ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު (އިޢުލާން)

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު (އިޢުލާން)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

އިޢުލާން

މަރުކަޒުގައި ކުލަ ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގައި ކުލަ ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޑިސެންބަރު 27 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 13.30 އަށް މި މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2017 ޖަނަވަރީ 02 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 13.30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

21 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438
20 ޑިސެންބަރު 2016

‍‍‍‍
‍‍‍+++++++++++++++++++++++++++++++

މަސައްކަތް

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް


‍‍‍+++++++++++++++++++++++++++++++

އިޢުލާން

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

01 ޖަނަވަރީ 2017 އިން 31 ޑިސެންބަރު 2017 އަށް، މި މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޑިސެންބަރު 25 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11.00 އަށް މި މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 ޑިސެންބަރު 29 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 10.00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

21 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438
20 ޑިސެންބަރު 2016


‍‍‍+++++++++++++++++++++++++++++++


ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު

ދިވެހިރާއްޖެ

މަަރުކަޒުގެ ކިޔަވައިދިނުމައި، އެކަޑަމިކް ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެހީވެދޭނެ ފަންނީ ލަފާދާރަކު ހޯދުމަށް


‍‍‍+++++++++++++++++++++++++++++++

އިޢުލާން

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި، އެކަޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީވެދޭނެ ފަންނީ ލަފާދާރަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ބޭނުންވާ އަދަދު: 2

މުއްދަތު: ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން 1 (އެކެއް) އަހަރުދުވަސް

އުޖޫރަ:

- ފަންނީ ލަފާދިނުމާއި މަރްކަޒުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކަޑެމިކު ޕްރޮގުރާމުތަކުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން ގަޑިއަކަށް 100 (އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާ.
ޝަރުޠު:
- އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފް ލެވެލް 7 ން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއް ގުޅޭދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
- މަރްކަޒަށް ފަންނީ އެހީ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގައި މަދުވެގެން 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން.
- ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކެއްގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްފައިވުން.
- މަރްކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

ވީމާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޑިސެންބަރު 29 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 13.30 ގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ (އެޓެސްޓު ކުރެވިފައިވާ) ކޮޕީއާއި ވަނަވަރާއި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެކު ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒަށް ސިޓީ ފޮނުވުން އެދެމެވެ. މި މަސައްކަތަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަރަބިބަސް ދަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

20 ރަބީޢުލްއައްވަލް 4
20 ޑިސެންބަރު


ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު