔުރާރީ ޖެހި ގޯލުން ޑެންމާކް ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި…

މޮރޮކޯ އާއި އީރާންގެ ކުރިމަތިލުން އީރާނަށް

06 days 12 hours ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މޮރޮކޯ އާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗު އީރާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އުރުގުއޭއަށް މިސްރުގެ މައްޗަށް ހަނިމޮޅެއް

06 days 13 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ މިއަދު ހަވީރުކުޅުނު މެޗު އުރުގުއޭއިން ކާމިިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު އުރުގުއޭއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު…

ސައުދީގެ މައްޗަށް ރަޝިއާ އިން ކުރިހޯދާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

01 week ago

ރަޝިއާގައި މިރޭ ފެށި ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމު ރަޝިއާއިން ސައުދީ އަރަބިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

މި…

ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ކާރިއަސްއަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް، އިނގިރޭސި ފުލުހުން ދަނީ މައްސަލަ ބަލަމުން

03 weeks 3 days ago


މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި ލޮރިސް ކާރިއަސްއަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ…

ޖެހިޖެހިިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

03 weeks 5 days ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް، ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ނަޕޯލީގެ ކޯޗަކަށް އެންޗެލޮޓީ

04 weeks ago

ޔޫރަޕްގެ ބޮޑެތި ކްލަބްތަކަށް ކޯޗުކަންކޮށްދީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކާލޯ އެންޗެލޮޓީ ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަމުގެ މަޤާމަށް ހަވާލުވެއްޖެއެވެ.

ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަމުގެ…

 1 2 3 >  Last ›