ޙައްޖުވުމަށް 43 އަހަރު ވަންދެން ފައިސާ އެއްކުރި މީހަކު ނިޔާވީ ޙައްޖުވުމަށްފަހު މައްކާގައި

ޙައްޖުވުމަށް 43 އަހަރު ވަންދެން ފައިސާ އެއްކުރި މީހަކު ނިޔާވީ ޙައްޖުވުމަށްފަހު މައްކާގައި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަކީ، ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ދެކެމުންދާނެ ހުވަފެނެކެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޒުވާން އުމުރުގައި އެމަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭއިރު، އަނެއް ބަޔަކަށް އެހެން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން އެފުރުސަތު ލިބެއެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު އެފުރުސަތު ހޯދަނީ އަމިއްލަ ބުރަ މަސައްކަތުން ދާއޮހޮރުވައިގެނެވެ.

މިމީހާއަކީ ވެސް އެފަދަ މީހެކެވެ. އަދި އާޚިރުގައި އޭނާއަށް އެކަމުގެ ފޮނި ނަތީޖާވެސް މާތް ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވެވިއެވެ.

ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ މިމީހާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ އާމްދަނީ، އޭނާ 43 އަހަރުވަންދެން ރައްކައުކުރީ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށެވެ. މައުލުމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ނިޔާވީ، ޙައްޖުވުމަށްފަހު މައްކާގައި އިޙުރާމް ހެދުމުގައި އޮއްވައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އެމީހާއަކީ ކާކުކަން އަދި އެއްވެސް މީޑިއާއެއްގައި ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް އޭނާ ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ ޙިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަގީރު ޙަޔާތެއް ވޭތުކުރަމުން ދިޔަ އެމީހާ، އޭނާއަށް ލިބިފައިވި ހަމައެކަނި ބިންކޮޅު އޭނާގެ ރަޙުމަތްތެރިއަަކަށް ވިއްކާލިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެބިމުގައި ހެދި ގޮވާން ދަނޑުގައި މަސައްކަތު މީހެއް ގޮތުގައި އޭނާ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އޭނާގެ ނިޔަތަކަަށްވީ، ލިބޭ ފައިސާކޮޅު އެއްކޮށްގެން ޙައްޖަށް ދިޔުމެވެ. އެކަން އޭނާ ހާސިލްވެސް ކުރިއެވެ.

ބިން ވިއްކައިގެންނާއި އެބިމުގައި ދާއޮހޮރުވައިގެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ލިބުނު ފައިސާ 43 އަހަރު ވަންދެން އެއްކުރަމުން ގެންދިޔުމަށްފަހު، މިއަހަރު އޭނާ ޙައްޖަށް ދިޔައެވެ. ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށްފަހު، މިދުނިޔެ ދޫކޮށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް އޭނާ ދަތުރުކުރީ އިޙްރާމް ބަނދެގެން ކަނާތް ފަރާތަށް އެނބުރިގެން އޮށްވައެވެ.
ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ