މިއަދުގެ ރެސިޕީ- ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ އަޅާނެ އައު ގޮތެއް!

މިއަދުގެ ރެސިޕީ- ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ އަޅާނެ އައު ގޮތެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 5 ބިސް
• 1 ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް (ބޭނުންނަމަ ގެރިކިރު ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
• 1 ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ކުކިންގ ޗޮކްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
• 1 ބޮނޑި މާރީ ބިސްކޯދު
• ފުލް ކްރީމް މިލްކް (ކިރު)
• 150ގ އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރ
• 1 ޖޯޑު ވިޕިނގ ކްރީމް
• ކެޝޫ ނަޓް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

• އެންމެފުރަތަމަ ތައްޓަކަށް ފަސް ބިސް ތުއްވާލުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ނެސްލޭ ކްރީމްކޮޅު އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ.
• އެތަކެތި އެއްކޮށް ގިރުމުން އެއްކައިރިއެއްގައި ބަހައްޓާފައި، ކުޑަ ތެޔެއްގައި ޑާކް ޗޮކްލެޓްކޮޅު ވިރުވާލާށެވެ.
• ޗޮކްލެޓުކޮޅު އެއްކޮށް ވިރި، ދިޔާވުމުން އޭތިކޮޅު، ކުރިން އެއްކުރި ބިސްތައްޓަށް އަޅާލާށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ބަޓަރ އާއި ވިޕިންގ ކްރީމް އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.
• ދެން ކެޝޫނަޓްކޮޅު ރަނގަޅަށް ފުނޑުވާލުމަށްފަހު، މަޑު ގިނީގައި އުނދުންމައްޗަށްލާ ކުޑަކޮށް ރޯސްޓް ކޮށްލާށެވެ.
• ދެން ވަކިން ތައްޓަކަށް ކިރުއަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ ހަދަން ބޭނުންވާ ޓްރޭ ނަގާފައި، އޭގެ ފުލުހުން ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި ޗޮކްލެޓްކޮޅުން އެތިކޮޅެއް އުނގުޅާލާށެވެ.
• ދެން އެއަށްފަހު ކިރުތައްޓަށް މާރީ ފަހަރަކު މާރީ ބިސްކޯދެއްލާ ފޯކޮށްލުމަށްފަހު ޗޮކްލެޓް ހޭކި ޓްރޭގައި ފަތުރާލާށެވެ.
• އެއް ލޭޔަރ އަށް ފެތުރުމުން މާރީ ބިސްކޯދުތަކުގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ޗޮކްލެޓްކޮޅެއް އަޅާފައި ރީތިކޮށް ފަތުރާލުމަށްފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ރޯސްޓް ކުރި ކެޝޫނަޓް ކޮޅުން އެތިކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ.
• މިފަދައިން ފަހަރަކު ލޭޔަރއެއް ހަދަމުން، ކެޝޫނަޓް އަޅަމުން ގެންދާށެވެ. އެއްކޮށް ލޭޔަރތައް އަޅާނިމުމުން، ތިން ގަޑިއިރަށް ޓްރޭ ފްރިޖަށް ލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ ތައްޔާރުވީއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ