ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގަ ފްލައިޓެއް އުދުއްސައިފި

ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގަ ފްލައިޓެއް އުދުއްސައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގައި ފްލައިޓެއް މިއަދު އުދުއްސައިފިއެވެ. ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުކުރި 72 ސީޓްހުރި ސްޕައިސް ޖެޓްގެ ފްލައިޓް މިއަދު ދަތުރުުކޮށްފައިވަނީ ދެހަރާދޫނުން ދިއްލީއަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ ޖެޓް ފިޔުލްގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ޖެހުމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ހައްލުތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގައި ބަޔޯފިޔުލް އުފައްދަނީ އުކާލަންޖެހޭ ތަރުކާރީ އާއި ކުނި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް