މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސިނަމަން ރޯލްސް

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސިނަމަން ރޯލްސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 2 ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ކްރީމް)
• ½ ޖޯޑު ޔީސްޓް
• 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 1 ސައިސަމުސާ ލޮނު
• ބަޓަރ
• 1 ކުކުޅު ބިސް
• 3 ޖޯޑު ފުށް
• 2 ސައިސަމުސާ ބްރައުން ޝުގަރ
• 2 ސައިސަމުސާ މުގުރާފައި ހުރި ސިނަމަން (ފޮނިތޮށި)
• ގްލޭޒް (ބޭނުންނަމަ)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

• އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ތައްޓަކަށް ކިރު، ޔީސްޓް، ހަކުރު، ލޮނު، ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ، ބިސް، އަދި ފުށް އެޅުމަށްފަހު ފުށްގަނޑެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭވަރަށް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.
• ދެން ފުށްގަނޑުގެ (ފުށްގަނޑު ލާފައި އޮތް ތަށިމަތީގައި) ސާފު ފޮތިގަނޑެއް އަޅާ ރަނގަޅަށް މަތިޖެހުމަށްފަހު، އެއްގަޑިއިރު ވަންދެން ފުށްގަނޑު އެގޮތަށް ބާއްވާށެވެ.
• އެއްގަޑިއިރު ފަހުން ފޮތިގަނޑު ނެގުމަށްފަހު ފުށްގަނޑު އެއްކޮށް ދަމާލާށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އޭގެ މަތީގައި ދިޔާކޮށްފައި ހުރި ބަޓަރ ހާކާށެވެ.
• އެއަށްފަހު ވަކިން ތައްޓަކަށް ބްރައުން ޝުގާރ އާއި ސިނަމަން އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އެތަކެތި ފުށްގަނޑުގައި ހާކާފައިހުރި ބަޓަރ ކޮޅުގެ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.
• ދެން ދަމާފައި އޮތް ފުށްގަނޑު ރޯލްސް އެއްހެން އެއްކޮށް އޮޅާލުމަށްފަހު ފަހަރަކު ބައެއް ކަފާލާފައި، ރީތިކޮށް ޓްރޭއެއްގައި އަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޓްރޭގެ މަތީގައި 30 ނުވަތަ 40 މިނެޓޫ ވަންދެން ފޮތިގަނޑެއް އަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ.
• ފޮތިގަނޑު ނެގުމަށްފަހު 325 ޑިގްރީޒް ހޫނުމިނުގައި 14 މިނެޓު ވަންދެން އަވަނަށް ލާފައި ފިހެލާށެވެ.
ރޯލްސްތައް ފިހެވުމުން އޭގެ މަތީގައި ގްލޭޒް ހާކާލާށެވެ. ސިނަމަން ރޯލްސް ތައްޔާރުވީއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ