ވީޑިއޯ: ހަރުފައެއްގެ ގޮތުގައި މަހާނައިން ނުކުމެ އެއޮތީ ޤަބުރުގެ އެއްބައިތަ؟ ހަރުފަ މަހާނައިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވުނީ ކީއްވެ؟

ވީޑިއޯ: ހަރުފައެއްގެ ގޮތުގައި މަހާނައިން ނުކުމެ އެއޮތީ ޤަބުރުގެ އެއްބައިތަ؟ ހަރުފަ މަހާނައިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވުނީ ކީއްވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

އައްޝައިޚް ޒާހިރު މުޙައްމަދު އަޕްލޯޑް ކުރައްވާފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ މަހާނައަކުން ބޭރަށް ނުކުމެ ފައި އޮތް ހަރުފައެއްގެ ބޮޑުބައެކެވެ. ބޯކޮޅު ވަނީ ވަޅުލެވިފައެވެ.

އެއީ ހަޤީޤީ ހަރުފައެއް ނަމަ މަހާނައިން ނެރެވޭނެ ވަރަށް ހަރުފަ ނެރެން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ހަމަ އެއް ގޮތެއްވެސް ނުވެއެވެ. ސުވާލަކީ އެއީ ހަމަ ހަރުފައެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ހަރުފަ އެއޮތީ ޤަބުރުގައި ދަތް އަޅައިގެން ހެއްޔެވެ؟ ނޫން ނަމަ ޤަބުރު ހަރުފައެއްގެ ސިފައިގައި އެއްބުރި މީސްތަކުންނަށް ދެއްކެވީ ހެއްޔެވެ؟

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކައްވަޅުގައި ކަންތައްތަކެއް ހިނގާކަމެވެ. ގަދަފަދަ އަޒާބު ލިބޭ ކަމެވެ. ބިރުވެތިވާންވީ ތިމާގެ ނިމުން އަންނާނެ ގޮތަކާއިމެދުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް