އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަލަވާ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގޭގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ 5 ކާނާއެއް

ފަލަވާ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގޭގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ 5 ކާނާއެއް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ފަލަވުމަކީ އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑަށް އެތަކެއް ގެއްލުމެއްވާ ބައްޔެކެވެ. ފަލަވުން ބައްޔަކަށް ވަނީ، މީހާމާބޮޑަށް ފަލަަވެ އެހެނިހެން ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހި ވާތީއެވެ.

އާންމުކޮށް މިބަލިޖެހެނީ ކާއެއްޗެހީގެ މިންވަރުބަލާނުލާ ކެއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ތިރީގައިވާ ކެއުމުގެ ބާވަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް، ކެއިން ބުއިމުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އަދި ފަސޭހައިން ހޯދިދާނެ ބައެއް ކާނާއެވެ.

ފަލަވާ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަސް ބާވަތެއް

1. ލުނބޯފަނި
2. އެލޮވީރާ
3. ޓޮމާޓޯ
4. ކެބެޖު
5. ހިކަނދިފަތް

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


29%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް