ޙަރަމްފުޅު މުހިންމުވަނީ ބޭރުގައިލާ އުރަކޮޅުގެ އަގު ބޮޑުކަމާ އުރަކޮޅުގަ އުނގުޅާ އަތަރަކުން ނޫން

ޙަރަމްފުޅު މުހިންމުވަނީ ބޭރުގައިލާ އުރަކޮޅުގެ އަގު ބޮޑުކަމާ އުރަކޮޅުގަ އުނގުޅާ އަތަރަކުން ނޫން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

"މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވަނީ އެތަނަށް ސައުދީންކުރާ ހޭދައިގެ ބޮޑުކަމާއި، ބޭރުގައިލާ އުރަފުޅު ވިޔަން ބޭނުންކުރާ ސިލްކުގެ އަގުބޮޑުކަމުންނާއި އުރަކޮޅުގައިލާ އަތަރުގެ އަގު ބޮޑުކަމަކުން ނޫނެވެ. އެއީ މުސްލިމުން ކުރިމަތިލާ ޤިބްލަކަމަށްވީތީއެވެ."

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޙަރަމްފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރެއެވެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރަނީ ޙައްޖުވެރިން މިނާއަށް ދިއުމުންނެވެ.


ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް