ފެމިލީ ކޯޓް (އިޢުލާން)

ފެމިލީ ކޯޓް (އިޢުލާން)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ނަންބަރު: 146-A1/2016/253

2017 ވަނަ އަހަރު އާންމުކޮށް ކައިވެނިކޮށްނުދެވޭ ދުވަސްތައް:

1) ހުރިހާ ހޮނިހިރު ދުވަސްތައް

2) 25 މޭ 2017 އިން 27 މޭ 2017 އަށް (ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާ ގުޅިގެން)

3) 25 ޖޫން 2017 އިން 27 ޖޫން 2017 އަށް (ފިތުރުޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި)

4) 1 ސެޕްޓެންބަރު 2017 އިން 4 ސެޕްޓެންބަރު 2017 އަށް (އަޟްޙާޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި)

2017 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތައް:

1) ކޯޓުގައި

ރަސްމީގަޑީގައި: - ހެނދުނު 9:30 އިން 11:30 އަށް

- މެންދުރުފަހުގެ 1:30 އިން 2:30 އަށް

ނުރަސްމީގަޑީގައި: ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް

2) ކޯޓުން ބޭރުގައި

ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް

ވީމާ، އިސްވެ ދެންނެވުނު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި މަތީގައިވާ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ކޯޓަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން، މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.

13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438

12 ޑިސެންބަރު 2016

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް