ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ޑެނީ އަލްވޭސް ދޫކޮށްލަން ޔުވެންޓަސް އިން ނިންމައިފި

017 hours 6 mins ago

މިވަގުތު ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުންދާ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރ ޑެނީ އަލްވޭސް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފަ ވާކަމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ބުނެފި އެވެ.

ޔުވެންޓަސްއިން ނެރެފައިވާ…

ޕޯޗުގަލް އާއި މެކްސިކޯ ސެމީއަށް....

017 hours 12 mins ago

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް އާއި މެކްސިކޯ ސެމީފައިނަލަށް…

ޓެކުހަށް މަކަރުހެދިކަން ޘާބިތުވެ މެސީގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލުހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

017 hours 38 mins ago

ޓެކުހަށް މަކަރުހެދިކަން ސާބިތުވެ އާޖެންޓިނާއާއި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީގެ މައްޗަށް ސްޕެއިންގެ ޓެކްސްއިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ 21 މަސްދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް…

ސަލާހު އެންމެ ފަހުން ލިވަޕޫލްއަށް ސޮއިކޮށްފި.

02 days 15 hours ago

އިޓަލީގެ ރޯމާއަށް ކުޅެމުން އައި މިސްރުގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ލިވަޕޫލްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސަލާހް ލިވަޕޫލަށް ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީ ފަސް އަހަރު…

ބްރެޒިލްގެ ތަރި ލޫކަސް ލީމާ ބާސެލޯނާއަށް..

02 days 15 hours ago

އަންނަ ޓްރާންފާ ބާޒާރުގައި ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ސަންތޯސްއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބްރެޒިލް ތަރި ލޫކަސް ލީމާ ބުނެފި އެވެ.

ލޫކަސް ލީމާ…

ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދުމުން ޑި މާރިއާއަށް އެއް އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް...

02 days 15 hours ago

ޓެކްސްއަށް މަކަރުހެދުމުގެ ސަބަބުން ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ ތަރި އެންހެލް ޑިމަރިއާއަށް ޖަލުހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ޑިމަރިއާއަށް ޖަލުހުކުމަކާއި ކުރިމަތިލާން…

ޗިލީގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް އެލަކްސިސް ސަންޗޭޒްއަށް.

02 days 16 hours ago

ޗިލީގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒްއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ސަންޗޭޒްއަށް މި މަޤާމު ލިބުނީ ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ…

ޒިދާން ރެއާލްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަނީ ... ؟

04 days 14 hours ago

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާންއަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެޓީމުގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލާހް ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވަނީ ..!

04 days 16 hours ago

އިޓަލީގެ ރޯމާ އަށް ކުޅެމުންދާ މިސްރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ވިންގާ މުހައްމަދު ސަލާހް ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

މީޑިއާ…

ޓެކްހަށް މަކުރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު މޮރީނިއޯގެ މައްޗަށް ވެސް ކޮށްފި

04 days 16 hours ago

ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތު ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އިދާރާއިން، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އަދި ރެއާލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ މައްޗަށްވެސް ކޮށްފި…

އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުން މުބާރާތުގެ އުންމީދު އައުކޮށްފި

05 days 20 hours ago

މިހާރު ރަޝިއާގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންޖަރުމަނުން އޭސިއާގެ ޗެމްޕިއަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާއެކު…

ކެމަރޫންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ޗިލީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

06 days 17 hours ago

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔައްދާ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ބައްދަލުކުރި ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޗިލީން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

މެކްސިކޯއިން ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަނުން މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

06 days 20 hours ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިޔައްދާ ފީފާ ކޮންފެޑްރޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ޕޯޗުގަލްއާ މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗު ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ރޭ ރާއްޖެ…

ރޮނާލްޑޯއާ މެދު އިތުބާރު އެބައޮތް: ސަންޓޯސް

01 week ago

ޕޯޗްގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ މެދު އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗް، ފެނާންޑޯ ސަންޓޯސް ބުނެފި އެވެ.

ފީފާ ކެންފެޑްރޭޝަން ކަޕްގައި، މިރޭ،…

ޑެނިއެލް އަލްވޭސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބަދަލުވަނީ..؟

01 week ago

ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލް އަލްވޭސް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ފަށައިފިއެވެ.

އަންނަ ފުޓްބޯޅަ…

 1 2 3 >  Last ›